Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
 
The Eight DO
TOSANDO
- The Eight Roads of KOTOKOZUKE _____       _____________________
      HOCHU       HOSHI (BUNGO YUKIHIRA) KEN-KYU 1190
      CHO-ROKU 1457   ___|_____  
_________           SADAYOSHI BUN-RYAKU 1234
NORISHIGE TEN-MON 1532 
___|____          _______________________
NORIYORI (HITACHI)     HASEBE KUNISHIGE School
                   |________________________
_________ ___________|____ __________|____ MORISHIGE TEN-MON 1532 KOZUKE KUNISHIGE late OEI HASEBE SADANORI O-EI 1394 _________ _|_ TERUYOSHI TEN-MON 1532 ___________|____ ________ KOZUKE KAGESHIGE TEN-MON 1532 HIROMUNE TEN-MON 1532 _________ NOBUSHIGE TEN-SHO 1573 NORISHIGE TEN-MON: ITAME. SUGU KO-MIDARE KO-GUNOME or GUNOME HA. TOBI-YAKI produces a HITATSURA BA in NIE. MEI: JOSHU JU NORISHIGE JOSHU JU NORISHIGE SAKU NORIYORI TEN-MON (t: KOZUKE NORISHIGE): HITACHI. SUE-SOSHU style. O-MIDARE BA. MEI: JOSHU JU NORIYORI

KAGESHIGE TEN-MON: Late HASEBE School. Leaves to work in SOSHU, then to
ECHIGO for the UESUGI family.
KAGESHIHE
JOSHU JU KAGESHIGE
KOZUKEnoKUNI KAGESHIGE

MORISHIGE TEN-MON: ITAME. GUNOME-MIDARE TOGARI BA. MEI: JOSHU JU MORISHIGE NOBUSHIGE TEN-SHO: ECHIGO YAMAMURA line. Strongly standing ITAME. HITATSURA BA in NIE. MEI: JOSHU JU NOBUSHIGE SAKU HIROMUNE TEN-MON: ITAME HADA. KO-NIE and deep NIOI undulating GUNOME HA, SOSHU style. MEI: JOSHU JU HIROMUNE SAKU

Return to: SiteMap
Glossary