Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO

SAIKAIDO - The Eight Roads of KOTOSUE-NAMINOHIRA

                  AYASUGI-MASAME. Some retain YAMATO-style raised
 MUROMACHI      SHINOGI  and wide SHINOGI-JI but  OEI influence
         brought low SHINOGI without FUNBARI. Medium curve.  Some
         with MARU NAKAGO-MUNE. Looser grain and less JI-NIE than
         the earlier pieces.  HOSO-SUGU with ASHI, SUGU KO-GUNOME
         and SUGU-KUZURE BA in deep NIOI.  SUNAGASHI.  BOSHI  can
         become KUZURE.Deep KAERI is a late-school mark.
________
YUKIYASU(1) EN-KEI 1308 
    |___________________________________________________________
____|____                                                       |
YASUMITSU(1) GEN-O 1331    The O-EI transforms CHU-NAMINOHIRA   |
    |_______________________________________                    |
____|____                                 __|____               |
YASUMITSU(2) EN-BUN 1356                  YASUAKI(1) EI-WA 1375 |
____|____               - CHU-NAMINOHIRA -  | ________ ________ |
YASUMITSU(3) O-AN 1368                      | MASAYUKI YASUNARI |
    |________ ________  - SUE-NAMINOHIRA -  |   - O-EI 1394 -   |
____|____ ___|____ ___|____               __|____               |
YASUMITSU YASUMORO YASUMOTO               YASUAKI(2) O-EI 1394  |
    |  - O-EI 1394 -        ________________|                   |
____|____               ___|____          __|____               |
YASUMITSU HO-TOKU 1449  YASUTOMO EI-KYO   YASUAKI BUN-AN 1444   |
____|____               ___|____    1429  __|____               |
YASUMITSU BUN-GI 1501   YASUTOMO          YASUAKI EN-TOKU 1489  |
____|____                KAN-SHO 1460     __|____               |
YASUMITSU TEN-MON 1532                    YASUAKI EI-SHO 1504   |
____|____                                 __|____               |
YASUMITSU TEN-SHO 1573                    YASUAKI TEN-MON 1532  |
                                          __|____               |
                                          YASUAKI TEN-SHO 1573  |
    ____________________________________________________________|
___|___
IYEYASU(1) SHO-WA 1312
___|___                                  - CHU-NAMINOHIRA -
IYEYASU(2) GEN-KYO 1321
   |_________________________  
___|___                   ___|____                    ________
IYEYASU(3) GEN-TOKU 1329  YASUHISA KO-EI 1342         KUSAYASU  
___|___                      |____________________   EN-BUN 1356
IYEYASU(4) EN-BUN 1356    ___|____            ____|____
___|___                   YASUHISA O-AN 1368  CHIKAYASU MEI-TOKU 
IYEYASU(5) O-EI 1394      ___|____             ___|____      1390
___|___                   YASUHISA O-EI 1394   YASUNOBU  
IYEYASU(6) EI-KYO 1429    ___|____               BUN-MEI 1469
___|___                   YASUHISA BUN-AN 1444 
IYEYASU(7) KAN-SHO 1460   ___|____             
___|___                   YASUHISA BUN-MEI 1469 
IYEYASU(8) BUN-MEI 1469   ___|____       _________
___|___                   YASUHISA EI-SHO 1504 HISAYOSHI
IYEYASU(9) BUN-GI 1501    ___|____        TAI-EI 1521
___|___                   YASUHISA EI-ROKU 1558     
IYEYASU(10) EI-SHO 1504                      
___|___                                  - SUE-NAMINOHIRA -
IYEYASU(11) EI-ROKU 1558

SATSUMA - SUE-NAMINOHIRA
_________                           _________
YOSHIYASU(1) O-AN 1368              YASUYOSHI(1) O-EI 1394
____|____                           ____|____
YOSHIYASU(2) O-EI 1394              YASUYOSHI(2) KAN-SHO 1460
____|____                           ____|____
YOSHIYASU(3) BUN-MEI 1469           YASUYOSHI(3) BUN-MEI 1469
____|____                           ____|____
YOSHIYASU(4) EI-SHO 1504            YASUYOSHI(4) MEI-O 1492
____|____                           ____|____
YOSHIYASU(5) TAI-EI 1521            YASUYOSHI(5) TEN-MON 1532
____|____                           ____|____
YOSHIYASU(6) EI-ROKU 1558           YASUYOSHI(6) KO-JI 1555

YOSHIYASU O-EI: SHIRA-KERU "Turbid-white" ITAME HADA with MASAME.
        SUGUHA and GUNOME in deep NIOI.  

