Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
YAMASHIROYAMASHIRO RAI School   RYOKAI - See RYOKAI School
_____________
RAI KUNITOSHI SHO-O 1288
___|__  
RYOKAI EI-NIN 1293 
   |______________________  
___|____  -brothers-   ___|____ 
HISANOBU TOKU-JI 1306  KUNIHISA SHO-KEI 1332
   |___________ _____________________ _________________
___|_____  ____|___              ____|___          ____|____ 
NOBUMITSU  NOBUHISA (NOBUKUNI)   HISAKUNI          YOSHISADA        
       - KEM-MU 1334 -            GEN-TOKU 1329     RYAKU-O 1338 


RYOKAI(1) EI-NIN (f: KUNITOSHI): RYOKAI Founder. His history was
        swept up in the divergent views regarding KUNITOSHI. One
        theory has RAI KUNITOSHI and RYOKAI, sons of KUNITOSHI: 
                              ________________________
Errant:                       Two-characters KUNITOSHI KO-AN 1278
                        _________________________|
                    ___|__  - brothers - ________|____
                    RYOKAI EI-NIN 1293   RAI KUNITOSHI SHO-O 1288

        However, RYOKAIs' sword style, as passed down to the 
        NOBUKUNI and RYOKAI Schools, resembles the more 
        conservative "Three-characters" RAI KUNITOSHI SUGUHA.
        RYOKAI made KUNITOSHI-style narrow TACHI and narrow 
        MU-SORI or KANMURI-OTOSHI TANTO. KO-ITAME veiled in 
        JI-NIE. RAI style patching varies weak UTSURI. Tightly
        defined KO-NIE HOSO-SUGUHA from which ASHI are seen. 
        KO-GUNOME or CHOJI patterns push from within MIDARE BA.
        NIOI may appear weak. Signed with thin strokes. TANTO MEI
        seem rounded. See RYOKAI School following RAI
     RYOKAI
     RYOKAI SAKU
     YAMASHIROnoKUNI JUNIN RYOKAI SAKU
Ryokai - Juyo Bunkazai

Ryokai
Nagasa: 2 Shaku 7 Sun 2 Bu (82.57cm)
Sori: 1 Sun (3.03cm)
Moto-haba: 1 Sun (3.03cm)
Saki-haba: 5 Bu 4 Rin (1.64cm)
Kissaki-naga: 8 Bu (2.42cm)
Moto-kasane: 2 Bu 9 Rin (0.88cm)
Saki-kasane: 1 Bu 6 Rin (0.48cm)
Nakago: 7 Sun 6 Bu (23.48cm)


Shinogi-tsukuri, Ihori-mune with strong
and Koshizori and stout Chu-Kissaki.
Ko-Itame mixes with Masame Hada, Shirake drifts over.
Hoso-Sugu line has Ko-Midare Ko-Choji within. Ko-Ashi define in a mostly tight Nioi-guchi.
Ko-Midare that approaches the Ha closely.
Suriage Nakago, two Mekugi-ana and signed in the lower:

     Ryokai  -  Ka-Gen Ninen Ni-Gatsu Hi (1304)
     Yamashiro Jinin KuroSa

Ryokai - Kokuho

Ryokai - Kokuho
Nagasa:
27.2cm
Moto-haba: 2.6cm


U-noKubi Tsukuri, Mitsu-Mune, Muzori.
Naginata-Hi
Ko-Itame Hada has Masame with Ji-Nie.
Tight Nioi-Guchi Chu-Suguha becomes Nijuba with Ko-Nie.
Tsuki-age Boshi.
Ubu Haagari Nakago has two mekugi-ana.

   RyokaiMiyamoto Musashi's Last Sword - Ryokai
Sho-shin
Glossary