Copyright Robert Cole 2015 -
No copying or distributing

SUE-BIZEN
KANSHO to BUN-MEI

Norimitsu Appraisal Point:
Small Ko-Choji Midare
     Suguha to Tadamitsu/ Kiyomitsu
     KaniTsume to Katsumitsu/Munemitsu
KIYOMITSU KA-KICHI: KIYOMITSU begins from KOZORI School in TEI-JI, 
           see KOZORI. SUGUHA and GUNOME-MIDARE HA. There are few 
           swords from this KANSHO smith. KIYOMITSU line is a main
           SUE-BIZEN, SENGOKU era name. See SENGOKU smith lines
     BISHU OSAFUNE KIYOMITSU


_________
SANEMITSU KYO-TOKU 1452
_________
SANEMITSU CHO-KYO 1487

SANEMITSU falls from OSAFUNE School 


___________________________________
YOSHIMITSU  KAN-SHO 1460  NORIMITSU              See NORIMITSU, BUNMEI 
____|_____                ____|____
YOSHIMITSU                NORIMITSU       


NORIMITSU(4) EI-KYO (f: MORISUKE): GOROZAEMONnoJO and SAEMONnoJO. Born: O-EI 12, 1405. Work to BUN-MEI 1469. The most highly regarded MUROMACHI NORIMITSU, his skill places him on equal footing with the O-EI masters. Many NORIMITSU with HI. MOKUME HADA. GUNOME-CHOJI BA and KO-GUNOME with KO-ASHI, where the line may undulate. His KOSHI-HIRAKI Open-troughed GUNOME is seen as the beginning and root of SUE-BIZEN style. See NAGAMITSU roots. MEI: NORIMITSU BISHU OSAFUNE GOROZAEMONnoJO NORIMITSU BIZEN-no-KUNI OSAFUNE SAEMONnoJO FUJIWARA NORIMITSUHO NORIMITSU - See Kozori
and Sue Bizen Ho Norimitsu

Saemon-no-Jo Norimitsu

Saemon-no-Jo Norimitsu Tachi
Nagasa: 68.2cm
Sori: 1.8cm

Shinogi-tsukuri, Ihori-mune has Bo-hi through the upper and Koshi Bonji in the lower, with Nibi falling through the Nakago.
Ko-Itame Hada has fleeting Utsuri standing along the Shinogi.
This Hamon links the Oei past with the Sengoku future. Koshi-hiraki is married with Kani-no-Tsume Crab Claws. Oei Morimitsu on one side and the Ukyo-no-Suke, Jirozaemon Katsumitsu team on the other.
There are Tobi and Yo, Ashi and Sunagashi.
Ubu, two Mekugi-ana.


Bizen-no-Kuni Osafune Ju Saemon-no-Jo Fujiwara Ason Norimitsu
                     Oite Sakushu Takatori Sho Kurosaka Tsukuru

Takatori Kageyuzaemon-no-Jo Ason Tai Sa Utsu Kore
Cho-Roku Sannen Tsuchi-no-to U Juni Gatsu Jusan Hi
                                             1459 - Year of the Hare

Kansho Norimitsu Katateuchi
NAGASA: 50.2cm
NAKAGO: 15.5cm 


Very early KATATEUCHI, it was shortened at least 10cm.
SHINOGI-TSUKURI,IHORI-MUNE with BO-HI-ni-SUE-BI. 

ITAME HADA tends to MASA on the HA. UTSURI undulates on both sides. 
Complex NIOI and bright KO-NIE CHOJI-MIDARE BA has KINSUJI and SUNAGASHI. 

MACHI-OKURI NAKAGO had four of its five MEKUGI-ANA filled.


      Signed:    BISHU OSAFUNE NORIMITSU
       Date:    KANSHO SAN-NEN HACHI GATSU-HI   1462, 8th month__________
SHIGEMITSU(5) KAN-SHO 1460
___|______
SHIGEMITSU(6) EI-SHO 1504
___|______
SHIGEMITSU(7) TEN-MON 1532
___|______
SHIGEMITSU(8) TEN-SHO 1573

SHIGEMITSU(5) KAN-SHO: This line were sons of the great OSAFUNE
        masters beginning with NAGAMITSU. The name, and line, 
        extinguishes in the YOSHII-GAWA flood. GUNOME patterns.
           See KAGEMITSU School and KANEMITSU SODEN
     BISHU OSAFUNE SHIGEMITSU

KANEMITSU BUN-MEI: KANE form: HO "wrap". SUGUHA ans GUNOME-MIDARE BA.
RYO-WAZAMONO.
BISHU OSAFUNE KANEMITSU

________ ARIMITSU(2) BUN-AN 1444 ___|____ ARIMITSU(3) MEI-O 1492 ___|____ ARIMITSU(4) EI-SHO 1504 ___|____ ARIMITSU(5) TEN-MON 1532 ___|____ ARIMITSU(6) GEN-KI 1570 ARIMITSU: ARI form: YU "Possession" - SUE-BIZEN line falls from         KOZORI MASAMITSU (MASA: SEI) from KANEMITSU SODEN roots.         See KOZORI Place SUGATA to time.      BISHU OSAFUNE ARIMITSU

