KYOTO
 
HORIKAWA
  HORIKAWA-DEN
 
MISHINA
   MORIOKA
OSAKA
   
KUNISADA

     KUNISUKE

    TSUDA
    OSAKA TAMBA
    HIDARE MUTSU  SAKAKURA
    IKKANSHI TADATSUNA
    OSAKA ISHIDO
    TAKAI
    OZAKI
    GASSAN
Copyright Robert Cole 2015
     No copying or distributing

Mutsu
  ~Primer~ 
   Sendai Kunikane

RIKUZEN (MUTSU)                    HARUYOSHI GEN-WA 1615
SENDAI KUNIKANE School
KUNIKANE (YAMASHIRO) KAN-EI 1624   |__________ ________ _______ _________  
___|____  ____|____ ___|___ ___|____ ____|____
KUNIKANE  KANEYOSHI KANEKURA IYESADA KANESHIGE ________
___|____  ____|____ ___|____            YASUTOMO SHO-O 1652
KUNIKANE  KANEYOSHI KANEKURA        _________|__________ ___|____ ________ ____|____ ___|____ ____|____
KUNIKANE     KANEKURA TSUNAMUNE YASUTOMO KANETSUGU
___|____ _________ ___|____ ____|____
KUNIKANE KUNIYOSHI  MORIOKA  TEN-WA 1681 YASUTOMO KANETSUGU |        |__________ __________ __________ ____|____
__|__    ____|____ ____|____  ____|____  ____|____ KANETSUGU
  |     KUNIYOSHI  HISATSUGU YOSHIKUNI  YOSHIMASA
___|____
KUNIKANE  (12th) NAOTANE School
___|____     
KUNIKANE        
ITAME-MASAME. Raised SHINOGI and wide SHINOGI-JI. CHU-SUGUHA with SUNAGASHI and ITO ("Threads"),
CHU-SUGU HOTSURE with SUNAGASHI. UCHINOKE and
NIJUBA-like HOTSURE. MASAME HADA helps HAKIKAKE
form in HAMON. HAKIKAKE BOSHI.

KUNIKANE(1) KAN-EI 1624 HANGO GENZO.
KUNIKANE(2) KAN-BUN 1661 HANGO KICHIZAEMON
KUNIKANE(3) TEI-KYO 1684 HANGO GENJIRO
KUNIKANE(4) TEI-KYIO 1684 (br: GENJIRO): HANGO GENJURO
KUNIKANE(5) GEN-ROKU 1688 SABUROBE
KUNIKANE(6) GEN-ROKU 16, 1703: (t: KUNITSUGU): GONJURO
KUNIKANE(7) SHO-TOKU 1711 (t: HOJOJI KUNIYOSHI): GENJURO
KUNIKANE(8) KAN-PO 1741 UEMON.
KUNIKANE(9) Studies with 6th KANEKURA to HOJOJI KUNIYOSHI
KUNIKANE(10) HO-REKI 1751 GENNOSUKE (t: SUISHINSHI MASAHIDE)
KUNIKANE(11) BUN-KA 1804 GENZO
KUNIKANE(12) KO-KA 1844 GENBE


KANEKURA(1) KAN-EI (t: KUNIKANE(1): SUKEUEMON. Originally from
YAMATO. MONJU Group. Work resembles old style YAMATO HOSHO.
MASAME HADA. NIE SUGUHA with KUICHIGAI BA and NIJUBA.
FUJIWARA KANEKURA TSUKURU
OSHU SENDAI JU FUJIWARA KANEKURA

KANEKURA(2) MEI-REKI: MASAME HADA and SUGUHA HAMON.
OSHU SENDAI JU FUJIWARA KANEKURA

KANEKURA(3): EN-PO 1673
KANEKURA(4): TEI-KYO 1684
KANEKURA(5): GEN-ROKU 1688
KANEKURA(6): KYO-HO 1716
KANEKURA(7): KAN-SEI 1789

KANESHIGE KAN-BUN(t: KUNIKANE(1): First signed KUNISHIGE. YAMATO-
style SUGUHA. WAZAMONO.
OSHU WAKUYA JU KANESHIGE

TOMOSUKE(1) KEI-CHO: SUKE form: JO Help. AMARUMEKIUEMON.
Studied with SHIMADA YOSHISUKE. Also with NAGATOSHI.Worked
for the GAMO Family in KEI-CHO times. WAZAMONO.
FUJIWARA ASON TOMOSUKE
OSHU KOKUBUN WAKABAYASHI JU TOMOSUKE

YASUTOMO(1) is TOMOSUKE.
TOMOSUKE(2) SHO-O: YASUTOMO first signed TOMOSUKE. SUKE form: YU
Help. AMARUMEGOZAEMON. Studied with YAMATOnoKAMI YASUSADA
in EDO and thenafter took the name YASUTOMO.
OSHU SENDAI JU YASUTOMO
OSHU KOKUBUN WAKABAYASHI JU YASUTOMO

YASUTOMO/TOMOSUKE 3rd Gneration: MARUMEGOZAEMON, same as father.