YOSHIYASU BUN-MEI: Running MOKUME HADA forms AYASUGI. ARA-NIE
        GUNOME-MIDARE or GUNOME HA of KO-ASHI that sit in a 
        NOTARE line. MIDARE BOSHI to KO-MARU. HIGAKI YASURI.

YASUMITSU: Short UCHI-GATANA with CHU-KISSAKI and deeply curved
        small TACHI. ITAME laminate under AYASUGI has JI-NIE.
        KO-NIE DEKI GUNOME. BOSHI: MIDARE KO-MARU.

YASUAKI EI-WA (f: YASUMITSU): SUGUHA and KO-MIDARE BA.

YASUTOMO EI-KYO (f: YASUAKI): TANIYAMA. KO-NIE SUGUHA and GUNOME.

YASUNARI KA-KEI (f: NAGAYOSHI): AYASUGI. NIOI SUGUHA.

MASAYUKI O-EI: Made swords with YASUNARI. AYASUGI HADA. Deep NIOI
        SUGUHA.

IYEYASU(5) O-EI: KUSA IYEYASU. Running ITAME with MASAME. KO-NIE
        and deep NIOI HOSO-SUGUHA has SUNAGASHI.

SUMIYASU KAN-SHO: SUGUHA, NOTARE or GUNOME-MIDARE HA.

NOBUYASU BUN-SHO: Running AYASUGI HADA. Deep NIOI SUGUHA.

TEN-SHO YASUNOBU: Running SHIRA-KE ITAME that stands. HOSO-SUGU
        KO-GUNOME with KO-ASHI in defined NIOI and KO-NIE. 
_________
SHIGESUMI CHO-ROKU 1457 
____|_____   
SHIGEYOSHI (OSUMI) EI-ROKU 1558                          

SHIGESUMI CHO-ROKU: Running AYASUGI HADA. SUGUHA and GUNOME in
        deep NIOI. 

SHIGEYOSHI EI-ROKU: SHIGEYOSHI NYUDO. Worked in OSUMI and BINGO
        making WAKIZASHI and TANTO with MITSU-MUNE. AYASUGI. 
        NIE KO-GUNOME MIDARE with SUNAGASHI. MIDARE BOSHI has 
        high KO-MARU and long uneven turnback.
SATSUMA KOTO SUE-NAMINOHIRA School
YOSHIYASU CHO-KYO: NAMINOHIRA HITATSURA BA. 

YOSHIYUKI CHO-KYO: TANIYAMA. ITA AYASUGI. SUGU KO-MIDARE BA.

SUMIYASU KAN-SHO: SUGU-NOTARE GUNOME-MIDARE.
_________            
YOSHINARI EI-SHO 1504
           SHIRA-KE running ITAME. Deep NIOI SUGUHA.
________
YASUHIDE EI-SHO 1504 
        Standing SHIRA-KERU "Turbid white" ITAME with MASAME.
        KO-NIE and deep NIOI SUGUHA.
_________     
YASUMITSU EI-SHO 1504 
        SHIRA-KERU "Turbid-white" MOKUME. GUNOME HA with ASHI.
        TSUYO "strong" NIE in SUNAGASHI with clear NAMINOHIRA 
        style JI-BA. (Earlier: TOKU-JI and O-AN)        
________                    
YASUSADA EI-SHO 1504
           SUGU KO-MIDARE BA.
________                       
KIYONARI TAI-EI: TANIYAMA. SUGUHA.