ARIMITSU First SUE-BIZEN (f: SODEN to KOZORI MASAMITSU):
ARI character: ZAI "outskirts"
From BUN-MEI 1469 to MEI-O 1492. GUNOME CHOJI-MIDARE BA
and SUGUHA. RYO-WAZAMONO.
BISHU OSAFUNE FUJIWARA ASON ARIMITSU
BIZENnoKUNI OSAFUNE FUJIWARA ASON ARIMITSU

ARIMITSU(2): Awarded IZUMOnoKAMI in EI-SHO GANNEN 1504. SUGUHA
and GUNOME CHOJI-MIDARE BA.
BISHU OSAFUNE ARIMITSU
BIZENnoKUNI JU OSAFUNE ARIMITSU
BISHU OSAFUNE FUJIWARA ASON IZUMOnoKAMI ARIMITSU

ARIMITSI(3): KYO-ROKU 1528 to TEN-MON 1532 time. Made atanding
ITAME HADA. CHU-SUGUHA with KO-ASHI are many.
BIZENnoKUNI JU OSAFUNE KUROZAEMONnoJO ARIMITSU SAKU

ARIMITSU TEN-MON: SUGU KO-MIDARE BA and GUNOME CHOJI-MIDARE BA.
BIZENnoKUNI OSAFUNE SHINSABURO ARIMITU SAKU

SUE-BIZEN   KANSHO to BUN-MEI
   YOSHIMITSU brings his line from the O-EI. 
     See O-EI BIZEN MORIMITSU School
            _________
            MOROMITSU
                 |_______________
_________________|___       _____|____
SHURInoSUKE MORIMITSU(2)    YOSHIMITSU(1) O-EI 1394
                  _______________|____
                  UEMONnoJO YOSHIMITSU(2) KAN-SHO 1460
              ___________________|____
              HIKOUEMONnoJO YOSHIMITSU(3) BUN-MEI 1469

YOSHIMITSU(2) KAN-SHO (f: O-EI YOSHIMITSU 1): UEMON. YOSHI form:
        GA, "Celebration." GUNOME-CHOJI BA in NIOI. Signed in 
        thin strokes.
     BISHU OSAFUNE YOSHIMITSU
     BIZEN-no-KUNI JU OSAFUNE UEMONnoJO FUJIWARA YOSHIMITSU

YOSHIMITSU(3) BUN-MEI (f: UEMON YOSHIMITSU 2): HIKOUEMON. Made
        MUROMACHI GUNOME-CHOJI BA. His MEI is more firmly put
        than that of his fathers'.
     BISHU OSAFUNE YOSHIMITSU
     BISHU OSAFUNE FUJIWARA YOSHIMITSU
     BISHU OSAFUNE JU FUJIWARA ASON YOSHIMITSU
     BISHU OSAFUNE HIKOUEMONnoJO FUJIWARA ASON YOSHIMITSU
     BISHU OSAFUNE JU HIKOUEMONnoJO FUJIWARA ASON YOSHIMITSU
     BIZEN-no-KUNI OSAFUNE HIKOUEMONnoJO FUJIWARA YOSHIMITSU
     BISHU OSAFUNE HIKOUEMONnoJO YOSHIMITSU KANAGAWA KYO JU KORE JI-SAKU


BUN-AN 1444 
 NORIMITSU  
            
KAN-SHO 1460
 NORIMITSU  

Yoshimitsu Katateuchi
In Private HandsMUROMACHI BIZEN or forward of BUN-MEI 
Smith lines find relative peace in the BUN-MEI 
         - and MUROMACHI BIZEN finds a flowering

//////////schematic of events////////////////


YASUMITSU MEI-O 1492: YASU form: "Peace". Carries forth the rich tradition
of KOZORI MITSUHIRO son,YASUMITSU(1) and OEI YASUMITSU son,
YASUMITSU(2) (YASU: "Peace") See KOZORI YASUMITSU
BISHU OSAFUNE YASUMITSU

YASUMITSU EI-ROKU 1558
BISHU OSAFUNE YASUMITSUBizen Yasumitsu Katateuchi
Nagasa: 22 5/8"

Deep Habuchi of defined Nioi-guchi, excellent and Fine Nie Mimigata Ear and
Yahazu Midare "Arrow-Notch" Hamon create a storm of Hotsure and Sunagashi
with defining Ko-Ashi and
Kani-Tsume spires. The mix of Bizen and Soshu styles in the evenly high Hamon shows Kozori roots and is probably the work of Yasumitsu(1).
Ubu, One Mekugi-ana


Bishu Osafune Yasumitsu
______________
Osafune Yasumitsu falls from Mitsuhiro into the Sengoku, See
Bizen Mitsuhiro
Sugata Specifies Time: Katateuchi are seen from Kan-sho 1460 through the Ten-Mon


Return to: SiteMap
Glossary