OSAKA
      
KUNISADA
       KUNISUKE
       TSUDA
       OSAKA TAMBA
       HIDARE MUTSU  SAKAKURA
       IKKANSHI TADATSUNA
       OSAKA ISHIDO
       TAKAI
       OZAKI
        GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 -
No copying or distributing
 
Sanuki ~Primer~  

SANUKI
________
KANETAKA(1) SHO-O 1652
___|____
KANETAKA(2) GEN-ROKU 1688

KANETAKA SHO-O: From KAN-EI 1624. MOKUME HADA with MASAME 
          NIE and NIOI-FUKASHI NOTARE MIDARE BA are often seen.
    NATSUME KAGAnoKAMI FUJIWARA KANETAKA


KANETAKA(2) GEN-ROKU: Moved to TOSA and made swords.