OSAKA 
     
KUNISADA
      KUNISUKE
      TSUDA
      OSAKA TAMBA
      HIDARE MUTSU  SAKAKURA
      IKKANSHI TADATSUNA
      OSAKA ISHIDO
       TAKAI
       OZAKI
       GASSAN
  Copyright Robert Cole 2015 -
No copying or distributing

Bizen
~Primer~  
BIZEN             See Koto Sukesada          GEN-ROKU 1688

MASASHIGE KAN-EI 1624(MASANARI)
____|____                      ___|____  ___|____
MASATSUGU  KO-MOKUME with CHIKEI. JI-NIE.  KUNIMUNE  KUNIMUNE KO-CHOJI MIDARE. KINSUJI and     ___|____  
          INAZUMA.                      KUNIMUNE
YOKOYAMA
   |__________________________________ _________
___|____                 ___|____  ___|____
SUKESADA (HICHIBYOE) MAN-JI 1658   SUKESADA  SUKESADA
___|____
SUKESADA (KOZUKE no DAIJO) The "Last Son" of BIZEN.
___|____   KO-MOKUME MOKUME ITAME. Blue Steel.
SUKESADA             SUGUHA, GUNOME-CHOJI MIDARE BA.
___|____
SUKESADA GEN-BUN 1736
___|____  SUKESADA

KOZUKE DAIJO SUKESADA KAN-BUN(f: SHICHIBEI): YOKOYAMA HYOBEI.
Received his KOZUKE DAIJO title on KANBUN YONNEN, 1664
11th day. Work from MANJI through SHOTOKU, 1688 TO 1711.
Died: KYOHO ROKUNEN at 89 years.
He made HOSO-SUGUHA to GUNOME CHOJI-MIDARE BA and
KANI-no-TSUME Crab-Claw CHOJI. He signed in the middle
of the NAKAGO.
YOKOYAMA KOZUKE DAIJO FUJIWARA SUKESADA
BIZEN-no-KUNI OSAFUNE YOKOYAMA KOZUKE DAIJO FUJIWARA SUKESADAKozuke Daijo
Nagasa: 2 Shaku 5 Sun 2 Bu (76.3cm)
Moto-Haba: 8 Bu (3cm)
Nakago: 7 Sun 2 Bu (22cm)


Inamura Hidekazu Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada of Shirke.
Chu-Suguha finds a high-rising Nokoha Saw-tooth in the Koshide. Tight Nioi and Ko-Nie.
Hamon widens at the Boshi: Hiro-Sugu Saagari with Ko-Maru turn.
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

Bizen-no-Kuni Osafune Ju Kozuke Daijo Fujiwara Sukesada Saku
Genroku Ju Gonen Hachi Gatsu HiHichibei Sukesada

Standing Ko-Itame Mokume with sweeping Chikei and Ji-Nie. There are some Jifu Utsuri.
Sunagashi streams through Gunome-Midare peaks and Choji Midare Ba with Ashi and Yo.
Ko-Maru Hige 'Beard' Boshi has ensuite streaming Hakikake and Ji-Nie.

Hichibei
and his son, Kozuke Daijo are the greatest Bizen masters of the Shinto.

Bizen-no-Kuni Ju Osafune Sukesada SakuKozuke Daijo Naginata


    

Yokoyama Kozuke Daijo Sukesada Naginata

Origin: Goodspeed Collection, now in Private Hands

Naginata Tsukuri.
Running and strong Mokume Hada with Ji-Nie.
High-rising Fist and Crab, Kani-no-Tsume O-Choji-Midare Ba and Tobi-Yaki stretch fully across the wide Ji. In Nioi.
Midare-Komi Boshi with long Kaeri.
Ubu naginata Nakago with two Mekugi-ana.


Bishu Osafune Junin
Yokoyama Kozuke Daijo Fujiwara Sukesada
Gen-Roku Ju-nen Hachi Gatsu-hi 
                        - 1697, 8th Month

Kozuke Daijo Wakizashi
Nagasa: 
20 5/8"

Itame Hada of Shirake.
Omote: Kurikara
Hiro-Suguha of Gunome-Midare. hamon widens in the upper.
Hiro-Sugu Boshi.
Suriage nakago has one Mekugi-ana.

Yokoyama Kozuke Daijo Fujiwara Sukesada
Bishu Osafune Junin


Kozuke Daijo

Thick and healthy Shinogi-Ysukuei-Ihori-Mune with Chu-Kissaki.
Running, tightly knit Itame Hada has Ji-Nie.
Tobiyaki seat between an exuberantly high double O-Gunome Gourd pattern Hamon of profuse Nie and Sunagashi - which evenly reaches the Shinogi along the length.
Ubu Kurijiri with one Mekugi-ana and his dual Mei, Ura and Omote
    Yokoyama Kozuke Daijo Fujiwara Sukesada
           Bishu Osafune Junin

Shinto Sukesada
Nagasa: 19 1/4"

Strong Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Chu-Kissaki.
Swirling Mokume has Ji-nie.

Billowing Koshi-Hiraki O-Gunome Midare Ba with Nie-swept Nijuba, Kinsuji and Sunagashi.
Ubu Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

    BIZEN-no-KUNI JU OSAFUNE SUKESADA SAKU
    MANJI SAN-NEN HACHI GATSU-HI 
  - 1660 8th Month