OSAKA
      
KUNISADA
       KUNISUKE
       TSUDA
       OSAKA TAMBA
       HIDARE MUTSU  SAKAKURA
       IKKANSHI TADATSUNA
       OSAKA ISHIDO
       TAKAI
       OZAKI
       GASSAN
Copyright Robert Cole 2015
      No copying or distributing
 
Kii Nanki ~Primer~ 

KII NANKI School

ITAME HADA with MASAME. MIDARE BA, O-MIDARE
or most often, CHU-SUGU KUZURE BA.


YAMATO KANEKUNI(5) KEI-CHO 1596 See YAMATO.
  __________|____ NANKI SHIGEKUNI(1) GEN-WA 1615 
    |_____________ _______________________
____|____     ____|_____ ____|____
SHIGEKUNI(2)  SHIGETSUGU KAN-BUN 1661 SHIGESADA
____|____          KAN-BUN 1661 SHIGEKUNI(3)    
____|____                                SHIGEKUNI(4) GEN-ROKU 1688                  ____|____                                SHIGEKUNI(5)
     _|_       
  ____|____
SHIGEKUNI AN-SEI 1854SHIGEKUNI(1) GEN-WA (f: TEGAI KANESADA): KII Province.
MONJU-KUROSABURO. Late TEGAI School.
Younger
brother of KANEKUNI. Made sword for IYEYASU when
he was at SHIZUOKA before
he moved to EDO for which
he received 60 KOKU. Became attend KAJI under KISHU
YORINOBU
and followed him into WAKAYAMA, GENWA GONEN,
1619.
Worked at KII to KANEI SHICHINEN, 1630,
making long
sword, SHINOGI-TSUKURI WAKIZASHI, DAMBIRA and TANTO.

First period we see wide blades to O-KIISAKI. later,
we see CHU-KISSAKI. Long swords with
raised SHINOGI-
TAKA and wide SHINOGI-HABA are in the YAMATO KAJI
tradition. His DAMBIRA
are wide, thick blades. Works
are strongly SAKIZORI.

ITAME with MASAME HADA stands strongly. We'll see
KO-ITAME with JI-NIE and CHIKEI.

HAMON is SUGUHA and NIJUBA, and KUICHIGAI BA, YAMATO
style. KO-MIDADE of GUNOME with SUNGASHI
and KINSUJI
in YAMATO style works. SOSHU style will present
partucularly beautiful
O-GUNOME-MIDARE BA, NOTARE-
MIDARE in SOSHU profuse NIE on MASAMUNE style blade
structures.

BOSHI is HAKIKAKE with YAKIZUME or small KAERI.
OITE NANKI SHIGEKUNI SAKU
SUNSHU JU SHIGEKUNI TSUKURU KORE
OITE KISHU WAKAYAMA SHIGEKUNI SAKU

WASHU TEGAI JU OITE SUNFU TSUKURU KORE

SHIGEKUNI(2) KAN-BUN: MONJU KINSUKE. SHIROUEMON. Stuck
with his father through KII. In his father's style.
MEI-REKI 1655 to KAN-BUN 1661 time era. YAMATO style
SUGUHA, GUNOME and GUNOME-MIDARE BA. KO-GUNOME will

show ASHI. BOSHI: KO-MARU.

OITE NANKI MONJU SHIGEKUNI TSUKURU KORE
KISHU JU MON JU KINSUKE SHIGEKUNI TSUKURU KORE

SHIGEKUNI(3) TEI-KYO: MONJU KUROSABURO.

SHIGEKUNI(4) KYO-HO: MONJU KINSUKE. 5th to 7th Generations
walk through the twilight of SHINTO. 8th Generation
in KYO-WA 1801.

SHIGEKUNI(5) KYO-HO: MONJU KINSUKE.

KIJU - See SHINTO YAMATO


Nanki Shigekuni
Nagasa: 2 Shaku 2 Sun 5 Bu (70.9cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Rin (3.1cm)
Nakago: 6 Sun 1 Bu (18.48cm)


Kawahara Shoichiro Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide balde and elongated Chu-Kissaki. Bo-Hi to Maru-dome.
Tight Ko-Itame Hada runs to Masame in the Shinogi. There is Ji-Nie and Chikei.
O-Notare Gunome mixed inwhich Ashi is seen. Upper expands with Tobi-yaki. Nioi-Fukashi and Ko-Nie.
Midare-Komi Boshi has Hakikake.
Suriage
Nakago has two Mekugi-ana.
    Washu Tegai Ju Shigekuni Oite Shunfu Tsukuru Kore


            


Nanki Shigekuni
Nagasa: 1 Shaku 3 Sun 7 Bu (41.51cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Bu (3.64cm)
Nakago: 4 Sun 2 Bu (12.73cm)


Tsushima Sohei Family Possession
Hira-Tsukuri, Mitsu-Mune, wide Sakizori.
Omote: Tohi is a framed Kakudome pan with pronounced Kurikara and Vajra Ken.
Ura: Maru-dome pan with Kurikara.
Tight Ko-Itame Hada runs to Masame. Upper becomes Mokume toward the Ha. Ji-Nie and Chikei.
Asaki-Notare Gunome-Midare Ba in Nioi and Ko-Nie with Sunagashi in the mid.
Ko-Maru Boshi.
Ubu, slight
Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.
     Yamato-Shu Ju-Nin Kurosaburo Shigekuni Kyo
     Suruga Shu Go Oite Kii Shu Meikoyama Saku Kore
     Genwa Hachi-nen Tsuchi-no-e Gatsu KitsuJitsu
     Uhaku "Brush of a Feather"  - Ito Chikukyu Tayu Ujikatsu Saku Kore
                Mune: Sakumono Tenkaichi Chida Gonsuke Yoshiteru

Nanki Shigekuni
Nagasa: 1 Shaku 3 Sun (39.39cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu 5 Rin (3.48cm)
Nakago: 4 Sun 1 Bu (12.42cm)


Totsuka Okitsugu Family Possession
Hira-Tsukuri, Mitsu-Mune, wide, elongated, Sakizori Dambira.
Omote: Bonji and Suken.
Ura: Nibi with Suken
Tight Ko-Itame Hada has Masame toward the Shinogi and Mokume toward the Ha. There is profuse Ji-Nie and Chikei.
The upper is wide O-Midare O-Gunome with Choji-Midare Ba in Nioi and Ko-Nie with stark Inazuma arcing through Sunagashi and Kinsuji.
Deep Saagari Ko-Maru Boshi where the whole Yakiba falls onto the Mune.
Ubu, slight
Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.
Hon-Yamato Junin Shunfu Ju Go Wakayama
  - Kurosaburo Shigekuni Saku Kore
Kii Shigesada

Kii Shigesada
Nagasa: 2 Shaku 2 Sun 6 Bu 5 Rin (68.68cm)

Shinogi-tsukuri, Ihori-Mune, Shinogi-taka to Chu-Kissaki.
Knit Mokume Hada has Ji-Nie and Chikei
.
Chu-Suguha has Ko-Guneome-Midare Ba.
Chu-Sugu Ko-Maru Boshi
Suriage Kirijiri Nakago has four Mekugi-ana.
Shigesada


Monju Shigesada

Shigesada
Nagasa: 69.4cm

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Chu-Kissaki.
Itame Hada with Ji-Nie.
Strongly Chu-width Ko-Nie and Nioi Fukashi Gunome-MIdare Ba becomes higher in the Monouchi.
Ubu kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

  Monju Shigesada