Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
OEI BIZENMORIKAGE Group Brings KOZORI IYESUKE and TSUNEIYE 
_______________
BIZEN MOROMITSU           IYESUKE and TSUNEIYE =
_________|____                  EI-KYO BIZEN
OMIYA MORIKAGE(2) SHI-TOKU 1384
  |___________________________ ________________ _______________
___|____          ____|____    ____|____      |
MORIKAGE(3) O-EI 1394   HARUMITSU    YOSHINAGA O-EI 1394 |
___|____          O-EI 1394     ___|____      |
MORIKAGE(4) BUN-MEI 1469           KANENAGA O-EI 1394 |
  ___________ _______________________ ________________________|
___|___   ___|____ ________   ___|_____          
IYESUKE(1) IYESHIGE KAGEMORI   HISAMITSU(2) SHO-CHO 1428  
  | - O-EI 1394 -  EI-KYO 1429  ___|_____          
  |  ________           HISAMITSU(3) KYO-TOKU 1452  
  |  SUKEMASA EI-KYO 1429    (f: MITSUKAGE, KANEMITSU SODEN)
  |________________________    SUE-BIZEN HISAMITSU continues 
___|___         ___|____
IYESUKE(2) EI-KYO 1429  YASUMORI(1) SHO-CHO 1428
___|___         ___|____
IYESUKE(3) BUN-AN 1444  YASUMORI(2) O-NIN 1467
___|___         ___|____
IYESUKE(4) O-NIN 1467  YASUMORI(3) EI-SHO 1504

 ________                _________
 TSUNEIYE O-EI 1394           HISATSUGU O-EI 1394
   |________________________      ____|____
 ___|____         ___|___    HISATSUGU EI-KYO 1429
 TSUNEIYE(2) EI-KYO 1429 IYEKANE    ____|____
 ___|____         SHO-CHO 1428  HISATSUGU BUN-MEI 1469
 TSUNEIYE(3) BUN-MEI 1469 
 ___|____ 
 TSUNEIYE(4) EI-SHO 1504 


MORIKAGE(2) SHI-TOKU (f: MOROMITSU): This MOROMITSU son is second
    OMIYA MORIKAGE master. See KOZORI and OMIYA

MORIKAGE(3) O-EI: From O-EI 1394 to EI-KYO 1429. KO-CHOJI from 
      GUNOME-CHOJI MIDARE BA. BUN-MEI MORIKAGE follows.
  BISHU OSAFUNE MORIKAGE

KAGEMORI EI-KYO: Line in SUE-BIZEN.
BISHU OSAFUNE KAGEMORI

YOSHINAGA O-EI (f: MORIKAGE): MOKUME HADA. SUGUHA, KO-MIDARE and GUNOME-CHOJI BA. YOSHINAGA in KYO-TOKU 1452, EI-SHO 1504 and BUN-ROKU 1592. BISHU OSAFUNE YOSHINAGA BISHU OSAFUNE JU NAGATA HYOEnoJO FUJIWARA YOSHINAGA BISHU OSAFUNE JU NAGATA HYOEZAEMON FUJIWARA YOSHINAGA KANENAGA O-EI (f: YOSHINAGA): SUGUHA and GUNOME-MIDARE HA. BISHU OSAFUNE KANENAGA IYESHIGE O-EI (t: MORIKAGE): Worked the whole O-EI time. SUGUHA and GUNOME-CHOJI MIDARE BA. BISHU OSAFUNE IYESHIGE

IYESUKE O-EI (t: MORIKAGE): JIROZAEMON. KOZORI Group runs smiths through the O-EI. O-EI style elongated O-TANTO are seen, but few DAITO. O-MOKUME has standing BO-UTSURI. HA-HADA stands in KOSHI-HIRAKI GUNOME-MIDARE HA that may seem to lean. MIDARE-KOMI BOSHI. Short BIZEN NAKAGO in KURIJIRI. IYESUKE(2) worked through the O-EI and into EI-KYO. IYESUKE(3) worked to KAN-SHO 1460 and IYESUKE(4) worked into the MEI-O 1492 period. IYESUKE BISHU OSAFUNE IYESUKE BISHU OSAFUNE JU IYESUKE IYESUKE(2) EI-KYO: MOKUME HADA. GUNOME-MIDARE HA. IYESUKE BISHU OSAFUNE IYESUKE YASUMORI(1) SHO-CHO (f: IYESUKE): SEIJIRO. OEI stylist making MOKUME with BO-UTSURI and OEI patterned KOSHI-HIRAKI GUNOME-CHOJI MIDARE BA. SEIJIRO YASUMORI BISHU OSAFUNE YASUMORI BISHU OSAFUNE SEIJIRO YASUMORI SAKU

