KYOTO
         
HORIKAWA
          HORIKAWA-DEN
         
MISHINA
          MORIOKA
OSAKA
          
KUNISADA

            KUNISUKE

           TSUDA
           OSAKA TAMBA
            HIDARE MUTSU 
            IKKANSHI TADATSUNA
            OSAKA ISHIDO
            TAKAI
            OZAKI
             GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing Nagasone Kotetsu
Okimasa - Okihisa - Okinao








See Kotetsu Article




EDO - MUSASHI PROVINCE
EDO - MUSASHI

  NAGASONE  SHO-HO 1644   
  _____|______________       
  OKISATO (KOTETSU)       
            |__________ ________    
  _____|____   ____|____   ___|____
  OKIMASA  OKIHISA  OKINAO

OKIMASA EN-PO (grf - t: OKISATO): SHIMODANI JU.  Standing HADA are
       many. GUNOME-MIDARE BA with ASHI, NOTARE and GUNOME in
       ARA-NIE and SUNGASHI. Swords will be the standard style of KOTETSU.  
   NAGASONE OKIMASA
   NAGASONE KOTETSU OKIMASA

OKINAO EN-PO (f/t: OKISATO): Assistant of OKISATO. Worked in the forge
      and developed the refined OKISATO style. NIOI-GUCHI is tight. KO-NOTARE
      KO-GUNOME BA has KO-ASHI. SUGU YAKIDASHI.
   NAGASONE OKINAO

OKIHISA EN-PO (t: OKISATO): Made GASSAKU collaboration pieces with
      OKIMASA. GUNOME-MIDARE, O-MIDARE  on a CHU or HIRO-width
      NOTARE. Some OKISATO style JUZUBA String of Beads HAMON.
      Generally FUKASHI deep HAMON.
  NAGASONE OKIHISA















Juyo Bijutsu-Hin
Okimasa

Nagasa: 2 Shaku 5 Sun 1 Bu (76.05cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 7 Sun 6 Bu (23.03cm)


Taguchi Ginosuke Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori and Chu-Kissaki.

Ko-Itame Hada with Ji-Nie and Chikei
Notare line holds Nie Gunome-Midare in clear Nioi-Fukashi with fallin Ashi and running Sunagashi.
Hiro-Sugu Ko-Maru Boshi.
Ubu Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

Nagasone Okimasa


























Okimasa
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 1 Bu (69.99cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 7 Sun 1 Bu (21.51cm)


Nagata Kiyohiko Family Possession.
Shinogi-tsukuri, Ihori-Mune, wide blade with shallow curve and Chu-Kissaki.
Flowing Itame Hada has Masame in the Shinogi-Ji and Ji-Nie.
Gunome-Midare Ba in a high Notare line has long-falling Ashi. Nioi-Fukashi and Nie.
Midare-Komi Boshi has Ko-Maru.

Ubu
Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.

    
Nagasone Okimasa

























Okimasa
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 2 Bu (70.3cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Rin (3.09cm)
Nakago: 7 Sun 2 Bu (21.82cm)

Shindo Katsuishi Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide, strong with deep Sori, Chu-Kissaki.
Bo-Hi to Maru-dome.
Standing Ko-Itame mixes with Mokume Hada. Masame in the Shinogi-Ji.  There in a thin veil of Ji-Nie.
High flowing Hiro-Sugu Notare has Juzuba "String of Beads" Gunome with Yo and deep Ashi in clear Nioi, Nie and some Ara-Nie.
Saagari Chu-Suguha Boshi Ko-Maru Kaeri.
Ubu Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

Nagasone Okimasa
















































Courtesy and Permissions Dr Tokuno Kazuo

Okimasa Wakizashi
Nagasa: 1 Shaku 7 Sun 9 Bu 5 Rin (54.4cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Rin (3.09cm)
Nakago: 4 Sun 6 Bu 5 Rin (14.1cm)

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide, shallow Sori to elongated Chu-Kissaki.
Bo-Hi to Maru-dome.
Standing Itame Masame mix with  Chikei and Ji-Nie. Masame becomes strong in the Habaki-Moto.
Ko-Nie and clear Nioi Gunome-Midare that is grouped and rounded, where Sunagashi and Kinsuji becomes strong in the troughs.
Saagari Ko-Maru Boshi has Hakikake and short Kaeri.
Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.
Shindon Nagasone Tora Okimasa























Okinao
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 3 Bu (70.6cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 6 Sun 7 Bu (20.3cm)


Ishikawa Toshihiko Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori and Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada has Ji-Nie and Chikei. O-Hada in Habaki-Moto. Masame runs in the Shinogi-Ji.
Gunome-Midare Ba in Ko-Nie with Ko-Ashi and Sunagashi. Lower finds Suguha as Yakidashi.
Hoso-width Sugu Boshi has Ko-Maru.

Ubu Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.
    Nagasone Okinao























Okihisa Wakizashi
Nagasa: 1 Shaku 8 Sun 7 Bu 5 Rin (56.81cm)
Moto-Haba: 1 Sun 2 Rin (3.09cm)
Nakago: 4 Sun 8 Bu 5 Rin (14.7cm)


Tokyo National Museum

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori to Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada with Masame in the Shinogi-Ji. Ji-Nie.
Flowing Hiro-width Notare of Gunome-Midare Togari Ba Sunagashi and Ara-Nie.
Midare-Komi Boshi with Hotsure and Togari Saki, Ura has Maru with Hakikake.

Ubu Yamagata Nakago has one Mekugi-ana.
     Nagasone Okihisa
Kinzogan:
  Futatsu Do Mittsu Do Setsudan
  Yamano Kauemon Roku Ju Kyusai Nagahisa (Kao)


See Kotetsu Article by Yoshi
Return Kotetsu