OSAKA
   
KUNISADA
    KUNISUKE
    TSUDA
    OSAKA TAMBA
    HIDARE MUTSU  SAKAKURA
     IKKANSHI TADATSUNA
     OSAKA ISHIDO
     TAKAI
     OZAKI
      GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 -
   No copying or distributing
Mimasaka
~Primer~
    Shizu - Mino-Seki Hachiya
 
MIMASAKA
________                     ________
KANESAKI(1) KEI-CHO 1596 KANEKAGE(1) GEN-WA 1615
____|___ ____|___
KANESAKI(2) MEI-RKI 1655 KANEKAGE(2) KAN-BUN 1661
____|___ ____|___
KANESAKI(3) GEN-ROKU 1688 KANEKAGE(3) KYO-HO 1716

KANESAKI(1) KEI-CHO: Originally from NOSHU SEKI.
ITAME HADA has JI-0NIE. YAKIBA is generally
GUNOME-MIDARE BA in tight NIOI-GUCHI.
SAKUSHU JU KANESAKI SAKU

KANESAKI(2) NAGATA Family. SHINTO SEKI style.

KANESAKI(3) GEN-ROKU: NAGATA HANSUKE. GUNOME TOGARI BA.
SHINTO-SEKI.
KANESAKI

KANESAKI(4) KYO-HO (f: HANSUKE): NAGATA Family SHINTO SEKI.

KANEKAGE(1) GEN-WA: From MINO HACHIYA. SHIZU-CHOUEMON. Called to Founder with
"79th Generation from NAOE KANEYUKI". GUNOME-MIDARE TOGARI BA.

SAKUSHU TSUYAMA JU KANEKAGE SAKU KORE


KANEKAGE(2) KAN-BUN: SHIZUKYU-TAYU. Used MIFUNE in MEI.
SAKUSHU TSUYAMA JU FUJIWARA KANEKAGE
MIMASAKAnoKUNI TSUYAMA JU KANEKAGE SAKU

KANEKAGE(3) KYO-HO: SHIZU-MOICHIRO. made SUGUHA ansd GUNOME-TOGARI BA.
SAKUSHU TSUYAMA JU KANEKAGE