OSAKA        KUNISADA
                             KUNISUKE

                          TSUDA
                          OSAKA TAMBA
                          HIDARE MUTSU - SAKAKURA
                          IKKANSHI TADATSUNA
                          OSAKA ISHIDO
                          TAKAI
                          OZAKI
                          GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 -
 No copying or distributing

Tamba ~Primer~
SHINTO
UMETADA MYOJU  KEI-CHO 1596
___|____  
KUNIHIRO     
   |(HYUGA)               
   |_________ _________ _________    
___|___    __|___   __|___    __|___   
ECHIZEN    SETTSU   SETTSU    SETTSU  
KUNIKIYO  KUNISADA  KUNISUKE KUNISUKE
____________
TSUDA SCHOOL

OSAKA TAMBA - SETTSU PROVINCE
OSAKA TAMBA: KO-MOKUME with MASAME. OSAKA Steel.CHOJI,clustered 
CHOJI-MIDARE,
or O-CHOJI with islands and NIOI-ASHI. KIKUSUI
and FUJI types. Some SUDARE.
Deep NIOI. OSAKA YAKIDASHI.
 YOSHIMICHI SHO-HO 1644
       |_______________ ____________
  _____|_______  ______|_______   __|___
  TAMBA no KAMI  YAMATO no KAMI   YAMATO
   YOSHIMICHI     YOSHIMICHI    KANEKUNI
     |              |___________ __________ __________  
|       ____|_____  ____|____    __|_     __|_
| YOSHIMICHI  YOSHINARI TOSA      TOSA |__________                      YOSHIKUNI  YOSHIYUKI _____|____  ____|____ YOSHIMICHI  KUNITSUNA   


YAMASHIRO
   
   KANEMICHI KAN-BUN 1661
       |_________ __________
   ____|____  ___|____  ____|____
   KANEMICHI  NAOMICHI  KANEMITSU


KANEYOSHI KAN-BUN: KOKURA JU. Originally from MINO. First signed KANEMITSU
       ("MAN"). Made swords in OWARI INUYAMA Castle. Worked in SETTSU.
    SAKAO ZENJO TAMBAnoKAMI KANEYOSHI


Juyo Bijutsu-Hin
Yoshimichi

Nagasa: 2 Shaku 4 Sun 8 Bu (75.14cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 6 Sun 4 Bu (19.39cm)


Taguchi Ginosuke Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Sakizori to Chu-Kissaki.
Running Itame Hada has Ji-Nie. masame in the Shinogi-Ji.
O-Midare Gunome mix with Ara-Nie in the mid. Sunagashi runs.
Notare-Komi Boshi is wide and Saagari Kaeri.. 
Ubu
Haagari Kengyo Nakago has one Mekugi-ana.

Tamba-no-Kami YoshimichiTamba-no-KamiYoshimichi
N
agasa: 2 Shaku 5 Sun 6 Bu (77.57cm)
Moto-Haba: 1 Sun 4 Bu (4.24cm)
Nakago: 5 Sun 9 Bu (17.88cm)


Ishii Kenji Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide-blade, somewhat shallow Sori to elongated Chu-Kissaki.
Itame Hada that runs such that it is almost Masame. There is Ji-Nie.
Suguha hold Gunome Choji with Ashi mix within.
Sugu Ko-Maru Boshi that is almost Togari and where Hakikake is seen.
Ubu,
rounded Haagari Kengyo Nakago has one Mekugi-ana and his famous boat-sail Mei.
    
Tamba-no-Kami Yoshimichi


Yoshimichi Sanshaku
N
agasa: 2 Shaku 8 Sun 9 Bu (87.6cm)

Seikado Bunko Bijutsu-Kan
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide-blade, shallow Sori to elongated Chu-Kissaki.
Itame Hada that runs such that it is almost Masame. There is Ji-Nie.
O-Notare of streaking and running Sunagashi Sudare Ba that is as large and demonstrative as its O-Katana Sugata. This is a late period work that shows the full development of the Sudare Hamon. Deep Nie and Nijuba.Widens in the upper.
Sudare Boshi of Sunagashi and Hakikake.
R
ounded Haagari Kengyo Nakago has two Mekugi-ana. Boat-sail Mei.
    
