KYOTO
  
HORIKAWA
   HORIKAWA-DEN
  
MISHINA
   MORIOKA
OSAKA
    
KUNISADA

      KUNISUKE

     TSUDA
     OSAKA TAMBA
     HIDARE MUTSU  SAKAKURA
     IKKANSHI TADATSUNA
     OSAKA ISHIDO
     TAKAI
     OZAKI
     GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
Shinto KagaKAGA SHINTO                 APPRAISAL GROUP: ECHIZEN -MUSASHI
  The KAGA border crushes ECHIZEN against MINO. Both were greatly
influenced throughout the heavy production period of the SENGOKU.
This is the reason for the reference, "ECHIZEN-SEKI" or "KAGA-SEKI."
  The arrival of SHINTO times saw ECHIZEN and KAGA rich, and
active with sword production.

           SUGATA - SHINTO KATANA made strongly with
                    shallow curve and low MUNE.
                    KISSAKI made strong.
             HADA - Fine ITAME, MOKUME with MASAME. Pronounced
                    O-ITAME HADA with JI-NIE. Light gray, clear steel.
            HAMON - SUGUHA, SUGU KO-MIDARE, MIDARE in NIE.
                    Some SANBONSUGI (in KANEMOTO style)
                    CHOJI-GUNOME mix, or dense NIE-SUNAGASHI
                    separating evenly spaced O-HAKO-shaped
                    GUNOME-CHOJI MIDARE plateaus.
            BOSHI - SUGU and MIDARE are found. NIE.
                    HAKIKAKE may be found.
           NAKAGO - NAKAGO is usually strong with well-formed,
                    smooth planes. Many KAGA blades have a
                    style of KENGYO JIRI where the SHINOGI
                    is near KIRI or straight. YASURI may be
                    YOKO or with HIRA SUJIKAI.

KAGA Tree
IYESHIGE  KEI-CHO 1596
____|_____
IYESHIGE
____|________
KATSUKUNI
____|_______
KATSUKUNI

                           KANEWAKA "KAGA MASAMUNE" GEN-WA
           _____________|_____________ ____________                1615
_____|_____      _____|______     _____|_____     ____|____
KAGEHIRA    KANEWAKA    KIYOHIRA    ARIHIRA
           _____________|_____________
_____|_____      _____|______     _____|_____
TAKAYUKI     KANEWAKA    KOREHIRA
                          _____|______
                          KANEWAKA


IYETADA                       IYEHIRA    KIYOMITSU    KANEMAKI           TOMOSHIGE
        |_________              ____|____     _____|______     ______|_____
____|____   ____|____    IYEHIRA    KIYOMITSU     KANEMAKI           KANENORI
IYETADA  IYEHIRO
                                                                                                                             YUKIMITSU
ICHITETSU GEN-WA 1615                                                                            
                                                                                                                             KANEHARU


Note: see HOKURIKUDO  The Eight Roads - SHINTO and SHIN-SHINTO
           - KAGA Province - for details of DARANI and TSUJIMURA Schools

KANEMAKI TEN-SHO: KISAI KANEMAKI arrives for the MAEDA in
      KANAZAWA. See KANESADA School.

KANEMAKI GEN-WA (f: KISAI KANEMAKI): GOROUEMON. His
      father transferred from MINO KANESADA School. GOROUEMON is 
      said to have learned under KANESADA. Worked in KANAZAWA and
      made swords ETCHU TAKAOKA.

KANEMAKI(3) KAN-EI (f: GOROUEMON KANEMAKI): MURA SEIZO.
      Work from KAN-EI to SHO-O 1652 time, at KOMATSU for the
      MAEDA.
      Long swords mostly. SHINOGI-TSUKURI, IHORI-MUNE
      CHU-KISSAKI.
      KO-ITAME HADA has MASAME. CHGU-SUGUHA with ASHI-IRI.
      NOTARE BA with KUICHIGAI BA and NIJUBA.
KASHU KOMATSU JU KANEMAKI SAKU
KASHU KANAZAWA JUNIN KANEMAKI SAKU

KANEMAKI(4) KAN-BUN 1661: GOROUEMON. KANAZAWA JU.
KANEMAKI(5) KYO-HO 1716: GOROUEMON in KANAZAWA.

KANEHARU(1) TAKEUEMON, from SANAMI MINO. Moves to
      TANNONMIYA in KAGA.

KANEHARU(2) KAN-EI: SOBE. Made swords in KOMATSU Castle town
      from KAN-EI through SHO-O 1652 times.

KANEHARU(3) KAN-BUN (f: SOBE KANEHARU): TANnoMIYA Group.
      Running KO-ITAMA with MASAME. KO-NIE DEKI NOTARE of
      GUNOME-MIDARE BA. Mid has SUNAGASHI.
      NOTARE-KOMI BOSHI with TOGARI turn. WAZAMONO.
      (KASHU KANEHARU descends from UEMON KANEHARU of
      TEN-SHO SANAMI KANEHARU line.

