Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing


CHIKUZEN ISHIDO

TOSHIHIDE                     ITAME-MASAME with GUNOME-CHOJI,
        |____________________________                 CHOJI-MIDARE BA.
____|________                                 ____|________
KORETSUGU  KAN-BUN 1661   MORITSUGU 
__________                                      ____|________
YUKIHIDE (MUSASHI)               MORITSUGU
____________          
MITSUMASA                
   SUGU KO-MIDARE BA, GUNOME.
Moritsugu
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun (69.7cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 6 Sun 4 Bu (19.4cm)

Kuno Shigetatsu Family Possession
Shinogi-tsukuri, Ihori-Mune shallow Sori, Chu-Kissaki.
Running Hada is Masame. There is Chikei.
High-reaching Gunome Choji-Mdare Ba with Ashi, Yo and Tobi-Yaki in tight Nioi-Guchi and Ko-Nie.
Full, Hiro-width Midare-Komi  Boshi with Hakikake at the turn.
Ubu Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.


    Chikuzen-no-Kuni Fukuoka Ju Moritsugu

Fukuoka Ishido Moritsugu
Nagasa: 2 Shaku 9 Bu 5 Rin (63.5cm)

Kuroda Hanko Clan-smith. Son of Toshihira. 

"70th Generation from Bizen Norimune"
Died at 69 in Genroku 14 (1701)
Ko-Itame Hada with Masame mix and Utsuri. 
Beautiful Nioi-deki Gunome Choji-Midare Ba where Choji patterns are of particular and extravagant exuberance. This is the important Moritsugu feature.
Ubu Nakago has one Mekugi-ana. Mumei.