KYOTO
         
HORIKAWA
          HORIKAWA-DEN
         
MISHINA
          MORIOKA
OSAKA
          
KUNISADA

            KUNISUKE

           TSUDA
           OSAKA TAMBA
            HIDARE MUTSU 
            IKKANSHI TADATSUNA
            OSAKA ISHIDO
            TAKAI
            OZAKI
             GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing Edo Ishido
PrimerEDO - MUSASHI PROVINCE

         KO-MOKUME HADA. CHOJI, CHOJI-MIDARE in NIE.

 MORIHISA (TOREN)          EDO ISHIDO  KEI-AN 1648 
   __________ _________________ __________|__________
____|____ ____|_____     ____|____   ___|____   ___|____
HIROMITSU TSUNEMITSU (IPPO) MITSUHIRA   MUNEHIRO  KOREKAZU
  __________|___________ ___________ _______________| ___|____  ____|_____  ____|_____  ____|____  ___|____ YORISADA TSUNEMITSU  MITSUSHIRO  KORETSUGU  KOREKAZU (MORIYAMA)                 ___|____
 KOREKAZU

MORIHISA KEI-AN: ISHIDO-HACHIZAEMON. Originally from MINO.
later changed his name to TOREN and worked through the
KAN-BUN. Began using only his NYUDO, two character Mei,
 TOREN after EN-PO 1673 Time.
UTSURI. NIOI DEKI CHOJI-MIDARE BA. Some GUNOME seen.
TOREN
HATA TOREN
ISHIDO HATA TOREN
ISHIDO HATA TOREN HACHIZAEMON
BUSHU JU ISHIDO HATA MORIHISA
BUSHU TOSHIMA-KORI EDO SHOISHIDO HATA MORIHISA

IPPO GEN-ROKU: Priest name for TSUNEMITSU.
TSUSHIMAnoKAMI TACHIBANA IPPO
TSUSHIMA NYODO TACHIBANA IPPO
HIROMITSU GENROKU: EDO ISHIDO. KO-ITAME HADA with MOKUME mix.
Small KOMOYO no UTSURI that stands. NIOI-DEKI GUNOME
CHOJI-MIDARE BA. SUGU KO-NOTARE BOSHI with KO-MARU
mostly.Grass-style characters where the right and left
droop from the center.
MIMAMOTO HIROMITSU
ISHIDO FUJIWARA HIROMITSU

Mitsuhira
Nagasa: 2 Shaku 4 Sun 8 Bu (75.14cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 7 Sun 1 Bu (21.51cm)


  Kawaguchi Takunari Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Taka Mune, wide blade shallow Sori with Chu-Kissaki.

Ko-Itame Hada with standing Midare-Utsuri. Ji-Nie and Masame in the Shinogi-Ji.
Choji-Midare Togari Ba with Tobi-Yaki reaches across the Ji.
In tight Nioi-Guchi and Mura-Nie.
Midare-Komi Boshi has Maru turn.
Haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.
Heki Mitsuhira Tsukuru
Kinzogan:

Genroku Roku Mizu-no-to Tori Juichi Gatsu Jushi Hi
Nezu Saburobei Mitsumasa (Kao)

Shoho Sannen Hachi Gatsu Hi
Kinzogan:
Mittsu Do Chuni no Do
Jo Wakite Ge Hachimai-Me
Ajiyoku Setsudan Nidan Futsu Hirado Niju


Heki Mitsuhira Tsukuru


Mitsuhira
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 6 Bu (71.51cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Bu (3.64cm)
Nakago: 7 Sun 3 Bu (22.12cm)


Ota Yoshikazu Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Sakizori with Chu-Kissaki.
Shirake style Ko-Itame Hada with Masame in the Shinogi-Ji. Kazuka Utsuri hugs the Shinogi.
Kawazuko Tadpoles Choji-Midare with defining Ashi and Yo. Tightly defined Nioi-Guchi and Ko-Nie.
Hiro-Sugu Ko-Maru Boshi with Hakikake.

Haagari Kurijiri
Ubu Nakago has one Mekugi-ana.

     Taishin Hokyo Minamoto Mitsuhira


Toren

Roy G. Cole
Toren
Nagasa: 44cm

This signature presents an undocumented Mei.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Chu-Kissaki.
Itame Hada.
Wide and wild Choji-Midare,  Ko-Gunome-Midare with Togari
and many small Tobi-yaki, Sunagashi and Ashi.
Full Choji Boshi.
Suriage Nakago has one Mekugi-ana.

Ishido Hata Toren Hachiza(emon)