KYOTO
     
HORIKAWA
      HORIKAWA-DEN
     
MISHINA
       MORIOKA
OSAKA
       
KUNISADA

         KUNISUKE

        TSUDA
        OSAKA TAMBA
        HIDARE MUTSU  SAKAKURA
        IKKANSHI TADATSUNA
        OSAKA ISHIDO
        TAKAI
         OZAKI
         GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
Osaka Den  ~Primer~  TAKAI

TAKAI

YAMASHIRO NOBUYOSHI SHO-HO 1644
|__________        ____|____ ____|____ ________ NOBUYOSHI NOBUYOSHI KUNIYOSHI

                               TAKAI: ITAME HADA. O-NOTARE MIDARE BA with
                               
TOBI-YAKI, GUNOME-MIDARE BA and TORAN BA.

NOBUYOSHI: SHINANO-no-KAMI

KUNIYOSHI KAN-BUN: YOSHI = GI. (Younger brother of NOBUYOSHI(1) ):  KANBUN period,
          moved to and  worked in the SUE JAKUSHU (WAKASA) KOBEI and worked in HIKONE.
          SUGUHA and GUNOME-MIDARE BA.
RYO-WAZAMONO
Shibata
Shinano-no-Kami Nobuyoshi
Nagasa: 1 Shaku 9 Sun (57.6cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.33cm)

 
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, little curve to Chu-Kissaki.
  Standing Itame hada that runs. There is Ji-Nie. Masame in the Shinogi-JI.
High-reaching Notare touches the Shinogi in the upper and recedes in the lower. Ko-Nie Gunome-Midare ranges high and low, defined of Ko-Nie Ashi and Yo. Nie Kuzure at heads. .
Sugu Komaru Boshi has Hakikake.
Ubu Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

  (KikuMon)
Shinano-no-Kami Nobuyoshi
Motte Namban Tetsu Saku Kore 
Takai Bungo-no-Kami Minamoto Kuniyoshi