KANENORI(1) (f: ECHIZEN KANENORI(2): SAKUBE. ECHIZEN /
      ECHIGO TOYAMA moves  to KANAZAWA. KAGA KANENORI
      roots to HIDEKATSU in EI-ROKU - TEN-SHO 1573.
   KASHU JU FUJIWARA KANENORI

KANENORI(2) GEN-ROKU (f: SAKUBE KANENORI): SUKENOJO.
      KANAZAWA Line.
      SHINOGI-TSUKURI, IHORI-MUNE, CHU-KISSAKI KATANA.
      ITAME HADA with JI-NIE. SUGUHA with GUNOME ASHI-IRI in the
      KATAOTOSHI Stooped Shoulders style.
      SUGU KO-MARU BOSHI.
   KASHU JU  TANNOMIYA FUJIWARA KANENORI
   KASHU KANAZAWA JU TANNOMIYA KANENORI

KANEHARU(4) (f: KANENORI): HACHIBE. KANAZAWA.

KANETOMO KAN-BUN: TSUJIMURA Group. GUNOME-MIDARE BA.
      WAZAMONO.
    KASHU JU KANETOMO


Kanewaka

Juyo Bijutsu-Hin
Kanewaka
Nagasa: 2 Shaku 2 Sun 6 Bu (68.98cm)
Moto-Haba: 1 Sun 4 Rin (3.15cm)
Nakago: 5 Sun 8 Bu (17.73cm)


Tsuji Hiroharu Family Possession.
Namboku style Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, little curve to elongated Chu-Kissaki. Bohi ni Subi omote, Mittsu Hi Ura.
  Running Ko-Itame becomes rouigher in the Moto.
Ko-Notare Gunome-Midare Togari Ba and Ashi in tight Nioi-Guchi with Ko-Nie. Sunagashi and long Kinsuji run the Habuchi.
Midare-Komi Komaru omote Boshi. Ura is Notare-Komi with Togari turn.
Suriage Kirijiri Nakago has three Mekugi-ana.

Kashu Ju Kanewaka Tsukuru
(Mittsu Uroko "Three Shield" Mon) Shi Su
Keicho Ju Rokunen San Gatsu HiJuyo Bijutsu-Hin
Kanewaka

Nagasa: 2 Shaku 1 Sun (63.63cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 6 Sun 8 Bu (20.6cm)


Taguchi Ginosuke Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Mitsu-Mune, little curve, elongated Chu-Kissaki.
Futatsu-Hi both sides.
Upper is a knit Ko-Itame Mokume mix. There is Chikei. Itame-Mokume Hada is more pronounced in the lower.
Clear Nioi and Ko-Nie where Omote has Notare with Gunome-Midare Togari Ba and Tobi-Yaki in the mid. Ura is Gunome-Midare with Yahazu Arrow-points and Tobi-Yaki.
Midare-Komi Boshi with Togari Kaeri.
Ubu Kirijiri Nakago has one Mekugi-ana with fill.

 

Kashu Ju Kanewaka Tsukuru
Keicho Ju Shichinen Ju Gatsu Nini Roku Hi
Takahira
Nagasa: 2 Shaku 1 Sun (63.63cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 6 Sun 8 Bu (20.6cm)


Tanaka Shigeo Family Possession
Kanewaka changes his name with his new title.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, gentle curve to Chu-Kissaki.
Futatsu-Hi both sides.
Itame with Masame runs There is Ara Ji-Nie.
Clear Nioi-Fukashi and Ko-Nie Ko-Notare of Gunome-Midare Togari Ba . Sunagashi, Kinsuji and Mura-Nie.
Chu-Sugu Boshi with Togari Kaeri and Hakikake.
Ubu Haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.


   Etchu-no-Kami Fujiwara Takahira (Kao)
   Genwa Shichinen Juni Gatsu Hi
Takahira Tanto
Nagasa: 8 Sun 7 Bu (26.36cm)
Moto-Haba: 8 Bu 4 Rin (2.55cm)
Nakago: 3 Sun 7 Bu (11.12cm)


Kawahata Kiyondo Family Possession
Hira-Tsukuri, Mitsu-Mune, Uchizori.
Koshi-Hi-ni-Subi on Omote and Futatsu Hi, Ura.
Ko-Itame with Ji-Nie and Chikei.
Asaki-Notare Ko-Gunome-Midare with Ko-Ashi in Nioi-Fukashi and Ko-Nie. There is Sunagashi and Kinsuji running.
Ko-Maru Boshi with medium Kaeri.
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

 

Tsuji Etchu-no-Kami Fujiwara
(Katagana: Takahira) (Kao)
Kanei Gannen Hachi Gatsu Hi
Kaga Iyehira
Nagasa is 66.4cm

Defined Ko-Itame runs through the Ji, Masame in the Shinogi-Ji.
Gunome Choji and spire Togari in moderately deep Nioi and Ko-nie with much Tobi-yaki and ghost Utsuri. Figures become Saka and Saka-Ashi falls from troughs.
Boshi is Kaen and Hakikake of excellent Nie.
Machis are raised on an otherwise Ubu Nakago. Three Mekugi-ana and signed in his particualrly styled:

             Kashu Ju Fujiwara Iyehira


Kashu Kagetoshi
Mokume Hada with Ji-Nie.
Gunome Choji-Midare Ba with Tobi-Yaki and sweeping Sunagashi.
Kengyo Nakago.

Kashu Ju Fujiwara Kagetoshi