KYOTO
         
HORIKAWA
          HORIKAWA-DEN
         
MISHINA
          MORIOKA
OSAKA
          
KUNISADA

            KUNISUKE

           TSUDA
           OSAKA TAMBA
            HIDARE MUTSU 
            IKKANSHI TADATSUNA
            OSAKA ISHIDO
            TAKAI
            OZAKI
             GASSAN
© Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing Hizen Den Masahiro -Tadakuni
HIZEN - SHINTO      APPRAISAL GROUP: ECHIZEN - MUSASHI
 
HIZEN:  Elegant SHINTO SUGATA,  strong-grain gray steel,  CHU-SUGUHA in NIE, and HIZEN NAKAGO.

           SUGATA - SHINTO SUGATA. Always well shaped
                    with a certain refined strength or 
                    broadness to the  blade.
             HADA - Tight, pronounced KO-MOKUME JI-HADA. Some
                    O-MOKUME in early pieces. Medium-light
                    blue-gray to light gray-blackish steel.
                    Thin skinned. Dark core-patches may be seen.
                    There will be JI-NIE.
            HAMON - HIRO or CHU-SUGUHA in well-formed and fine 
                    KO-NIE. There were NOTARE O-GUNOME, O-MIDARE
                    GUNOME, and CHOJI-MIDARE patterns but the
                    HIRO or CHU-SUGUHA is a school mark.
                    SUNAGASHI and ASHI. KINSUJI and INAZUMA.
            BOSHI - SUGU with MARU KAERI. An even width of YAKIBA.
                    Often swords with an active HAMON will have
                    the activity repeated in the BOSHI with a
                    TOGARI and medium turnback. Some HAKIKAKE.
           NAKAGO - Long, with a graceful appearance.
                    Like the blades, a certain fullness
                    to the planes. The shape is not
                    stark or imposing. JIRI is either
                    KENGYO or KURI with YASURI in the
                    main smith lines being a YOKO or
                    a particular KATEAGARI.

  Both HAMON and JI-HADA will be uniform and well-executed.


TADAYOSHI - YAMASHIRO - MUNENAGA
      |  (1)  KEI-CHO 1596 
      |___________________________________

___|________   _____|_____                    _____|____  
YOSHINOBU  HIRONORI                  HIROSADA (YOSHIIYE)
      |_____________                                           |____________________
___|_______     ____|_______                 _____|_____                     _____|_____

YUKIHIRO     MASAHIRO                 TADAKUNI                     KUNIHIRO
___|_______    ____|_______                   ____|_____                                |___________
YUKIHIRO     MASAHIRO
                 TADAKUNI                     _____|_____   _____|______
                         ____|_______                            |_____________      KUNIHIRO KANEHIRO
  __________   MASANAGA                 _____|_____  br  _____|_____                _____|______
  KIKUHIRA                                          TADAKUNI       HARUKUNI               KANEHIRO(2)


YOSHINOBU GEN-WA (t: TADAYOSHI,f: NAKAJIMA SHINGOBE):
HASHIMOTO SADENJIRO, YASHICHIBE. Married TADAYOSHI's
eldest daughter, 1611. In 1614, TADAYOSHI(2) was born
creating a HASHIMOTO branch family. His pieces
follow UMETADA MYOJU style taught him by TADAYOSHI,
MOKUME HADA with SUGUHA.
HIZENnoKUNI JUNIN YOSHINOBU
HIZENnoKUNI JU FUJIWARA YOSHINOBU

KANENAGA SHO-TOKU (t: YOSHINOBU, f: YOSHISUMI): KANEHIRO Group.
His name, KABE was used with two different KA KANJI. He
also signed with different KANJI for both NAGA and KANE
until he joined with KANEHIRO. Father is ETCHU DAIJO
YOSHISUMI is from the YOSHINOBU School. Style as KANEHIRO.
HISHU JU MINAMOTO KANENAGA

KIKUHIRA TEI-KYO: Priets of the HOKKYO. KO-ITAME HADA.
GUNOME CHOJI-MIDARE BA in deep NIOI and NIE FUKASHI.
MIDARE-KOMI KO-MARU or TOGARI BOSHI.
HOKKYO IGAnoKAMI NYUDO MINAMOTO KIKUHIRA
DAI HOKKYO IGAnoKAMI NYUDO KIKUHIRA
HIZENnoKUNI JU IGAnoKAMI MIMAMOTO KIKUHIRAYoshiiye Tachi
Nagasa: 2 Shaku 4 Sun 9 Bu (75.45cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 6 Sun 8 Bu (20.6cm)


