Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
BIZEN
BIZEN KOZORI School - TSUNEHIRO 
____________
CHOGI School
___|_____                 
TSUNEHIRO(2) KO-RYAKU 1379
___|_____                 
TSUNEHIRO(3) O-EI 1394    
__________                
TSUNEMITSU O-EI 1394      

TSUNEHIRO(2) KO-RYAKU: TSUNEHIRO(1) is from CHOGI School. GUNOME 
           and KO-CHOJI take turns. See CHOGI
    MEI: BISHU OSAFUNE TSUNEHIRO

TSUNEHIRO(3) O-EI: Narrow, KO-KISSAKI, SAKIZORI TACHI. Standing
        ITAME HADA gently runs under standing UTSURI. KOSHI-
        HIRAKI Open-valleys GUNOME-CHOJI MIDARE BA shows TOGARI 
        in tightly defined NIOI with KO-ASHI IRI. MIDARE BOSHI 
        with TOGARI head. Small TACHI-MEI.
    MEI: BISHU OSAFUNE TSUNEHIRO

TSUNEMITSU O-EI: TSUNE form: KO "Constant" MOKUME. Expect to see
        NIOI-DEKI KO-GUNOME-CHOJI MIDARE BA. O-EI TSUNEMITSU,
        TSUNE form: KEI "Sutra," see O-EI BIZEN
    MEI: BISHU OSAFUNE TSUNEMITSU

_________
SADATOSHI O-AN 1368                      

SADATOSHI O-AN: SADA form: JO, TOSHI form: GO. OSAFUNE smith.
    MEI: BIZEN OSAFUNE SADATOSHI 
Return to: SiteMap
Glossary