KYOTO
     
HORIKAWA
      HORIKAWA-DEN
     
MISHINA
      MORIOKA
OSAKA
       
KUNISADA

         KUNISUKE

        TSUDA
        OSAKA TAMBA
        HIDARE MUTSU  SAKAKURA
        IKKANSHI TADATSUNA
        OSAKA ISHIDO
        TAKAI
        OZAKI
        GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 -
No copying or distributing
Shinto Yamato
YAMATO
ITAME HADA and YAMATO-style MASAME HADA with JI-NIE.
SUGUHA, KO-MIDARE BA, GUNOME-MIDARE, O-NOTARE,
evenly high
TORAN-MIDARE BA.


KANEKUNI KEI-CHO 1596 (OSAKA Teacher: TAMBAnoKAMI YOSHIMICHI)
___|____         ______________
KANEKUNI (5th) (SETTSU) EN-PO 1673   MONJU KANEMORI  KANEMUNE
  |_________       _________  _________|____  _________
___|____   __|_ ___|____ KANESHIGE MONJU KANEMORI  KANEMICHI
KANEKUNI KIJU  KANESADA
___|____   __|_____        
KANEKUNI  KANEKUNI (8th)  


KANEHIRO(1) KAN-BUN 1661
KANEHIRO KAN-BUN (t: OSAKA MONJU HIROKANE): MONJU TAROBE. Made 
sword
s in KYOTO-OSAKA style. GUNOME-MIDARE BA. WAZAMONO.
WAKASAnoKAMI FUJIWARA KANEHIRO

KANESHIGE EN-PO 1673: MONJU. Worked in KYOTO making KO-NIE
DEKI GUNOME-MIDARE BA. WAZAMONO. See OSAKA MONJU.
YAMASHIROnoKUNI MONJU KANESHIGE
YAMATOnoKUNI JU FUJIWARA KANESHIGE

KIJU SHO-TOKU (f: ECHIGO-NO-KAMI KANEKUNI): TSUTSUI TERUKUNI.
Signed TERUKUNI but then took the Priest name KIJU. From his
father's YAMATO MONJU KAJI roots. First signed KANEKUNI.
Worked from late GEN-ROKU to HO-EI time period.
He traveled
from YAMATO KORIYAMA for KYUJO. In OSAKA, he became student
of first generation, TAMABA-no-KAMI YOSHIMICHI. First on his
own, his background and influence were the great OSAKA KAJI
at the peak of their fame.
He made KO-ITAME HADA with JI-NIE. KO-NIE DEKI O-GUNIOME-
MIDARE BA of TORAN BA. NIE will be ARA and there will be
SUNAGASHI. WAZAMONO.
There is a dated sword signed:
ENKYO GANEN SHUNJITSU "Spring Day" SHICHI JU HACHI SAI
TSUKURU KORE - 78 years of age.
TSUTSUI ETCHU-no-KAMI NYUDO KIJU
TSUTSUI ETCHU-no-KAMI TERUKUNI NYUDO KIJU
OITE WASHU KORIYAMA TSUTSUI ETCHU-no-KAMI NYUDO KIJU


KANEMORI SHO-O 1652(t: HIROKANE): MONJU CHOBE. ITAME HADA with
MASAME in the SHINOGI-JI. KO-NIE DEKI SUGUHA and GUNOME-
MIDARE BA. WAZAMONO. See OSAKA MONJU
BUNGOnoKAMI FUJIWARA KANEMORI
WASHU NAMBU JU FUJIWARA KANEMORI

KANEAKI GEN-ROKU: NAKAGAWASABUKURO. First signed MASAYOSHI.
Nephew of KANEYASU. KORIYAMA JU. He would sign with
"SAMONJI".
YAMATOnoKUNI KANEAKI


Tsutsui Kiju
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 3 Bu (70.6cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 7 Sun 9 Bu (23.94cm)


Fujita Sueharu Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, strong Sori to Chu, almost Ikubi-Kissaki..
Running Itame Hada has Masame in the Shinogi. There is Ji-Nie.
Toran Ba O-Gunome-Midare Ba in Nioi-Fukashi and Ko-Nie. Sunagashi brushes figures together. Yakidashi at the Moto.
Ko-Maru Boshi has Hakikake.
Ubu, Haagari Kengyo
Nakago has one Mekugi-ana.
    Tsutsui Etchu-no-Kami Nyudo Kiju
    Shotoku Sannen Ni gatsu Kichi Nichi
        Hashimoto Roku-Dayu Shigeyasu Shoji Kore