KYOTO
         
HORIKAWA
          HORIKAWA-DEN
         
MISHINA
          MORIOKA
OSAKA
          
KUNISADA

            KUNISUKE

           TSUDA
           OSAKA TAMBA
            HIDARE MUTSU 
            IKKANSHI TADATSUNA
            OSAKA ISHIDO
            TAKAI
            OZAKI
             GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing Edo Hojoji
PrimerEDO - MUSASHI PROVINCE
EDO HOJOJI MAN-JI 1658
          |_______________________________________
_____|_____                                                         _____|_____    Similar NAGASONE
MASAHIRO                                                        SADAKUNI    (KOTETSU) School.
          |____________ _____________                _____|______
_____|_______   ____|______   _____|______    KUNIMASA
MASAKATSU  MASAHIRO  MASATERU              |________________
                                                     ____|______      ____|_________   _____|_____
                                                    MASATERU      YOSHITSUGU  NAGAKUNI


Hojoji Masahiro
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 1 Bu (70cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 7 Sun 2 Bu (21.82cm)


Okichika Hatsuo Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori to Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada with Ji-Nie. Masame in the Shinogi-Ji.
Chu-Suguha with striating Sunagashi, Hakikake, Yo and Ashi.
Chu-Sugu Boshi where Omote has Ko-maru and Togari on Ura.
Ubu Yamagata Nakago has two Mekugi-ana, one is filled.
Omi-no-Kami Hojoji Tachibana Masahiro
Kinzogan:

Futatsu Do Setsudan
     
Yamano Kanjuro Hisahide (Kao)ano Kanjuro Hisahide (Kao)
Kanbun Rokunen Ni gatsu Nini Kyu Hi
Hojoji Masahiro
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 7 Bu (71.81cm)
Moto-Haba: 1 Sun 4 Rin (3.15cm)
Nakago: 6 Sun 8 Bu 5 Rin (20.81.06cm)


Yoshii Tetsuo Family Possession.

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori to Chu-Kissaki.
Itame Hada that runs. Masame in the Shinogi-Ji. There is Ji-Nie.
Ko-Choji Ko-Midare Ko-Gunome mix with Ashi, striated with running Sunagashi. In clear Nioi-Fukashi and Ko-Nie.
Chu-Sugu Yaki-Komi Boshi to Ko-Maru.

Ubu
Yamagata Nakago with three Mekugi-ana, one filled.


Omi-no-Kami Hojoji Tachibana Masahiro

Kinzogan:

Wakite Futatsu no Do Ju Futatsu Do Setsudan
       
Yamano Kanjuro Hisahide (Kao)ano Kanjuro Hisahide (Kao)
Kanbun Rokunen Hin-no-e Ne Hachi Gatsu NiniRoku Hi
                                               Year of the Rat

Hojoji Masahiro Naginata
Nagasa: One Shaku GoSun RokuBu - 18 3/4"
Naginata.
Ko-Mokume, Itame mix with wet Ji-nie and Chikei
Striating Nie-Hotsure and Nijuba Hiro-Sugu Midare Ba of Kinsuji and Inazuma.
Boshi is Ko-Maru with deep Kaeri.
Ubu Naginata Nakago with Yamagata Jiri and one Mekugi-ana.

   Omi-no-Kami Hojoji Tachibana Masahiro

Hojoji Masahiro Wakizashi
 
Nagasa: One Shaku Seven Sun - 20 3/8"
The work of the second Masahiro.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Kanbun style.
Tight Mokume - Itame hada with Jinie.
Soshu-style Sugu Ko-Midare Ba in Profuse Ko-Nie
Ubu yamagata Nakago has one Mekugi-ana
.
Omi-no-Kami Hojoji Tachibana MasahiroYoshitsugu Katana
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun (69.69cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 7 Sun 1 Bu (22.51cm)


Okuwaki Shigenobu Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori to Chu-Kissaki.
Tight and well-knit Ko-Itame has a thin veil of Ji-Nie and Chikei. Masame in the Shinogi-Ji.
Hiro-Sugu Asaki-Notare Hamon of Gunome-Midare Choji with Ashi in deep Nioi-Fukashi and thickly Profuse Nie.
Ichimai Boshi is deep and turns in Ko-Maru.

Haagari Kurijiri, Ubu Nakago has one Mekugi-ana. In Grass:
     Higo-no-Kami Tachibana Yoshitsugu Saku
     Daidai Ochiru Ajijojo
                           Aida Danshiro Teniji
    Enpo Gonen JunJu Ni gatsu Nini San HiYoshitsugu Katana
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 5 Bu (69.8cm)
Moto-Haba: 1 Sun 6 Rin (3.52cm)
Nakago: 7 Sun (21cm)


Hoshino Akihiro family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori with elongated Chu-Kissaki.
Well knit Ko-itame Hada has Ji-Nie.Masame hada in the Shinogi-Ji.
A wide, billowing Asaki-Notare has Gunome-Midare Ba with deep Ashi in Nioi-Fukashi and Ko-Nie and Sunagashi.
Ko-Maru Nie Boshi has Hakikake.

Ubu Haagari Kurijiri
Nakago has two Mekugi-ana.
    Higo-no-Kami Tachibana Yoshitsugu saku
       Futatsu Do Saidan
                     Takaya Jin Tayu Kiri
    Enpo Gonen Hachi Gatsu Shichi Nichi