KYOTO
 
HORIKAWA
  HORIKAWA-DEN
 
MISHINA
   MORIOKA
OSAKA
   
KUNISADA

    KUNISUKE

   TSUDA
   OSAKA TAMBA
   HIDARE MUTSU  SAKAKURA
   IKKANSHI TADATSUNA
   OSAKA ISHIDO
   TAKAI
    OZAKI
   GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
Iwashiro
  ~Primer~ 
      Osaka-Den
 

IWASHIRO
  (MUTSU)    ITAME-MASAME. SUGUHA,GUNOME, GUNOME-MIDARE, 
  MIYOSHI    O-NOTARE MIDARE and a rolling NOTARE in NIOI, 
NIOI-KUZURE and ASHI.
________              ________
NAGAKUNI (IYO) GEN-WA 1615 TO KAN-EI 1624   NAGAKUNI |_____________________ ___|____ ____|____                MASANAGA    NAGATOSHI(1) (NAGAKADO) KAN-BUN 1661 |
SHO-SHO 1644 ____|____       
|   NAGATOSHI(2)

|___________________ ___|____  ____|____             MASANAGA  NAGAMICHI KAN-BUN 1661 ___|____      |__________       MASANAGA  ____|____  ____|____  NAGAMICHI NAGAMICHI  ____|____             NAGAMICHI  NAGAKUNI GEN-WA: TOSHIRO. Born in AKI in TEN-SHO GONEN.
Uncle of HIRAMAnoKAMI TERUHIRO. First signed
YASUHIRO. Worked for the KATO Family at MATSUYAMA
until they transferred to AIZU in KANEI YONNEN 1627.
NAGAKUNI died four years later.
ITAME with MASAME. SUGUHA in ASAKI-NOTARE in KO-NIE
the HABUCHI is tightly defined.
OSHU JU NAGAKUNI
OSHU AIZU JU NAGAKUNI
YOSHU MATSUYAMA JU NAGAKUNI

NAGATOSHI(1) KAN-BUN (f: IYO NAGAKUNI): From IYO. ITAME
of MASAME. SUGU GUNOME-MIDARE and O-NOTARE MIDARE.

NAGAMICHI - TSUDA SUKEHIRO School KINMICHI, to NAGAMICHI

MASANAGA SHO-HO (f: NAGAKUNI, t: MYOJU): MOKUME with MASAME.
NOTARE BA. KUICHIGAI BA. Also signed with KUROKAWA,
local river.
HEIANJO MASANAGA
OSHU AIZU JU MASANAGA
OSHU AIZU JU MIYOSHI MASANAGAMiyoshi Nagamichi
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 4 Bu (70.9cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 7 Sun 1 Bu (21.51cm)


  Yoneyama Takamichi Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, little curve to Chu-Kissaki.
Tight Itame, Mokume mix that stands. There is Ji-Nie and Chikei.
In clear and deep Nioi-Fukashi and Ko-Nie, high-reaching Notare has leaning Gunome-Midare defined with Ashi and brushed with Sunagashi.The Moto resolves in Yakidashi.
Sugu Komaru Boshi. Ura has Hakikake.
Ubu Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

  Mutsu Daijo Miyoshi Nagamichi
Kinzogan: Mittsu Do Setsudan
Enpo Sannen Hachi Gatsu Juichi Hi
Yamano Kanjuro Hisahide (kao)Nagamichi Wakizashi
Mutsu Daijo Miyoshi Nagamichi


Miyoshi Nagamichi
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun (69.7cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 7 Sun 4 Bu (22.42cm)


Yanagida Eiichi Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori to Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada with Masame in the Shinogi and Ji-Nie.
Energetic, high-reaching Notare has Gunome-Midare with Ashi in clear Nioi-Fukashi and Ko-Nie. Figures are strafed and brushed with Sunagashi.
Saagari Chu-Sugu Boshi has Hakikake.

Kurijiri Ubu Nakago has two Mekugi-ana.

     Mutsu Daijo Miyoshi Nagamichi
    
Kinzogan: San Tsu Do Setsudan
                 Enpo Rokunen Juni Gatsu Go Hi
                         Yamano Kanjuro Hisahide (Kao)

Oshu Masanaga
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 3 Bu 3 Rin (71cm)
Moto-Haba: 9 Bu 8 Rin (2.97cm)
Nakago: 6 Sun8 Bu (20.6cm)


Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune to Chu-Kissaki.
Dark, very well-knit Mokume Hada with Masa along the Ha. Masame in the Shinogi and Ji-Nie. Shirake Utsuri in places along the Shinogi.
Energetic, high-reaching Notare has Gunome-Midare with Ashi in clear Notare Notare-Midare in bright, clear Nioi. Kuichigai Nioi-Kuzure at the tops. There is Ashi at play with Sunagashi and Kinsuji.
Notare-Komi Boshi has distinct Kinsuji.

Suriage Kirijiri Nakago has two Mekugi-ana.

    Oshu Kurkawa Masanaga
(Kurokawa River in Aizu)