KYOTO
         
HORIKAWA
          HORIKAWA-DEN
         
MISHINA
          MORIOKA
OSAKA
          
KUNISADA

            KUNISUKE

           TSUDA
           OSAKA TAMBA
           HIDARE MUTSU 
           IKKANSHI TADATSUNA
           OSAKA ISHIDO
           TAKAI
           OZAKI
           GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing Shinto SatsumaSHINTO SATSUMA APPRAISAL GROUP: ECHIZEN - MUSASHI
SHINTO SATSUMA  was influenced from KEI-CHO 1596 in the  SOSHU
style by UJIFUSA. The SOSHU style hibernated here through SHINTO  to provide its gifts to SUISHINSHI MASAHIDE and through him, to the great smiths of the SHIN-SHINTO.

           SUGATA - KATANA. Shallow TORII having wide,
                    thick blades. Strongly made KISSAKI,
                    or O-KISSAKI.
             HADA - Fine KO-MOKUME, ITAME, even NASHIJI-like.
                    "Potato-skin" IMOZU HADA is an accurate
                    description of a famed surface condition.
                    CHIKEI IMOZURU "SATSUMA Potato Vines".
                    ARA JI-NIE is a school mark.
            HAMON - HIRO-SUGUHA, O-MIDARE, NOTARE,
                    NOTARE-TOGARI MIDARE, O-NOTARE MIDARE
                    in NIE and NIOI. ARA-NIE (coarse NIE).
                    SUNAGASHI and KINSUJI.
            BOSHI - Usually close to the HA. HAKIKAKE
                    with short turnback.
           NAKAGO - SUJIKAI YASURI and often
                    long signatures.

UJIFUSA  KEI-CHO 1596
      |_________
___|_____   ___|_______
UJIFUSA   MASAFUSA
                         |___________ ___________
                   ___|_______   ___|_______  ___|_______      _______________
                   MASAFUSA  YASUYUKI  YASUSADA     OKU TADAKIYO
                   ___|____                                 ___|_______                  ____|____
                   YASUYO                               MASAFUSA                 HIDEOKI
                   ___|_____                                     |____________ ____________
                   YASUARI                              ___|_______    ___|______    ____|______
                                                                  MASAKIYO  KUNIHIRA  MOTOSADA
                                                                  ___|________                         ____|______
                                                                 MASACHIKA                       MOTONAO
                                                                  ___|_______                                   |
                                                                 MASAHIRA                                   |
                                                                (MASAYOSHI)                               |
                                        ____________  ____________  _______________|
                                 ___|________  ___|________   ___|_______
                                MOTOYASU  MOTOTAKE  MOTOHIRA KAN-SEI 1789
                                                                                          |_____________
                                                                                    ___|_______    ____|______
(see SAIKAIDO  The Eight Roads - SHINTO)     MOTOHIRA   MOTOOKI
          for SHIN-SHINTO  SATSUMA  lineage      ___|_______
                                                                                   MOTOHIRA


                      Some  of the finer pieces may look  SOSHU,
                      but NIE and JI-NIE is rough, or coarse, and
                      the blades are not old.
Masakiyo
Nagasa: 2 Shaku 4 Sun 6 Bu (74.69cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.33cm)
Nakago: 7 Sun 4 Bu (22.42cm)


Tokyo National Muzseum
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori and Chu-Kissaki.
Bo-Hi both sides.

Itame Masame mix with Ji-Nie and Chikei.
Notare Gunome with Ko-Gunome-Midare mix with Ashi and Sunagashi with Ara-Nie.
Midare-Komi Boshi with Ko-maru and Hakikake.
Ubu Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.
Kiyomitsu
(Hitotsu Aoi Mon) Mondo-no-Sho Fujiwara Masakiyo Saimei
Masakiyo Tachi
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun (71.5cm)
Moto-Haba: 1 Sun 8 Rin (3.27cm)
Nakago: 7 Sun (21.21cm)


Fukuda Isao Yoshikazu Family Possession.
Shinogi-tsukuri, Mitsu-Mune, wide Ji, Shinogi-taka to Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada that runs. Has thick Ji-Nie and Chikei.
High-mounding Notare has Gunome-Midare with Sunagashi and Kinsuji in Nioi-Fukashi and Nie, where Nie becomes Ara-Nie.
Midare-Komi Boshi with Hakikake.

Ubu
Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.

(Hitotsu Aoi Mon) Mondo-no-Sho Fujiwara Masakiyo
                       Kyoho Kunen Shogatsu


Masakiyo Tachi
Nagasa: 2 Shaku 5 Sun 3 Bu (76.66cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 7 Sun 1 Bu (21.7cm)
Okano Mitsuhiro Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori, Chu-Kissaki.
Running Ko-Itame Hada with Ji-Nie and Ara Ji-Nie.
Ko-Notare with Gunome-Togari Ba. Clear Nioi, Sunagashi and Kinsuji, and Ara-Nie.
Midare-Komi Boshi with Hakikake.
Ubu Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.

