Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
BIZEN
BIZEN KOZORI - 4 Brothers 

4 Brothers____________ _______________ _____________
___|_____          ___|_____       ___|____      ___|_____
MITSUHIRO          MITSUHISA(1)    MORIYASU      TOSHIYUKI 
   | TEI-JI 1362      | - TEI-JI 1362 -          KO-AN 1361 
   |                  |___________________ ________________      
   |     _______   ___|_____           ___|_____        ___|____   
   |     IYEMORI   MITSUHISA(2)        MITSUSUYE        TSUNEIYE 
   |               EI-TOKU 1381        EI-WA 1375       O-AN 1368
   |___________________________ _____________________   See O-EI
___|_____                   ___|_____                |
SUKEMITSU MEI-TOKU 1390     MITSUMUNE O-AN 1368      |
___|_____                   ___|_____                |
MORIMITSU(3) EI-KYO 1429    MITSUMUNE O-EI 1394      |
___|_____                   ___|_____                |
MORIMITSU(4) KAN-SHO 1460   MITSUMUNE EI-KYO 1429    |
___|_____              ____________________ _________|
MORIMITSU(5)       ___|______          ____|____ 
MEI-O 1492         TSUNEYOSHI          YASUMITSU(1) MEI-TOKU 1390
                   SHI-TOKU 1384       ____|____   
                   See O-EI -          YASUMITSU(2) EI-KYO 1429 
                       TOSHIMITSU      Line follows in SUE-BIZEN
                   

MORIYASU TEI-JI (br: MITSUHIRO): TEI-JI style GUNOME-CHOJI of
        medium width. 2nd MORIYASU from O-AN 1368 to the O-EI.
    MEI: BISHU OSAFUNE MORIYASU

MITSUHISA(1) TEI-JI (br: MITSUHIRO): KOZORI GUNOME-CHOJI BA. 
    MEI: BISHU OSAFUNE MITSUHISA

MITSUSUYE(1) EI-WA (f: MITSUHISA, t: YOSHIKAGE): See YOSHIKAGE
students in KOZORI. 2nd MITSUSUYE in O-EI. See OSAFUNE
and O-EI BIZEN     MEI: BISHU OSAFUNE MITSUSUYE TSUNEIYE O-AN (f: MITSUHISA): Two-character TACHI-MEI SAKI-ZORI.         GUNOME-CHOJI MIDARE BA. Descendant of HATAKEDA TSUNEIYE.         TSUNEIYE follows in O-EI and SUE-BIZEN.          See O-EI BIZEN - MORIKAGE Group and SUE-BIZEN     MEI: BISHU OSAFUNE TSUNEIYE MITSUHIRO TEI-JI: CHU-SUGUHA with ASHI-IRI and GUNOME-CHOJI         MIDARE BA. Moderate strokes, slight up-tilt.     MEI: BISHU OSAFUNE MITSUHIRO          BISHU OSAFUNE JU MITSUHIRO SUKEMITSU MEI-TOKU (t: MITSUHIRO): SUKE form: SA "helper." MOKUME.         CHU-SUGU KO-MIDARE of GUNOME-MIDARE HA. Also in EI-SHO          1504, SUE-BIZEN times.     MEI: BISHU OSAFUNE SUKEMITSU

BIZEN KOZORI - 4 Brothers
MORIMITSU(3) EI-KYO (f: SUKEMITSU): MORI form: SHU "Protect." 
           MOKUME. GUNOME-CHOJI BA with SAKA-ASHI.
    MEI: BISHU OSAFUNE MORIMITSU

MITSUMUNE O-AN (f: MITSUHIRO): KO-MIDARE to GUNOME-MIDARE HA.
    MEI: BISHU OSAFUNE MITSUMUNE
         BIZEN OSAFUNE MITSUMUNE

TSUNEYOSHI O-AN (t: MITSUHIRO): From O-AN 1368 to KO-RYAKU 1379.
        Father of TOSHIMITSU(3). See O-EI BIZEN. MOKUME HADA.
        GUNOME-MIDARE BA
    MEI: BISHU OSAFUNE TSUNEYOSHI

YASUMITSU(1) MEI-TOKU (t: MITSUHIRO): YASU form: AN "Peace." A
        school man from MEI-TOKU 1390 into the O-EI. MOKUME.
        KO-CHOJI BA.
    MEI: BISHU OSAFUNE YASUMITSU

YASUMITSU(2) EI-KYO: To BUN-AN 1444. MOKUME HADA. SUGUHA and
        GUNOME-MIDARE BA. Reappearing name continues in MEI-O
        1492 and EI-ROKU 1558.
    MEI: BISHU OSAFUNE YASUMITSU 
Return to: SiteMap
Glossary