Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO

SANYODO
- The Eight Roads of KOTOBITCHU SUE-AOE - O-EI  * The Little Mice Leave The Boat *

     The period following the O-EI was a time of decline for 
     the AOE. Of the few swords remaining, many are cut down.

         MUROMACHI SUE-AOE SUGATA in MOKUME. HIRO-SUGUHA,
         SUGU ASAKI-NOTARE, TOGARI-MIDARE or SAKA-MIDARE.

_____________________
OAN KATAYAMA SANESADA heads to BINGO GOAMI in O-EI 1394. CHU-SUGU
    KO-CHOJI MIDARE.
_______
MORIIYE O-EI: CHOJI-MIDARE with ASHI from the line.
_________
KAGETSUGU O-EI: Traveled to BINGO. MOKUME. SUGU SAKA-MIDARE and
    NOTARE BA.
_________
SADATSUGU O-EI: Of the SADATSUGU Line. EMONTARO. Appears to have
    joined the move to BINGO. SUGU MIDARE HA with ASHI. 
_________
YUKITSUGU O-EI: SUGU SAKA-ASHI.
_________
TAMETSUNE O-EI: MOKUME with MASAME. SUGUHA with ASHI and SUGU 
    GUNOME-CHOJI BA.
_________
TSUGUSADA O-EI: SUGUHA and GUNOME-CHOJI MIDARE.
_________
KAGETSUGU O-EI: MOKUME. SUGU NOTARE BA and SUGU SAKA-ASHI.
__________________
MINAMOTO KUNITSUGU O-EI: MOKUME with MASAME. SUGU and KO-MIDARE.
_________
MORITSUGU O-EI: MOKUME. SUGU KO-MIDARE with NEZUMI-ASHI.
_________
YOSHINORI MEI-TOKU: MOKUME with MASAME. CHOJI KO-MIDARE BA.
_________
NAGATSUGU O-EI: SUGU-NOTARE SAKA-MIDARE BA.
__________
YOSHITSUGU O-EI: MOKUME with MASAME. SUGU KO-MIDARE BA.
_______
MORIIYE O-EI: MOKUME with MASAME. SUGUHA.
_________
SADATSUGU O-EI: MOKUME. SUGUHA and KO-MIDARE BA.
_________
HIDETSUGU EI-KYO: MOKUME with MASAME. SUGUHA.

________ _________ ________ _________ ________ _________ ________
SUKENARI SUKEYOSHI MORIYUKI SUKECHIKA SUKETANE YASUTSUGU KAGENAGA
             - O-EI 1394 -
    _________ ____________ _______ ________ ________
    MUNETSUGU AOI SADAMORI YASUIYE YASUNORI MASAMUNE
             - O-EI 1394 - 
     __________ _________    _________ ________
     TSUNETSUGU SUKESHIGE    NOBUTSUGU SUKEYUKI
      - SHO-CHO 1428 -      - EI-KYO 1429 - BITCHU SUE-AOE - MUROMACHI ________ MUNESADA BUN-MEI: From BINGO TOMO School to KASAOKA. Signed: BITCHU-no-KUNI KASAOKA JU MUNESADA SAKU _________________ ISHIKAWA YUKIHISA TEN-MON 1532: SAEMONnoJO and SABEI. Studied under SEKI KANETSUNE. ITAME with MASAME. The defined NIOI creates GUNOME-MIDARE, NOTARE and HITATSURA. He used the signature, YUKIMICHI as well. __________________ ISHIKAWA YOSHIHISA TEN-MON 1532: SABEI and SAEMONnoJO. _________ MUNETSUGU TEN-MON 1532: MOKUME. SUGUHA SAKA-ASHI. ________ IYESHIGE TEN-MON 1532: MATSUYAMA JU and in BINGO. MOKUME with MASAME. SUGU GUNOME KO-MIDARE. ________________________________ WAKASA-no-KAMI MATAJIRO FUYUHIRO EI-ROKU 1558: Summoned to BITCHU and held the WAKASA MATSUYAMA Group. Left for BINGO in TEN-SHO. FUYUHIRO famous for pulled and running HADA with TOBI from waves and spray. MUNEYAKI and HITATSURA. _________ CHIKAMASA EI-ROKU 1558: GOROBEInoJO. A member of the FUYUHIRO WAKASA MATSUYAMA School. _________ SHIGESUYE EI-KYO 1429 ____|____ KORESHIGE KAN-SHO 1460 ________ _________ __________ ________ ________ YASUHIRO YUKISHIGE TSUGUYOSHI SADAMORI SUKEZANE CHO-ROKU 1457 BUN-MEI 1469 - EI-SHO 1504 - ________ TSUGUIYE TEN-MON 1532 ____|____ TSUNEZANE TEN-MON 1532 ________ ________ ________ ______________________ SUKEYASU KAGENAGA NARITAKA TANOKUCHI JU KIYOMITSU TAI-EI 1521 - TEN-MON 1532 - EI-ROKU 1558 ________ _________________ _______ KANEMASA ATABE JU TAMEKUNI IYEHISA - TEN-SHO 1573 -
Return to: SiteMap
Glossary