KANETSUGU(1)KAN-BUN (t: YASUTOMO): SHICHIBE. SUGUHA, GUNOME-MIDARE
and NOTARE BA. WAZAMONO.
OSHU SENDAI JU KANETSUGU

KANETSUGU(2) GEN-ROKU (t: KUNIKANE(4): JIZAEMON. WAZAMONO.
OSHU SENDAI KANETSUGU

KANETSUGU(3) KAN-EN (f: YASUTOMO(5): SANKICHI.

IYESADA(1) MEI-REKI (t: KUNIKANE(1): Also with AMARUME TOMOSUKE
(same as YASUTOMO). WAZAMONO.
OSHU JU IYESADA
OSHU SENDAI JU IYESADA SAKU

IYESADA(2) KAN-BUN: KIMURA-SEIBE. Studied with 2nd IGAnoKAMI
 KINMICHI.

HARUYOSHI GEN-WA: UZEN YONEZAWA JU. KATAKURA.
YONEZAWA JU HARUYOSHI
YONEZAWA JU KATAKURA HARUYOSHI


HIROCHIKA 1st EN-PO 1673 (t: SUKEHIRO) FUSHINIUEMON. First signed
with KAN character of "Hiro". SUGUHA and O-GUNOME-MIDARE BA.
RYO-WAZAMONO.
OSHU NAKAMURA JUNIN YAMATO DAIJO MINAMOTO HIROCHIKA
OSHU UDA-KORI NAKAMURA JUNIN YAMATO-no-KAMI HIROCHIKA
 
HIROCHIKA 2nd HO-EI 1704 TSUDA SUKENAO School. HIROCHIKA 3rd AN-EI 1772 NAKAMURA JU.

HISATSUGU GEN-ROKU (t:KUNIYOSHI):
OSHU MORIOKA JU HISATSUGU

TSUNAMUNE KAN-BUN: HANSHO, Lord of MUTSU, retired to his EDO
Estate in MAN-JI SANNEN, 1660. There he brought YASUTOMO(2)
as his companion and made swords. ITAME HADA. NOTARE of
GUNOME-MIDARE and HITATSURA BA.
OSHU KOKUSHU MUTSUnoKAMI TSUNAMUNE
MUSASHInoKUN OITE SHINAGAWA SENDAI SHI TSUNAMUNE SAKU

KATSUSADA(1) MAN-JI 1658 (t: IGAnoKAMI KINMICHI): SADA form: "JO".
MISHINA style. WAZAMONO.
OSHU SENDAI JU SAZAEMONnoJO FUJIWARA KATSUSADA

KATSUSADA(2) KYO-HO 1716: Follows teachings.

Kunikane

Juyo Bunkazai
Kunikane
Nagasa: 2 Shaku 4 Sun 5 Bu (74.23cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 6 Sun 6 Bu (20cm)


  Taguchi Ginosuke Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow curve to Chu-Kissaki.
  Standing Masame Hada with Ji-Nie.
Chu-Suguha that is Asaki-Notare, wherein Gunome-Midare with Ashi combines with Choji Ashi and Yo. Sunagashi and Kinsuji run through figures.
Sugu Komaru Boshi. Ura shows Nijuba.
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

  Oshu Sendai Ju Yamashiro Daijo Fujiwara Kunikane
Kanei Gonen hachi Gatsu Kichi Nichi


Kunikane Tanto
Nagasa: 9 Sun 2 Bu (27.88cm)
Moto-Haba: 9 Bu (2.48cm)
Nakago: 3 Sun 7 Bu (11.12cm)


Otake Sokichi Family Possession.
Hira-Tsukuri, Mitsu-Mune, Uchizori.
Standing Masame Hada with Ji-Nie and running Chikei.
Asaki-Notare of Suguha with Gunome-Midare in strong Nie and clear Nioi. Kuichigai Ba in the Monouchi that runs with Sunagashi.
Yakizume Boshi has Hakikake.

Kurijiri Ubu Nakago has two Mekugi-ana.