(Hitotsu Aoi Mon) Mondo-no-Sho Fujiwara Masakiyo
                  Chomei Oite Sashu Saku Kore
                  Kyoho Kin-noe Tatsu Nen


Tokyo National Museum

Masakiyo Tachi
Nagasa: 2 Shaku 4 Sun 5 Bu (74.2cm)
Tokyo National Museum
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori, Chu-Kissaki.
Running Ko-Itame Hada with Ji-Nie.
Chu-Sugu Asaki-Notare of clear Nioi and profuse Nie, becoming Ara-Nie. Sunagashi runs and Kinsuji is seen.
Midare-Komi Boshi is Saagari Hakikake.
Ubu Kengyo Nakago with one Mekugi-ana.

(Hitotsu Aoi Mon) Mondo-no-Sho Masakiyo


Yasuyo Tachi
Nagasa: 2 Shaku 5 Sun 1 Bu (76.05cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Bu (3.64cm)
Nakago: 7 Sun 5 Bu (22.7cm)


Okano Taromatsu Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide, shallow Sori and Chu-Kissaki.
Bo-Hi-niSoebi both sides.
Running Ko-Itame Hada has Ji-Nie.
Chu-Suguha is Asaki-Notare with Kinsuji and Ara-Nie.
Midare-Komi Boshi of Ara-Nie.

Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.
(Hitotsu Aoi Mon) Shume-no-Kami Ippei Fujiwara Yasuyo
Chomei Oite Sashu Saku Kore
Kyoho Kin-noe Tatsu NenYasuyo Tachi
Nagasa: 2 Shaku 5 Sun 4 Bu (77.11cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Rin (3.09cm)
Nakago: 7 Sun 7 Bu (23.33cm)


Nagata Seihiko Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori with Chu-Kissaki.
Tight Itame Hada has Ji-Nie and Chikei.
Chu-Suguha in a gentle Asaki-Notare where Sunagashi creates Imozuru Potato Vines. Kinsuji and Ara-Nie.
Chu-Sugu Ko-Maru Boshi has Hakikake.

Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.
(Hitotsu Aoi Mon) Shume-no-Kami Ippei Fujiwara Ason Yasuyo
                         Oite Sashu Kiire Kori Saku Kore
                         Kyoho Juichi-nen Ni gatsu Kichi Nichi

Yasuyo Katana
Nagasa: 2 Shaku 2 Sun 8 Bu (68.08cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 7 Sun 1 Bu (21.51cm)


Suzuki Yoshisada Family Possession
Hira-Tsukuri, Ihori-Mune, sakizori with Chu-Kissaki.

Running Ko-Itame Hada with thick Ji-Nie.
Asaki-Notare Ko-Gunome-Midare Ba in clear Nioi and Ara-Nie. Sunagashi creates Nijuba at the Habaki-Moto
  Chu-Sugu Boshi with Maru Kaeri.

Kurijiri,
Ubu Nakago has one Mekugi-ana.
(Hitotsu Aoi Mon) Shume-no-Kami Ippei Yasuyo
Motohira Ura-Mei
Nagasa: 2 Shaku 5 Sun 2 Bu (76.51cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 7 Sun 3 Bu (21.21cm)


Takamura Yutaro Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow curve and Chu-Kissaki.
Running Itame Hada has O-Hada with Ji-Nie and Chikei.
Notare ripples in the upper, becoming Asaki-Notare in the lower. O-Midare of Sunagashi in Nioi and Nie-Deki Fukashi and shows Kinsuji insisting.
Midare-Komi Saagari Ko-Maru Boshi with falling Kaeri.

Ubu Kengyo Nakago has one Mekugi-ana.

     Satsuyo Shi Motohira
    Anei Junen Ka-no-to Ushi (Ox) Ni Gatsu HiTokyo National Museum Exhibition

Motohira Ura-Mei
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 5 Bu 5 Rin (71.4cm)

Made for the Teaching of Student Motooki
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow curve and Chu-Kissaki.
Running Itame Hada has O-Hada, Ji-Nie and Chikei.
High-reaching O-Notare through the upper, becoming Asaki-Notare in the lower. O-Midare Gunome-Midare with Ashi of Kinsuji and Sunagashi in Nioi-Fukashi and Ara-Nie.
Midare-Komi Saagari Ko-Maru Boshi with small Kaeri.

Ubu Kengyo Nakago has one Mekugi-ana.

    Oku Yamato-no-Kami Taira Ason Motohira
   Koto Tame Kaku Motooki Chui Den Tanren Kore Jutsu
   Kansei Go Mizu-no-to Ushi (Ox) Shu (Spring)Motohira Tachi
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 2 Bu (70.6cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.33cm)
Nakago: 7 Sun 1 Bu (21.51cm)


Kitagawa Masayoshi Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Shinogi-taka, deeply curved to strong O-Kissaki.
Bo-Hi ni Soebi
Dark Kuro Itame Hada has profuse Ara Ji-Nie and Chikei.
Ko-Notare ripples in the upper, holding Gunome-Midare with Togari. Sunagashi and Kinsuji cut through figures in strong Ara-Nie.
Midare-Komi Boshi has Hakikake, Ara-Nie amidst striating Jiba.

Kengyo,
Ubu Nakago has one Mekugi-ana.
    Oku Yamato-no-Kami Taira Ason Motohira
    Kyowa Gen Yushun
    Hyoi Cho-ni-Mochi Tsukuru Kore