_________
HISAYOSHI TAI-EI: From EI-SHO 1504 to TAI-EI.
SASHU JU HISAYOSHI   ________              MASAYASU TEN-MON 1532 ________                        SUMISADA TEN-MON 1532                   KO-MIDARE BA and GUNOME. HIGAKI YASURI. ________ KIYOYASU TEN-MON 1532         SHIRA-KERU "Turbid-white" running ITAME with MASAME.         KO-NIE and NIOI SUGUHA. ________               SADAYASU TEN-MON 1532          SHIRA-KE MOKUME HADA. NIE KO-GUNOME KO-MIDARE has ASHI          and YO.
NAMINOHIRA SADAYASU SAKU
_________              MUNETOSHI TEN-MON 1532         MOKUME HADA. KO-NIE KO-NOTARE line holds GUNOME HA          defined of ASHI and YO within. __________ YOSHITSUGU TEN-MON 1532         SUGUHA and GUNOME in weak NIOI. __________                                  SHIGETSUGU TEN-MON 1532          ISHIGAMI Group. DEMIZU JU. Worked from TEN-MON 1532 to         EI-ROKU 1558. Running ITAME with MASAME is strongly done.         AYASUGI. KO-NIE GUNOME-MIDARE HA. BOSHI: KO-MARU with          deep turnback.
Sadayasu
Nami-no-Hira Sadayasu Saku

SATSUMA - SATO
________
KIYOSUKE SATO KIYOSUKE TAI-EI 1521  KIYONAGA TEI-IE 1521
    |_________ _________ __________
____|____ ___|____  ___|____  ____|____
KIYOYOSHI  KIYOHIDE  SADAKIYO  SADATSUGU(1) TEN-MON 1532  
       - TEN-MON 1532 -        ____|____         _________
                               SADATSUGU(2)      KIYOMITSU 
                                GEN-KI 1570        EI-ROKU 1558

KIYOSUKE TAI-EI:  HOSOKAWA FUJITAKA became NAGAOKA, a proud merit
        from the successful ventures under ODA NOBUNAGA. Upon 
        NOBUNAGA's death, he shaved his head and became YUSAI. 
        KIYOSUKE made YUSAI's JUTO, "YAEDATAMI." Worked from 
        EI-SHO 1504 to KYO-ROKU 1528. A study of BIZEN KIYOMITSU,
        HADA resembles SUE-BIZEN KO-MOKUME. Defined NIOI 
        KO-GUNOME has FUSHI "Knots"  within the GUNOME-MIDARE 
        HAMON.

KIYOYOSHI TEN-MON (f: SATO KIYOSUKE): SATO NYUDO. His father was
        enamored of OSAFUNE KIYOMITSU. SUE-BIZEN style MOKUME.
        GUNOME KO-MIDARE.

KIYOHIDE TEN-MON: KIYOSUKE line. Work from TEN-MON to KO-JI 1555.
        Running ITAME HADA with MASAME. KO-NIE DEKI HITATSURA.
        BOSHI: NIE-KUZURE.  

SADAKIYO TEN-MON: Standing SHIRA-KERU "Turbid-white" MOKUME HADA.
        KO-NIE GUNOME-MIDARE with ASHI. 

SADATSUGU(1) TEN-MON: KIYOSUKE line. First made KO-NOTARE but 
        after study with KIYOSUKE, we see GUNOME-CHOJI MIDARE.

SADATSUGU(2) GEN-KI (f: SADATSUGU 1): In the style of his father,
        SUE-BIZEN  style GUNOME-CHOJI MIDARE BA. His SHU of SASHU
        is the "three swords" figure.

KIYOMITSU EI-ROKU: SATO Family smith. SUGUHA and GUNOME-MIDARE.
_________
YUKITSUNE
____|_____            
TOSHITSUNE(1) TEN-MON 1532
____|_____   
TOSHITSUNE(2) TEN-SHO 1573

TOSHITSUNE TEN-MON (f: YUKITSUNE): TANIYAMA. SUGU KO-MIDARE.       

_________             
TOSHIYASU TEN-MON 1532
        AYASUGI from MASAME. KO-NIE and deep NIOI KO-MIDARE BA.
________                        
IYETOSHI TEN-MON 1532 
        TANIYAMA. Standing ITAME HADA. A wide YAKIBA of KO-NIE
        SUGUHA has KO-GUNOME with KO-ASHI where NIJUBA cuts 
        through.