Tamba-no-Kami Yoshimichi


Tokyo National Museum Exhibition
Tamba-no-Kami
Nagasa: 51.7cm or 17.1 Sun

SHINOGI-TSUKURI, IHORI-MUNE.
A fine example. A running and standing, wet ITAME HADA has Ji-Nie. MASAME is found in the SHINOGI-JI. Three swirls of NIOI and KO-NIE reach for the SHINOGI pulling SUDARE BA across the JI. The balance is full.

TAMA "Jewels" in the KISSAKI where KO-NIE BOSHI is slightly KAEN to medium KAERI.
UBU NAKAGO has one Mekugi-ana.
TAMBA-no-KAMI YOSHIMICHI


5th Tamba-no-Kami
Nagasa: 54.3cm
Nakago: 15.4cm

Strong running Ko-Itame Hada with Ji-Nie.
Tight Nioi and fine Ko-Nie show defined Sunagashi and Kinsuji outlining Hako, grouped Gunome with Tama and Mimigata
Ubu, one Mekugi-Ana.

Tamba-no-Kami Yoshimichi
Yamato-no-Kami

Yoshimichi
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 7 Bu (71.81cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 6 Sun 6 Bu (20.44cm)


Yagi Masakazu Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori, Chu-Kissaki.
Tightly knit Itame Hada.
Gunome Choji-Midare where Nie becomes Ara in the mid. Sunagashi and Kinsuji rise.
Notare-Komi Boshi to Togari-like Ko-Maru and abrupt Kaeri.
Ubu Nakago to small Kengyo Jiri and one Mekugi-ana. Signed broadly across the Shinogi.


    
Yamato-no-Kami Yoshimichi

Yamato-no-KamiYamato-no-Kami Yoshimichi
Nagasa: 21 3/8" (54.25cm)
Moto-Haba: 1 1/8" (2.8cm)
Nakago: 6 7/8" (17.4cm)


Shinogi-Tsukuri, -Mune, shallow Sori to Chu-Kissaki.
Tight Ko-Itame Hada with Ji-Nie that is serene and wet.
O-Choji-Midare and Clustered Choji with Yo and Tobiyaki. Deep Nioi-Fukashi with Ashi-iri falling deep. Ji-Nie builds in the mid where Nie gathers in the troughs.

Hiro-width Sugu-Midare Boshi has Ko-Maru.
Kurijiri Suriage Nakago has three Mekugi-ana. Signed broadly.

    
Yamato-no-Kami Yoshimichi


Yamato-no-Kami Yoshimichi

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, deep curve to Chu-Kissaki.
Strongly standing Itame Hada has Ji-Nie.
Choji-Midare and Clustered Choji with Nioi-Ashi, Yo and Tobiyaki. In deep Nioi-Fukashi and fine Ko-Nie and Kinsuji.. Hamon quiets to the Kissaki.

Midare-Komi Boshi has Ko-Maru with short Kaeri.
Suriage Nakago with thr5ee Mekugi-ana.

Yamato-no-Kami Yoshimichi
Tamba-no-Kami and Yamato-no-Kami Gassaku
Nagasa: 13.4 Sun

Wide, Strong Sunnobi Wakizashi.
Ko-Itame Hada shows wet Ara and Ko Ji-Nie balanced through the upper and along the back.

Deep Nioi-Fukashi Gunome Choji Midare Ba in very fine Ko-Nie. Osaka Yakidashi.
Maru Boshi has long-fall Kaeri.

    Tamba-no-Kami Yoshimichi
    Yamato-bo-Kami Yoshimichi

     Tame Tomo-bito Tsukuru Kore
              "For Our friend...
                          We made this"
Tame Tomo-bito Tsukuru Kore