OSAKA
       
KUNISADA
        KUNISUKE
        TSUDA
        OSAKA TAMBA
        HIDARE MUTSU  SAKAKURA
        IKKANSHI TADATSUNA
        OSAKA ISHIDO
        TAKAI
        OZAKI
        GASSAN
© Copyright Robert Cole 2015
No copying or distributing
 
Kii Ishido ~Primer~  

KISHU ISHIDO:       
ITAME HADA. SUGUHA with ASHI, GUNOME-MIDARE BA, CHOJI-MIDARE ¨much like OSAKA ISHIDO. 
 
                 KISHU ISHIDO
                    TAMEYASU KAN-EI 1624
_________ __________________|
___|____  ___|____         ___|____
TAMEYASU  TAMEHIRO (SETTSU)  YASUHIRO (SETTSU) ___|____          ___|____ KAN-BUN 1661 TAMEHIRO      YASUHIRO


____________________
AWATAGUCHI TADATSUNA OSAKA Group

KII YASUTSUNA KAN-BUN: Moved to OSAKA

KII HIROTSUNA EN-PO: Starts in KII ISHIDO style,
but moves to OSAKA, under TADATSUNA. Another
theory states he is AWATAGUCHI NAGATSUNA.
KO-NIE CHOJI-MIDARE BA with leaning
SAKA-ASHI, or in AWATAGUCHI style with long
ASHI-NAGA.
KII-no-KUNI HIROTSUNA
AWATAGUCHI ASAI MINAMOTO HIROTSUNA

Yasutsuna
Nagasa: 2 Shaku 1 Sun 8 Bu (66.2cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Bu (3.64cm)
Nakago: 4 Sun 2 Bu (12.73cm)


Hira-Tsukuri, Ihori-Mune, Koshizori Katana.
O-Mokume, Itame mix runs to Masame in the Shinogi-Ji. There is Ji-Nie and strong Chikei.
High-reaching O-Midare Ba with Kobushigata Fist Choji in Nioi and Ko-Nie with Sunagashi.
Chu-Sugu Ko-Maru Boshi has Tobi.
Suriage Kiri-Jiri Nakago has two Mekugi-ana.
Kii-no-Kuni Yasutsuna
            


Walter Compton Collection