KYOTO
    
HORIKAWA
     HORIKAWA-DEN
    
MISHINA
     MORIOKA
OSAKA
       
KUNISADA

         KUNISUKE

        TSUDA
        OSAKA TAMBA
        HIDARE MUTSU  SAKAKURA
        IKKANSHI TADATSUNA
        OSAKA ISHIDO
        TAKAI
        OZAKI
        GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
Shinto EchigoECHIGO

KANEMITSU BUN-ROKU 1592        ____________
                                                                 KANETANE KAN-EI
___________
SADAMICHI KEI-CHO 1596             YOSHIMASA  GEN-ROKU 1688
___________                                            ___________
SADASHIGE SHO-HO 1644               YOSHIMASA  HO-EI 1704
___________                                            ____|_______
SADAYOSHI TEI-KYO 1684               YOSHIMASA
                                                                  ____|______
                                                                  YOSHIMASA

KANEMITSU BUN-ROKU: SUE-SEKI KANEMITSU moves to ECHIGO.
       TAKADA JU. Tight NIOI-GUCHI GUNEOME-MIDARE BA.
       WAZAMONO.
   ESSHU JU KANEMITSU
   ECHIGOnoKUNI JU KANEMITSU

KANETANE KAN-EI (t: ECHIZEN KANETANE): Later he goes to KAGA and makes swords at the
        DAISHOJI Shrine.
    ECHIGO NAKAJO JU KANETANE