Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO
TOSANDO - The Eight Roads of KOTO

DEWA GASSAN School             Roots to MUTSU YASUFUSA
                 GASSAN: Few long swords. AYASUGI-HADA. TAKENOKO,                          SHOBU and MOROHA. Usually HOSO-SUGUHA. ______________                      MUTSU MORIFUSA HO-EN 1135        - 4 Brothers -     See MUTSU   |____________________________________ ______________________ __|_____          __________|____   ____|____    _____________|__ ONIOMARU          MUTSU YUKITSUNE   KARYUMARU   (HIDEYUKI) GARIMA    | EI-RYAKU 1160                 - O-HO 1161 -               |    |_________________________                                  | __|___                  ____|____                _________    | GASSAN(1) KEN-KYU 1190  CHIKAKIKU SHO-JI 1199    CHIKAKIRI    | __|___                  ____|____                GEN-RYAKU    | GASSAN(2) TEI-O 1222    CHIKANORI TEN-PUKU 1233        1184   | __|___                  _________                             | GASSAN SHO-GEN 1259     MASATOSHI TEI-O 1222                  | __|___                         ________________ ______________|  GASSAN KO-AN 1278          ___|___          ___|____             __|___                     TAMAARI          HIDEYASU SHO-JI 1199   GASSAN SHO-CHU 1324         KEN-KYU 1190    ___|___   __|___                     _________        IYETOKI TEN-PUKU 1233  GASSANTEI-JI1362         TSUKISUKE        ___|____    __|___                      KEN-RYAKU 1211  YORIYASU BUN-EI 1264  GASSAN MEI-TOKU 1390       ________         ___|____                              TOMOYASU         YORIMUNE EI-NIN 1293  ______                      KEN-CHO 1249 GUNSHO TEI-JI 1362 KIYOMARU EI-RYAKU (f: MORIFUSA): GASSAN Founder. MUTSU Line KAJI         also called ONIOMARU. Made KO-MIDARE BA with KO-ASHI in         NIE. See MUTSU GASSAN(1) KEN-KYU (f: ONIOMARU): EZO smith. The first GASSAN is a         line from MUTSU. His name calls his school. There are          three GASSAN periods - From GASSAN(1), From O-EI 1394 and         the modern GASSAN, SADAKAZU. GASSAN found in HOKI,          HITACHI and IZUMO. This school comes to thought when one         finds strong or thick blades in AYASUGI-HADA with SUGUHA         temperlines. GUNSHO TEI-JI: GASSAN. Made TACHI and TANTO. His running ITAME is         noted as particularly soft steel. HAMON is SUGUHA. CHIKANORI TEM-PUKU (:f CHIKAKIKU): Several texts seat two smiths.         MUTSU line from grandfather, KIYOMARU, also called          ONIOMARU. Signatures may be in KANA. See MUTSU      NICHIMYO      NICHINORI      CHIKANORI      NICHIMYO HOSHI      GASSAN CHIKANORI      UNSHU JU CHIKANORI       UNSHU GASSAN CHIKANORI

DEWA SUE-GASSAN School  SUE-GASSAN: Many smiths make AYASUGI through EI-ROKU 1558Gassan Katana

Nagasa: 68.8cm

Shinogi-tsukuri, Ihori-mune Katana with Shinogi-taka, raised ridge and Chu-Kissaki.
Strongly standing Ayasugi Hada has JiNie.
Gassan Hoso-Suguha and Ko-midare walk the Ha.
Long, Ubu Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana and signed in the upper Ji:

        Gassan

Images with permission. - Darcy 
Gassan Chikanori

Gassan Chikanori
Nagasa: 1 Shaku 9 Sun 2 Bu (58.17cm)
Sori: 5 Bu 5 Rin (1.66cm)
Moto-haba: 1 Sun (3.03cm)
Saki-haba: 7 Bu 8 Rin (2.36cm)
Kissaki-naga: 2 Sun 4 Bu 5 Rin (7.46cm)
Nakago: 4 Sun 5 Bu (14.24cm)

Shinogi-tsukuri, Maru-mune, thin Sakizori blade with O-Kissaki.
Intricate and complex standing and running Itame Mokume mix has Shirake cast.
Hoso-Suguha has Aski-Notare drift in tight Nioi-guchi and Ko-Nie. Complexity arises against the Hada as the mid becomes Niju.
Boshi follows suit, Hoso-Sugu, O-Maru where the Saki sees Niju.
Ubu Kurijiri Nakago with two Mekugi-ana.
Signed:
    Ushu Junin Gassan Chikanori
    Ei-Roku Kunen Ni-Gatsu JitsuNitsu - 1566

Return to: SiteMap
Glossary