Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
YAMASHIRO

YAMASHIRO RYOKAI School                   

Very slightly curved KATANA in KO-ITAME with MASAME and JI-NIE. 
KO-NIE and NIOI-DEKI HOSO-SUGU, KO-MIDARE or KO-GUNOME with ASHI. 
Note: YOSHISADA starts the TSUKUSHI RYOKAI. See BUNGO and BUZEN
______
RYOKAI(1) EI-NIN 1293 
  |__________________________________
__|_____      - brothers -        ___|____
HISANOBU (RYOKAI 2) EN-KEI 1308   KUNIHISA SHO-KEI 1332
  |___________ __________ _____________________
__|______  ___|____   ___|____             ____|____
NOBUMITSU  NOBUHISA   HISAKUNI GEN-TOKU    YOSHISADA(1) 
  | - KEM-MU 1334 -   ___|____      1329       | RYAKU-O 1338
__|______             HISAKUNI TEI-JI 1362     |  
NOBUMITSU MEI-TOKU 1390   _________ _________  |  _____________  
__|______                 YOSHIYUKI HISAMITSU  |  RAI MITSUNOBU  
NOBUYOSHI EI-KYO 1429      - EI-TOKU 1381 -    |   KA-KEI 1387
           _________________ __________________|
__________|____          ___|____          ____|____    
BUNGO YOSHIZANE(1)       NAOYOSHI          YOSHISADA(2) O-AN 1368
          | O-EI 1394     KA-KEI 1387      ____|____             
          |_____________                   YOSHISADA(3) O-EI 1394
__________|____     ____|____              ____|____             
BUZEN YOSHIZANE(2)  HIDEYOSHI SHO-CHO 1428 YOSHISADA(4)          
   BUN-MEI 1469     ____|___                  BUN-AN 1444        
                    IYEMITSU KYO-TOKU 1452
_________ ________ _________ _________ _________ ________ ________
YOSHINOBU IYEYOSHI KUNITOSHI YOSHISUMI YOSHINORI NOBUYUKI HARUYUKI
                         - O-EI 1394 -  
 _________      _________       _________     ________ __________   
 NOBUMITSU      MORIMITSU       YOSHIKAZU     KUNIYUKI YOSHITSUGU 
EI-KYO 1429   KA-KICHI 1441    BUN-MEI 1469      - MEI-O 1492 -     
_________ _________ _________   _________ __________   _________
HIRAYOSHI SADAYOSHI FUSAYOSHI   YOSHIKANE TSUNEYOSHI   SADAYOSHI 
       - EI-SHO 1504 -            - TAI-EI 1521 -      KO-JI 1555


RYOKAI School

RYOKAI(1) EI-NIN (f: RAI KUNITOSHI): See RAI School. HISANOBU EN-KEI (f: RYOKAI): Same as RYOKAI(2). KUROZAEMON.         Following the death of his father his work became known         as equal. See RYOKAI(2) following RYOKAI(2) GEN-TOKU (f: RYOKAI 1, br: KUNIHISA): KUROZAEMONnoJO.         This is the same name as HISANOBU. There are few two-         character RYOKAI signatures known. Often, works of          HISANOBU or KUNIHISA are attributed. The work spans to         GEN-TOKU 1329. A sword inscribed, KUROZAEMONnoJO from          KA-GEN 2 (1309) resides at the ATSUKA DAI-JINGU Shrine.         He made TACHI, TANTO and NAGINATA. KO-ITAME with JI-NIE         over RYOKAI-style SHIRA-KERU steel. RAI "Weak-skin"          dappling helps create a varying UTSURI. KO-NIE and NIOI         define KO-NOTARE wherein KO-GUNOME MIDARE with ASHI is          found. MIDARE KO-MARU BOSHI.

    Ryokai - 74.3cm See Ryokai


YAMASHIRO RYOKAI School
NOBUHISA KEM-MU:  Either son of HISANOBU or his brother KUNIHISA.
        He changed his name to NOBUKUNI and found the NOBUKUNI
        School. See NOBUKUNI School following

NOBUMITSU KEM-MU (f: HISANOBU): Strongly SHIRA-KE KO-ITAME has 
        MASAME. HOSO-SUGUHA in KO-NIE.

YOSHISADA(1) RYAKU-O (t: HISANOBU): SHIRA-KE KO-ITAME of MASAME 
        is veiled in JI-NIE. KO-NIE KO-NOTARE drifts gently.
        BOSHI: KO-MARU KAERI.

YOSHISADA(2) O-AN (f: YOSHISADA 1): To KYUSHU for TSUKUSHI RYOKAI
        First master with the RAI message for BUNGO. SHIRA-KE
        KO-ITAME veiled in JI-NIE. KO-NIE DEKI SUGUHA.

YOSHISADA(3) O-EI: TSUKUSHI RYOKAI. First flush in BUNGO dies 
        away slowly as KYUSHU smiths jockey in new provinces. 
        See BUNGO and BUZEN

YOSHIZANE(1) O-EI (f: YOSHISADA): TSUKUSHI RYOKAI. Work begins in
        MEI-TOKU 1390. SHIRA-KE KO-ITAME of MASAME has JI-NIE.
        KO-NIE SUGUHA and KO-MIDARE BA.

YOSHIZANE O-NIN: SUGUHA and KO-MIDARE BA.

NAOYOSHI KA-KEI (f: YOSHISADA): MOKUME with MASAME. KO-MIDARE BA.

NOBUYUKI O-EI: Moved to KYUSHU. MOKUME with MASAME. KO-MIDARE BA.

IYEYOSHI(1) O-EI: Moved to BUNGO. KO-NIE SUGUHA and KO-MIDARE BA.

HIDEYOSHI SHO-CHO (f: YOSHIZANE): Moved to BUNGO for the TSUKUSHI
        RYOKAI. MOKUME with MASAME. SUGUHA and KO-MIDARE BA.

IYEMITSU KYO-TOKU (f: HIDEYOSHI): Went with his father to KYUSHU.
        KO-MOKUME with MASAME. SUGUHA and KO-MIDARE BA.

MITSUNOBU KA-KEI: RAI MITSUSADA. MOKUME with MASAME. CHOJI BA.

YOSHIYUKI EI-TOKU: KO-MOKUME. SUGUHA and KO-GUNOME HA.

HARUYUKI O-EI: MOKUME with MASAME. SUGUHA and KO-MIDARE BA.

KUNITOSHI O-EI: HOSO-SUGUHA and KO-MIDARE BA.
     RYO KUNITOSHI
     RYOKAI KUNITOSHI

HISAKUNI GEN-TOKU: SUGUHA with ASHI.

HISAMITSUU EI-TOKU: Tight HADA. Slight undulation to medium line
        of MIDARE or KO-GUNOME MIDARE BA. Possible TOGARI.
     HISAMITSU

MORIMITSU KA-KICHI: MOKUME with MASAME. SUGUHA and KO-MIDARE BA.

YOSHIMASA KYO-TOKU: CHOJI BA.
    MEI: NOBUKUNI YOSHIMASA

FUSAYOSHI EI-SHO: Same as KIYOHARU. SUGUHA and KO-MIDARE BA.

YOSHIKANE TAI-EI: MOKUME. SUGUHA and KO-MIDARE BA.

TSUNEYOSHI TAI-EI: MOKUME. SUGUHA and KO-MIDARE BA. 
Return to: SiteMap
Glossary