     Yamashiro Daijo Fujiwara Kunikane (Kao)
          Ro Nintaku Yokei
     Kanei JuGo-nen Hachi Gatsu Kichi Nichi
          Ko-no-Jibun (At this time)
 

Kunikane
Nagasa: 2 Shaku 6 Sun 7 Bu (80.9cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 7 Sun 3 Bu (22.1cm)


Kurokawa Kobun Ka Kenkyujo
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, greatly curved to Chu-Kissaki.
Very strongly standing Masame Hada.
Chu-Suguha on a gentle Asaki-Notare in Nioi-Fukashi and Nie, with Sunagashi, Kinsuji and Hakikake chasing the grain.
Chu-Sugu Yakizume Boshi.

Kurijiri Ubu Nakago has two Mekugi-ana.

    Yamashiro Daijo Fujiwara Yokei Kunikane
    Keian Gannen Hachi Gatsu Kichi Nichi

Sendai Kunikane

Masame Hada.
Nioi Deki and fine Ko-Nie Chu-Sugu Kuichigao Ba where Kinsuji and Sunagashi create Nijuba. Mune-Yaki spreads toward the Shinogi
through Hakikake and Hotsure.
Ko-Nie Hakikake Boshi.
O-Suriage Nakago was shortened by Shibata for a service mount before WWII. Inscription includes his Kao.


Sendai Kunikane
Nagasa: 2 Shaku 6 Sun 1 Bu (79.1cm)
Moto-Haba: 1 Sun 8 Rin (3.3cm)
Nakago: 8 Sun 4 Bu (25.5cm)


Matsumoto Chikataro Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori to Chu-Kissaki.
Omote: Hachiman Daibosetsu
Ura: Marishi-Sonten
Masame Hada with Ji-Nie.
Chu-Suguha with Ko-Gunome and Ko-Ashi in clear Nioi-Fukashi and Ko-Nie. Sunagashi runs with the grain.
Chu-Sugu Hakikake Boshi is almost Yakizume.

Ubu Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

    Oshu Sendai Ju Yamashiro-no-Kami Fujiwara Kunikane
Kinzogan:
Kenshinbei Shinryo Shinai
    Kanbun Juichi-nen Juni Gatsu Juroku Hi
                                                                    12th Month 16th Day, 1671

    Ni Tsu Do Tsuchi Dan Irikiri Yomogita An Tayu (Kao)


Genjuro Kunikane - 7th
Nagasa:81.4cm

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Chu-Kissaki.
Masame Hada with Ji-Nie.
Clear Nioi and profuse Nie Gunomer-Choji Midare Ba
where Nie becomes Ara. Sunagashi runs through figures.
Gunome Boshi to Ko-Maru Kaeri.
Ubu Nakago has one Mekugi-ana.

(Kuyo Mon) Sendai Ju
  Kunikane Shichi Dai Matsuyo Kanenobu

Shibata

Yasutomo
Nagasa: 2 Shaku 5 Sun 1 Bu (76.5cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.33cm)

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune wide, thick with elongated Chu-Kissaki.
Standing Itame Hada runs. Ji-Nie.
Ko-Nie Dek Hunome with Choji forms mixed. There are Ashi and Yo.
Midare-Komi ko-Maru Boshi has slight Hakikake.
Ubu, Kurijiri nakago has one Mekugi-ana.

   Oshu Ju Yasutomo

Tsunamune
Nagasa: 53.6cm

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Koshizori, Chu-Kissaki.
Mokume Hada runs with Masame. Ji-Nie.
Hiro-Sugu O-Midare Ba rises to the Shinogi. Hotsure
rides along the Habuchi. Some Tobi are seen and Sungashi
steams throughout the Yakiba. Sugu yakidashi is developed in the lower.

Omote is signed in very broad strokes:
Mutsu-no-Kami Tsunamune
Ura: Sendai Joshu Habayashi Take e
Shinagawa Atari Tsure-ni-Nagusami Tsukuru Kore

Sendai Kanekura Dambira
Nagasa:49.8cm
Sori: 1.4cm

Student of Kunikane. Originally from Yamato, his work resembles Yamato Hosho from his Hosho Sadamune school line and the Nanto Monju.
Hira-Tsukuri, Ihori-Mune. Suken and Vajra Horimono.
Masame Hada.
A rolling, long O-Notare holds Sugu Kuzure Ba. Hotsure pulls through Sunagashi and Kinsuji throughout the Habuchi. Nie becomes Ara in the lower.
Saagari Boshi has Hakikake.
Ubu, Haagari Kurijiri nakago has one Mekugi-ana.
   Kanekura