KYOTO
         
HORIKAWA
          HORIKAWA-DEN
         
MISHINA
          MORIOKA
OSAKA
          
KUNISADA

            KUNISUKE

           TSUDA
           OSAKA TAMBA
            HIDARE MUTSU 
            IKKANSHI TADATSUNA
            OSAKA ISHIDO
            TAKAI
            OZAKI
             GASSAN
  Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing Kaneshige
Kotetsu's Teacher - See Kotetsu


EDO - MUSASHI PROVINCE
IZUMI-no-KAMI KANESHIGE MEI-REKI 1655
________________________|______ 
KAZUNA-no-KAMI KANESHIGE(2) KAN-BUN 1661
                                    ______|______
                                    KANETSUNE  TEI-KYO 1684
__________                             Similar to NAGASONE (KOTETSU) School.
MORIKUNI KAN-BUN 1661
____________
YOSHIMASA

KANESHIGE SHO-HO: Orginally from ECHIZEN. Arrow-head maker
       from the same  village as YASUTSUGU School and was therefore greatly
       influenced by SHIMOSAKA  KAJI.
       Made ITAME HADA with MASAME with tyhin veil of JI-NIE. Dark
       Steel. Like YASUTSUGU products, look for JIGANE of strongly
        standing HADA.
        HAMON of SUGUHA, GUNOME-MIDARE that shows SHIMOSAKA
        influence. RYO-WAZAMONO.
     IZUMI-no-KAMI KANESHIGE

    IZUMI-no-KAMI FUJIWARA KANESHIGE
    
IZUMI-no-KAMI DAIJO FUJIWARA KANESHIGE

KANESHIGE(2) KAN-BUN (f: KANESHIGE): TSUJISUKEUEMON. Work
       from  KAN-BUN to TEN-WA time.  Now surmised to be the teacher of
       KOTETSU in  EDO. He made GASSAKU pieces with YASUTSUGU(3)
       and HOJOJI MASATERU.
       His blades resemble KOTETSU. KOTETSU and KAZUSA-no-KAMI  
       KANESHIGE's style are the same and the HONAMI has stated that
       KANESHIGE(2) was the teacher of KOTETSU.
       KANESHIGE first received KAZUSA-no-SUKE and then changed to
       KAZUSA-no-KAMI.
       A lover of SODEN style and many appear resembling KOTETSU's
       SUGUHA with ASHI-IRI and ISHIGAKIBA Stone Wall style HAMON.
       JIGANE, like KOTETSU's, is strong. RYO-WAZAMONO.
       See KOTETSU.
    KAZUSA-no-SUKE KANESHIGE
    KAZUSA-no-KAMI KANESHIGE
    KAZUSA-no-SUKE FUJIWARA KANESHIGE
    KAZUSA-no-KAMI FUJIWARA KANESHIGE
    TSUJI KAZUSA-no-SUKE KANESHIGE
    TSUJI KAZUSA-no-KAMI FUJIWARA KANESHIGE

KANETSUNE TEI-KYO (f: KANESHIGE): TSUJISUKEKURO. Followed
       MINO-SEKI  KANETSUNE stylists. SEKI style is very strong with this
       man. KO-GUNOME MIDARE BA with CHOJI. SUNAGASHI.
    KANDA JU KANETSUNE
    BUSHU KANDA JU FUJIWARA KANETSUNE

MORIKUNI KAN-BUN: First signed MORIMASA. EDO SENJUIN are the
       later descendant of the AKASAKA SENJUIN.  Deshi of IZUMI-no-KAMI
       and of KAZUSA-no-KAMI KANESHIGE. Grass style signature.
    YAMATO-no-KAMI MORIKUNI
    YAMATO-no-KAMI MINAMOTO MORIKUNI TSUKURU KORE
Izumi-no-Kami Kaneshige
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 5 Bu (71.12cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 7 Sun (21.21cm)


Hirooka Satoshi Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Mitsu-Mune, shallow Sori to Chu-Kissaki.
Ko-Itame that runs.
Suguha that is slight Asaki-Notare has Kuichigai Ba and Hakikake of Nie.
Sugu Komaru Boshi.
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

Izumi-no-Kami Kaneshige
Kanei Jushichi-nen Ni Gatsu Kichi Nichi

Izumi-no-Kami Kaneshige
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 8 Bu (72.11cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Rin (3.09cm)
Nakago: 7 Sun 7 Bu (23.33cm)


Sugimoto Kokan Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow curve to Chu-Kissaki.
Strongly standing Ko-Itame Hada has Masame in the Shinogi-Ji. Ji-Nie.
Hiro-Sugu Asaki-Notare in the upper half in Nioi-Fukashi and Nie. Sunagashi and Kinsuji push a high-rising swell in the mid, which then falls into an undulating Chu-Suguha to the Moto.
Saagari Hiro-Sugu Boshi has Ko-Maru Kaeri.

Ubu
Haagari Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

    Izumi-no-Kami Kaneshige
Kinzogan: Bushu Oite Asakusa Mittsu Do Setsudan
             Yamano Kauemon Ka Kore Nagahisa (Kao)

Izumi-no-Kami Kaneshige
Nagasa: 25 1/16"
Nagahisa - Futatsu Do Setsudan


Kazusa no Kami Kaneshige
Nagasa: 69.7cm
Moto-haba: 2.85cm
Nakago: 21.6cm

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow curve to Chu-Kissaki.
Bo-Hi resolves to Maru-Dome.
Ko-Itame hada has profuse Jinie and Chikei.
Gunome-Midare Ba iwith Ashi n deep Nioi-Fukashi and strong Nie. Sunagashi and small Kinsuji.

Deep Boshi has Hakikake and deep Kaeri.
Ubu Kurijiri Nakago, two Mekugi-ana.

    Kazusa-no-Suke Fujiwara Kaneshige
    Owakicho To Futatsu Do Saidan
Maejima Hachiro Tomotsugu (Kao)Maejima Hachiro Tomotsugu
          
Maejima Hachiro Tomotsugu (Kao)
   
Kanbun Juichi 
Kan-no-To-e I (Year of the Boar) Zo
Maejima Hachiro Tomotsugu (Kao)Maejima Hachiro Tomotsugu (Kao)
Maejima Hachiro Tomotsugu (


In Private HandsKazusa no Kami Kaneshige
Nagasa: 52cm
Nakago: 14.6cm

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune Wakizashi. Full length Bo-Hi resolves in Maru-Dome. 
Well-knit Mokume Hada is strongly mixed. 

Kotetsu style Chu-width Gunome, riding an Asaki-Notare line. Nie Sunagashi brushes the distinct Hamon and falling Ashi makes the famous mark. A few small, wet drifts of Nie ride the Habuchi through the upper - which shows an added exuberance above the generally Kotestu-style work.

Ubu Nakago, color is dark and excellent. Yasuri stands strongly. The Mei is uniquely stylized.

       Kazusa no Kami Kaneshige

Yamano Nagahisa worked during the reign of the 4th Shogun, Tokugawa Iyetsuna.

        Kinzogan:
     FUTATSU-DO-SAIDAN
ManJi San Kan-no-e Ne Nen Ju-Ni Gatsu Niju Roku Hi
       Yamano Kauemon-no-Jo Nagahisa (Cao)

              "On the morning of the 26th day, 12th Month
                          of the Year of the Rat, 1660, I cut Two Bodies"