Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributingCHIKUGO               Late HIZEN YAMASHIRO style GUNOME.
                                                                                        
MUNEYAKI.
YOSHIKUNI KEI-AN 1648                                          
____|________        __________                
YOSHIKUNI         TAKEKUNI(1) EN-PO 1673  
                                ___|_______                
                                TAKEKUNI(2) SHO-TOKU 1711

HACHIZAEMON(2) SHIMOSAKA - SHIMOSAKA style from OMI.
             See OMI
   SHIMOSAKA
   SHIMOSAKA HACHIZAEMON
Onitsuka Yoshikuni
Nagasa: 2 Shaku 2 Sun 4 Bu (70.9cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 7 Sun 6 Bu (23.03cm)

Tsuchiya Aisaku Family Possession
Shinogi-tsukuri, Ihori-Mune Sakizori with Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada has Ji-Nie.
Evenly spaced Notare rises hold Gunome-Midare with Ashi in Mura-Nie with Sungashi and Hotsure, in places, pulling Nijuba. Hamon widens in the upper.
Omote Boshi is Notare-Koni with Ko-Maru, Ura is Midare-Komi with small Kaeri.
Ubu Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.


    Chikushu Yanagawa Ju Onitsuka Yoshikuni

Onitsuka Yoshikuni Shoto

Shobu-tsukuri, Hira-Tsukuri Ihori-Mune Wakizashi
Omote Horimono: Kurikara
Tight Itame Hada with Ji-Nie.
Gunome-Midare Ba
Ko-Maru Boshi.
Ubu Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.


    Chikushu Ju
Onitsuka Yoshikuni