KYOTO
         
HORIKAWA
          HORIKAWA-DEN
         
MISHINA
          MORIOKA
OSAKA
          
KUNISADA

            KUNISUKE

           TSUDA
           OSAKA TAMBA
            HIDARE MUTSU 
            IKKANSHI TADATSUNA
            OSAKA ISHIDO
            TAKAI
            OZAKI
             GASSAN
© Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing Nagasone Kotetsu
See Kotetsu Article by Yoshi


EDO - MUSASHI PROVINCE
EDO - MUSASHI

  NAGASONE  SHO-HO 1644   
  _____|______________       
  OKISATO (KOTETSU)       
            |__________ ________    
  _____|____   ____|____   ___|____
  OKIMASA  OKIHISA  OKINAO

The fine points of KOTETSU can not be covered in the
short. His ¨works show the sophisticated reserve that
defined SHINTO.
Blades ¨are KO-MOKU with MASAME in the SHINOGI.
JI-NIE. Moisture. CHU-¨SUGU NOTARE,
KO-NOTARE GUNOME-MIDARE of fine NIE. The
JI-HADA becomes strong, or rough, toward the MACHI
area. Clear, strong ¨steel.

The Honami correctly stated that 
        Kaneshige was the teacher of Kotetsu


There has been notion circulated that Kaneshige was
younger than his student, KOTETSU and that therefore,
the KOTETSU's teacher must have been Kazusa-no-Kami Kaneshige's father, IZUMI-no-KAMI.
However, everyone was younger than Kotetsu. Kotetsu
was an armor-maker until he took up sword-making at 50. Joining the competition of comparatively youthful smiths
in the Capitol, he was known as the old-man with the
old-tricks (of using old iron) and hence his name:
Ko-Tetesu "Old-Iron"

He did learn his craft, as stated by the Honami, from the
younger man, KAZUSA-no-KAMI KANESHIGE

Kotetsu Shoto
Nagasa: 1 Shaku 6 Sun 4 Bu (49.69cm)
Moto-Haba: 1 Sun 3 Bu (3.94cm)
Nakago: 4 Sun 8 Bu (14.7cm)


Tsushima Sohei Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide blade shallow Sori and O-Kissaki.
Omote:
Futatsujibi and Bonji
Ura: Futatsujibi and DaikokuTen
Ko-Itame Hada with Ji-Nie
Nie Gunome-Midare with Sunagashi and Kinsuji.Yakidashi.
Sugu Ko-Maru Boshi.
Ubu Yamagata Nakago has one Mekugi-ana.
Dosaku
     Nagasone Okisato Kotetsu Nyudo
Cho Kore
Kinzogan:

    Wakite Futatsu Do Tabitabi Mittsu Do Setsudan
     
Yamano Kauemon Roku Jushi Sai Nagahisa (Kao)
    Kanbun Gannen Shimotsuki Nini Go Hi

Kotetsu Shoto
Nagasa: 1 Shaku 5 Sun 2 Bu (46.06cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu 6 Rin (3.51cm)
Nakago: 5 Sun 3 Bu (16.06cm)


Ota Yoshikazu Family Possession.
Kanmuri Otoshi in the upper, Hira-tsukuri in lower. Mitsu-Mune, wide blade to O-Kissaki.
Ko-Itame Hada with running Masame has Ji-Nie. O-Hada in the mid.
Upper: Gunome-Midare Ba and Cat's Paw Togari in Nioi-Fukashi and Ara-Nie with running Sunagashi and Kinsuji.
Lower: Asaki-Notare and streaming Sunagashi.
Midare-Komi Saagari Boshi to Ko-Maru Omote and Togari Ura with Hakikake.

Ubu
Katasogi Nakago with one Mekugi-ana.

Dosaku Cho Kore

    
Nagasone Okisato Kotetsu Nyudo
Kinzogan: Futatsu Do Saidan
       Manji Gannen
            
Yamano Kauemon-no-Jo Nagahisa (Kao)
        Tsuchi-no-e Kyu Gatsu Yokka

Juyo Bunkazai
Kotetsu Katana

Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 5 Bu (71.11cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 6 Sun 4 Bu (19.54cm)
Ei Toichi Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori, Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada with Ko-Masame in the Shinogi-Ji.  Thin veil of Ji-Nie.
Chu-Sugu Asaki-Notare with Juzuba "String of Beads" Gunome with Ko-Ashi in tight Nioi and Ko-Nie.
Chu-Suguha Boshi Ko-Maru Kaeri.
Ubu Haagari Kurijiri Nakago with rounded Saki and one Mekugi-ana.

