OSAKA
       
KUNISADA
        KUNISUKE
        TSUDA
        OSAKA TAMBA
        HIDARE MUTSU  SAKAKURA
        IKKANSHI TADATSUNA
        OSAKA ISHIDO
         TAKAI
         OZAKI
         GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 -
    No copying or distributing
Nagato
~Primer~
SHINTO NIO
MASAKIYO  KAN-BUN 1661
_____|_____
MASAKIYO  GEN-ROKU 1688          SHINTO SUGATA  (very straight).
          |___________                              ITAME or MOKUME  HADA with  HIRO-SUGUHA,
_____|_____   _____|____                    GUNOME-MIDARE BA or CHOJI-MIDARE BA.  
MASAKIYO  KIYOMASU                   Can be KUMORI "Cloudy".


___________                               (SUKENAGA)
KIYOSHIGE KAN-BUN 1661    NAGAHIRO (BIZEN)
_____|_____
KIYOSHIGE GEN-ROKU 1688
_____|_____                          ___________
KIYOSHIGE (3rd)               KIYOTSUNA
        _|_
_____|_____
KIYOSHIGE  KO-KA 1844