Iyesuke

OEI BIZEN  MORIKAGE Group - IYESUKE and TSUNEIYE

TSUNEIYE(1) O-EI (f: KOZORI MORIKAGE): YAJIRO. KOZORI. There
    seems to be some tangled reporting on the path of this
    group's roots. TSUNEIYE springs from HATAKEDA SHO-O 
    TSUNEIYE, but the O-EI group is associated to KOZORI 
    MITSUHISA (see KOZORI - 4 brothers) or the OSAFUNE 
    HISAMITSU line. Work from the O-EI 15 to SHO-CHO. 
    HIRA-TSUKURI WAKIZASHI are seen. Mountain-shaped 
    GUNOME-CHOJI MIDARE is KOSHI-HIRAKI troughed - in NIOI 
    with ASHI-IRI.
  TSUNEIYE
  BISHU OSAFUNE TSUNEIYE

IYEKANE SHO-CHO (f: TSUNEIYE): MAGOJIRO. Also said to be son of
    YOSHINAGA. GUNOME-CHOJI MIDARE BA.
  BISHU OSAFUNE IYEKANE

TSUNEIYE(2) EI-KYO (f: YAJIRO TSUNEIYE): Work from EI-KYO 1429 to
    KYO-TOKU 1452. MOKUME. KO-NIE KO-GUNOME CHOJI mix.
  TSUNEIYE
  BISHU OSAFUNE TSUNEIYE

TSUNEIYE(3) BUN-MEI: Work from KAN-SHO 1460 to MEI-O 1492.
    GUNOME-CHOJI MIDARE BA resembling SUE-BIZEN SUKEMITSU. 
  BISHU OSAFUNE TSUNEIYE
  BIZEN-no-KUNI JUNIN OSAFUNE TSUNEIYE

TSUNEIYE(4) EI-SHO: Work from EI-SHO 1504 to TAI-EI 1521 making
    swords in the SUE-BIZEN style.
  BISHU OSAFUNE TSUNEIYE SAKU

HISATSUGU EIKYO: OSAFUNE. See NITTA-SHO. MOKUME HADA.
SUGU KO-MIDARE BA and GUNOME-MIDARE.
BISHU OSAFUNE HISATSUGU


Sukemasa
Nagasa: 71.2cm 28"
This piece sets the published date.
Shinogi-Tsukuri of wide Ji, Ihori-Mune Chu-Kissaki Tachi

Knit Itame Hada has wet Ji-Nie.
Upper is Oei style Koshi-Hiraki with Tobi-Yaki. Lower is Chu-width Hako-shaped, grouped and
Saka Gunome-MIdare Ba.

O-Maru Boshi.
Ubu, Machi-Okuri Kurijiri Nakago has two mekugi-ana.
Tachi-mei

Bishu Osafune Sukemasa
Eikyo Sannen Ni Gatsu Hi

     
Sukemasa


OEI BIZEN  MORIKAGE Group - IYESUKE and TSUNEIYE

HARUMITSU O-EI (t: MORIKAGE): OMIYA smith. See OMIYA
  BISHU OSAFUNE HARUMITSU

HISAMITSU(2) SHO-CHO (f: MORIKAGE): MOKUME with JI-NIE. Small
    patterned NIOI KO-GUNOME CHOJI BA. 3rd HISAMITSU's father
    was MITSUKAGE of the KANEMITSU School. Line continues in
    SUE-BIZEN.
  BISHU OSAFUNE HISAMITSU

HISAMITSU(3) See KANEMITSU School
_________ TOKIMITSU O-EI 1394 KOZORI smith. MITSU form: MAN "Full cup." Moved to BITCHU. Work-style of IYESUKE, standing BO-UTSURI runs through MOKUME. Leaning KOSHI-HIRAKI GUNOME-MIDARE BA. BISHU OSAFUNE TOKIMITSU ________ YUKIMASA O-EI: SHIOTA, from whence KOZORI. YUKIMASA first seen in KEM-MU 1334 and EN-BUN 1356. OSAFUNE smith. SUGUHA and GUNOME-CHOJI BA. BISHU SHIOTA YUKIMASA

Hisamitsu Sunnobi

Ko-Itame has JiNie and Bo-Utsuri.
Gunome-Midare Togari Ba.
Upper becomes complex ko-Gunome to
Komaru Saagari Kaeri.
Mune-yaki.
Ubu, Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.

       Hisamitsu


Hisamitsu Sunnobi


Return to: SiteMap
Glossary