    Nagasone Okisato Nyodo KotetsuJuyo Bijutsu-Hin
Kotestu Dambira
Nagasa: 1 Shaku 8 Bu (32.72cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 3 Sun 5 Bu (10.61cm)


Ota Yosikazu Family Possession
Hira-Tsukuri, Mitsu-Mune, wide, with slight Sori.
Omote: Kurikara and Rendai Suken.
Ura: Framed recess with Bonji and DaikokuTen
Ko-Itame Hada that runs.
Asaki-Notare Gunome mix with Sunagashi and Kinsuji in Nioi and Nie.
Ko-Maru Boshi with Hakikake.

Ubu Kurijiri Nakago has three Mekugi-ana.
Kotetsu Nyudo Okisato
Horimono DosakuTokyo National Museum

Juyo Bijutsu-Hin
Kotestu Dambira
Nagasa: 2 Shaku 2 Sun 4 Bu 5 Rin (68cm)

Tokyo National Museum
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide, with slight Sori.
Omote: Koshi-Hi.
Ura: Gomabashi
Running Ko-Itame Hada has Ji-Nie.
Notare of Gunome forming his "Gorde" pattern. Sunagashi and Kinsuji in Nioi and Nie.
Hiro-width Saagari Boshi.

Ubu Kengyo Nakago has two Mekugi-ana.

Nagasone Kotetsu Nyudo Okisato
Kinzogan: Shido - Yamano Kauemon RokuJu Hachi Setsudan
Nagahisa (kao)
Kanji Kanei Gonen Ni Gatsu Nini Go HiJuyo Bunkazai
Kotetsu Katana
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 5 Bu (71.11cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 6 Sun 8 Bu (20.6cm)


Takatsu Yoshiiye Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori to Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada with thin veil of Ji-Nie and Chikei. Masame in the Shinogi-Ji.
Notare Hamon of Gunome-Midare with deep Ashi in Nie and clear and shining Nioi. Sunagashi brushes Hotsure in tops.
Sugu Ko-Maru Boshi.

Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.
Ju To Eizan Shinokabe Nagasone Tora Nyudo
Kanbun Juichi-nen Ni Gatsu Kichi Jo HiKotetsu Dambira
Nagasa: 1 Shaku 1 Sun 5 Bu (34.85cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 3 Sun 7 Bu (11.12cm)


Okano Taromatsu Family Possession
Hira-Tsukuri, Mitsu-Mune, wide with shallow curve.
Omote: Bonji and Fudo's Rope.
Ura: Ri and Futatsubi.
Tightly knit Ko-Itame Hada that runs. Ji-Nie.
A wide Notare has Gunome-Midare Ba in Nioi-Fukashi and Ko-Nie. Sunagashi runs through.
Notare Ko-Maru Boshi.

Kurijiri,
Ubu Nakago has two Mekugi-ana.
    Nagasone Okisato Shin Kitae
                                  Horimono Dosaku
    Kanbun Juichi-nen Hachi Gatsu HiJuyo Bunkazai
Kotetsu Katana
Nagasa: 2 Shaku 5 Sun (75.75cm)
Moto-Haba: 1 Sun 4 Rin (3.15cm)
Nakago: 7 Sun (21.21cm)


Okano Taromatsu Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Maru-Mune, deeply curved to Chu-Kissaki.
Bo-Hi to Maru-dome.
Ko-Itame Hada has thin veil of Ji-Nie. masame in the Shinogi-Ji.
Hiro-width has long Asaki-Notare line has Juzuba "String of Beads"  Gunome-Midare Ba with Ashi. Nioi-Fukashi and Ko-Nie with many instances of Kinsuji.
Ko-Maru Boshi.

Kurijiri,
Ubu Nakago has one Mekugi-ana.
    Nagasone Okisato Nyudo Kotetsu


Kotetsu Shoto
Nagasa: 1 Shaku 6 Sun 4 Bu (49.7cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 4 Sun 8 Bu (14.34cm)


Okada Yoshinari Family Possession
Omote is Katakiriba-Tsukuri, Ura, Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide blade, deep curve and strong, elongated Chu-Kissaki.
Omote has Bo-Hi in the upper. A Bonji in the mid, and a framed Rendai, Kuwagata and Bonji.
Tightly knit Ko-Itame Hada has Masame in the ShinogiJi. There is a thin veil of Ji-Nie.
Ko-Notare Gunome-Midare mix with Ko-Ashi and running Sunagashi.
Nioi-Fukashi and Ko-Nie.
Ko-Maru Boshi with medium Kaeri.

Ubu Kurijiri Nakago has two, joined Mekugi-ana.

    Ju To Eizan Shinokabe Nagasone Tora Nyudo
    Horimono Dosaku
    Enpo Ninen Hachi Gatsu Kichi Nichi


See Kotetsu Article by Yoshi