________ YUKISADA TEN-MON 1532          TANIYAMA Group.     SASHU NAMI-no-HIRA YUKISADA _________                    YOSHISADA KO-JI 1555         TANIYAMA. AYASUGI HADA. SUGU KO-MIDARE of weak NIOI. _________         KIYOMITSU EI-ROKU 1558         SUGU GUNOME-MIDARE.     ________ YASUMUNE EI-ROKU 1558         TANUYAMA JU. SUGUHA, GUNOME-MIDARE and KO-NOTARE BA. ________  MUNEYUKI EI-ROKU 1558          Standing MOKUME HADA runs. Deep NIOI KO-MIDARE BA has         SUNAGASHI. 
________
HARUYUKI TEN-MON: AYASUGI HADA. NIOI-GUCHI is clear. SUGUHA and
KO-MIDARE BA.
NAMINOHIRA HARUYUKI
Kiyonaga

Kiyonaga Katana
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 8 Bu (72.5cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.3cm)
Nakago: 8 Sun (24.2cm)

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune. Bo-Hi.
Itame Ko-Mokume that stands out.Ji-Nie and Chikei. Bo-Utsuri extends the whole length.
Gunome Ko-Choji Midare with Togari in Nioi. Sunagashi and Kinsuji are seen.
Midare-Komi Boshi has Ko-Maru.
Machi-Okuri Ubu Nakago has two Mekugi-ana.

   Kiyonaga Saku


SATSUMA KOTO SUE-NAMINOHIRA School
________
YUKISADA TEN-MON 1532
         TANIYAMA Group.
    SASHU NAMI-no-HIRA YUKISADA
_________                   
YOSHISADA KO-JI 1555
        TANIYAMA. AYASUGI HADA. SUGU KO-MIDARE of weak NIOI.
_________        
KIYOMITSU EI-ROKU 1558
        SUGU GUNOME-MIDARE.    
________
YASUMUNE EI-ROKU 1558
        TANIYAMA JU. SUGUHA, GUNOME-MIDARE and KO-NOTARE BA.
________ 
MUNEYUKI EI-ROKU 1558 
        Standing MOKUME HADA runs. Deep NIOI KO-MIDARE BA has
        SUNAGASHI.  
________
YASUKIYO(1) EI-ROKU 1558
___|____
YASUKIYO(2) TEN-SHO 1573

YASUKIYO(2) TEN-SHO: Running ITAME with MASAME. KO-NIE SUGUHA.
        The head of the YASU character has extra strokes and will
        be leaning and cursive like.

________      FUSAYASU TEN-SHO 1573         SOMEKAWA Founder. TATEWAKIZAEMON. First signature was          NOBUYUKI.  ________ KIYONORI BUN-ROKU 1592 ____|____ KIYOMITSU KEI-CHO 1596 ____________________________ MARUTA BINGO-no-KAMI UJIFUSA(1) TEN-SHO to KEI-CHO 1596    |_________________________ ______________ _________ ___|___      ________________|___  _________|___  ____|____ UJIFUSA(2)   IZU-no-KAMI MASAFUSA  OSUMI UJISADA  SHIGEKANE  KAN-EI 1624     GEN-WA 1615       (UJISADA SHINTO - OSUMI)                                       - KEI-CHO 1596 - UJIFUSA TEN-SHO (t: WAKASA-no-KAMI UJIFUSA): Born in OWARI and         studied with MINO UJIFUSA. Transferred to SATSUMA in          TEN-SHO 1573 and worked through KEI-CHO 1596. His second         son, IZU-no-KAMI MASAFUSA spread his SOSHU-style import          throughout the lower island, preserving it there          exclusively until the searching  travels of SUISHINSHI         MASAHIDE, who would find SOSHU-style for the SHIN-SHINTO.         YAKIBA: Look for GUNOME-MIDARE in a NOTARE undulation.          MEI might include the BINGO-no-KAMI title or his          proffered NYUDO. See MINO and OSUMI. 
Return to: SiteMap
Glossary