KYOTO
         
HORIKAWA
          HORIKAWA-DEN
         
MISHINA
          MORIOKA
OSAKA
          
KUNISADA

            KUNISUKE

           TSUDA
           OSAKA TAMBA
            HIDARE MUTSU 
            IKKANSHI TADATSUNA
            OSAKA ISHIDO
            TAKAI
            OZAKI
             GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing Shitahara or
Shimohara School

PrimerEDO - MUSASHI PROVINCE      OMURA: ITAME HADA. GUNOME-MIDARE
and O-MIDARE HA.

YASUSHIGE(2) TEN-SHO 1573   See Koto SHITAHARA  ___|_____   |_____________ ____________                HIROSHIGE  __|______     __|______    __|_______       BUN-ROKU & KEI-CHO YASUSHIGE(3)  KUNISHIGE    CHIKASHIGE     SHINTO HIROSHIGE line 1st brother   2nd brother  3rd brother  - BUN-ROKU to KEI-CHO SHINTO line - CHIKASHIGE(3rd brother)
____|____
CHIKAHIRO
OMURA                                   SHINTO SHIMOHARA
KABOKU SHO-HO 1644     YASUSHIGE KEI-CHO 1596
  |_______________ _________       12 Generations of
___|___   ____|___ ___|___           YASUSHIGE 
YASUKUNI  KANEYASU  BOKUDEN
|__________  See Mino            TERUSHIGE       
___|____  ____|____                       SAGAMI
YASUKUNI  YOSHITERU HIROSHIGE   KIYOHIRA
_________|_________ 
SUISHINSHI MASAHIDE  BITCHU
KUNISHIGE   MUSASHI KANENAGA MEI-REKI 1655 ____|____   KYO YOSHITAKE
____|___                  KUNISHIGE   ____|____
KANENAGA GEN-ROKU 1688 EDO YOSHITAKE
SHINTO SHIMOHARA: ITAME-MASAME HADA. MOKUME.
SUGUHA, HIRO-SUGU GUNOME-MIDARE BA, and
HAKO-MIDARE forms. KO-NIE and KO-ASHI.


HIROSHIGE(1) BUN-ROKU (br: TERUSHIGE): YAMAMOTO SHINSHICHIRO.
SUGUHA, GUNOME with ASHI, clear NIOI and KO-NIE.
BUSHU JU HIROSHIGE
BUSHU SHIMOHARA JU HIRSHIGE

HIROSHIGE(2) KAN-EI: YAMAMOTO TOUEMON. Elder brother of first
generation. Also signed MASASHIGE. KANEI JUROKU 1639,
he was awarded SAGAMInoKAMI.

BUSHU SHIMOHARA JU HIRSHIGE
SAGAMInoKAMI FUJIWARA HIROSHIGE

HIROSHIGE(3) KAN-BUN (f: HIROSHIGE2): YAMAAMOTO HANJURO. In
TEI-KYO NINEN 1685, he made the JINTO battle-sword for
MITO MITSUKUNI, the great intellect and writer of the
DAI NIHON SHI, complete history of Japan. For this, he
was awarded the use of nom, MUNEKUNI.
BUSHU SHIMOHARA JU HIROSHIGE
SAGAMInoKAMI FUJIWARA MUNEKUNI

HIROSHIGE - YASUKUNI GEN-WA (f: HIROSHIGE(1): Second son.
YAMAMOTO KINZAEMON. Studied under OMURA KABOKU and
changed his name from HIROSHIGE to
 MUSASHI TARO YASUKUNI.See OMURA
From his time with Kaboku he took, BOKUSUKE. Was
involved in produucing MITO MITSUKUNI's HAITO and was
invited to make sword in the hgouse of TOGAWA SATOTOMI.
YASUKUNI dies in KYOHO GONEN 1720, 81 years.
ITAME with MASAME. JI-NIE. SUGUHA and SANBONSUGI.
NIOI-DEKI GUNOME CHOJI in KO-NIE, or more exuberant
GUNOME O-MIDARE with ARA-NIE and NIE-KUZURE BA.
UTSURI in the YAKIDASHI.
MUSASHI TARO YASUKUNI
MOTTE NABMBAN TETSU MUSASHI TARO YASUKUNI KITAE

YASUKUNI(2) ENKYO: SHIMOHARA JU. YAMAMOTO KOKURA. First
signed, YASUHIDE. Either YASU. Also used MUSASHI TARO.
Swords made are like his father's.
MUSASHI TARO YASUKUNI

HIROSHIGE KAN-EI: YAMAMOTO SHINBEI. Third son of HIROSHIGE(1).
Worked from KAN-EI until his death in KANBUN NINEN,
1662. His is the second line of HIROSHIGE.
Under him are:
HIROSHIGE(2) YAMAMOTO SHINBEI. KANBUN to GEN-ROKU.
HIROSHIGE(3) YAMAMOTO MANUEMON. KYO-HO.
HIROSHIGE(4) YAMAMOTO HYOUEMON. EN-KYO.
HIROSHIGE(5) YAMAMOTO TOHACHI. MEI-WA.
HIROSHIGE(6) YAMAMOTO SHOGORO. BUN-KA.
HIROSHIGE(7) YAMAMOTO SAICHI. AN-SEI to the MEIJI.

KANENAGA GEN-ROKU (f: SHIMOHARA KANENAGA): Worked in EDO.
KANENAGA (KANE: Hiragana)
BUSHU KANDA JU SANSHIRO KANENAGA
BUSHU EDO JU KANENAGA (KANE: Hiragana)

Bushu Ju Yasushige - Kanbun 1661

Musashi Taro Yasukuni
  Shin Ju Go Mai Kofuku Saku 

30" O-Sasaho Yari
Kofu Ju Minamoto Hiromitsu Saku

Musashi Province
30" Nagasa
41 1/4" Nakago
has a
15 1/2" extension

Running Itame Hada has Ji-Nie and profuse Chikei.
Chu-Sugu Ko-Gunome-Midare Ba of great Hataraki with Kinisuji.
Ko-Maru Boshi with Long Naga-Kaeri.
Two Mekugi-ana

 
Chikei