OSAKA
       
KUNISADA
        KUNISUKE
        TSUDA
        OSAKA TAMBA
        HIDARE MUTSU  SAKAKURA
        IKKANSHI TADATSUNA
        OSAKA ISHIDO
        TAKAI
        OZAKI
        GASSAN
Copyright Robert Cole 2015
 No copying or distributing
 
Iyo ~Primer~  

IYO
(NAGAKUNI)          
ITAME with SUGUHA.    
 ___|______                                                                 t: EDO YASUSADA
KUNITERU (NAGAKIYO) KAN-BUN 1661       KUNIMASA MAN-JI 1658
___|_______                                                               _____|_____
KUNITERU (TERUMASA)                                    KUNIMASA
    _|_
___|_______
KUNITERU (7th) BUN-KYU 1861


KUNIMASA(1) MAN-JI (t: YASUSADA): UWAJIMA JU. UWAJIMA head smith.
      His group peers were ECHIGOnoKAMI KUNIFUSA, EDO YASUSADA and
      HOJOJI MASAHIRO. His two-character MEI are often mistaken for
      HORIKAWA KUNIMASA.
      He receives SURUGAnoKAMI title in KAN-BUN YONEN, 1664. Died in
      HO-EI NINEN, 1705, 10th month. This group used ICHIUEMON repeatedly
      from the 4th generation forward.
KUNIMASA
SURUGAnoKAMI FUJIWARA KUNIMASA

KUNIMASA(3) KYO-HO 1716
KUNIMASA(4) AN-EI
KUNIMASA(5) KAN-SEI
KUNIMASA(6) (t: OMI DAIJO TADAYOSHI): BUN-SEI
KUNIMASA(7) (t: BIZEN SUKEHARU): KA-EI
KUNIMASA(8) SUKEKANE School


            


Kunimasa
Nagasa:70cm

Shinogi-Tsukuri-Ihori-Mune, Chu-Kissaki.
Standing Ko-Itame Hada has Masame.
Hiro-Sugu Gunome Ba in clear Nio and Nie.
Saagari O-Maru Boshi.
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.
   Suruga-no-Kami Kunimasa