Nakamori Kazuo Family Possession
First signed Hirosada.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow curve, Chu-Kissaki.
Running Itame Hada with Chikei.
Gunome Choji with Ashi in Nie and clear Nioi.Sunagashi through the valleys creates Nijuba.
Notare-Komi Boshi has Ko-Maru with Hakikake.
Ubu Nakago with shallow Kurijiri has two Mekugi-ana.
Hize
n-no-Kuni Ju Yoshiiye
Kanei Schichinen Ni gatsu Kichi Nichi

Masahiro
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 2 Bu (70.3cm)
Moto-Haba: 1 Sun 4 Bu (4.24cm)
Nakago: 6 Sun 7 Bu (20.3cm)


Yasuda Norikazu Family Possession.
Strong Kanei Sugata. Shinogi-tsukuri, Ihori-Mune, wide Moto-Haba and Saki-haba to broad and elongated Chu-Kissaki.
Ko-Itame and Ko-Mokume Hada with running Masame in the Shinogi-Ji. Ji-Nie and Chikei.
Gunome Choji-Midare Ba in Nioi-Fukashi and Nie with running Sunagashi and Kinsuji.
Chu-Sugu Midare-Komi Boshi to Ko-Maru.

Ubu
Kengyo Nakago with one Mekugi-ana.
Hizen-no-Kuni Saga Ju Masahiro
Kanei Juichi-nen Ni Gatsu Kichi Nichi
Masahiro

Masahiro Ura-Mei
Nagasa: 2 Shaku 7 Sun 5 Bu (83.33cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.33cm)
Nakago: 7 Sun 8 Bu (23.63cm)

Yonetani Katsuhiro Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori, Chu-Kissaki.
Itame Hada has Ji-Nie and Chikei.
Notare has Gunome Choji ba with Tobi-Yaki in Nioi-Fukashi and Ko-Nie. Striating Sunagashi creates Nijuba.
Notare-Komi Boshi Ko-Maru and Hakikake.
Ubu Yamagata Nakago with one Mekugi-ana.
  Hizen-no-Kuni Kawachi-no-Kami Fujiwara Masahiro
Kinzogan: Mittsu Do Ichi Ni San no Do Ju Shi Saidan
  Yamano Kanjuro Hisahide (Kao)

Tadakuni

Tadakuni Tachi
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 3 Bu (70.6cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 6 Sun 8 Bu (20.6cm)

Ishikawa Seiroku Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori, Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada with Ji-Nie.
Gunome-Midare Ba of Mimigata Ear-shapped Gunome clusters climbs to the Shinogi. Of Ashi , Yo and Tobi-Yaki, in Nioi-Fukashi and Ko-Nie.
Ko-Maru Boshi with Hakikake.
Ubu Yamagata Nakago has one Mekugi-ana.
    Hizen Ju Hirama Daijo Fujiwara Tadakuni
Kinzogan: Kanei Kin-no-e Tatsu (Dragon) Go Gatsu Tsuitachi
    Ryo Kuruma Mittsu Do Saidan
    Yamano Kauemon Nagahisa (Kao)
Shodai Tadakuni
Nagasa: 2 Shaku 1 Sun 9 Bu (66.4cm)

In Private Hands

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide Ji with shallow Sori to elongated Chu-Kissaki.
Ko-Itame Hada has Ji-Nie and Chikei. Masame in the Shinogi-Ji.
Notare Hamon of Gunome-Midare with in Nioi-Fukashi and Ko-Nie. Sunagashi and Hotsure pull figures.

Chu-Sugu to Maru Boshi.
OrikeshiMei, folded signature
Nakago
has two Mekugi-ana.

Hizen Ju Hirama-no-Kami Fujiwara Tadakuni

Tadakuni Tanto
Nagasa: 8 Sun 7 Bu (26.4cm)

In Private Hands
Hira-Tsukuri, Ihori-Mune, very slight curve.
Mokume Hada has Ji-Nie.
Gunome Choji-Midare Ba in Nioi-Fukashi and Ko-Nie. Sunagashi streams through figures where Kinsuji is seen.
Sugu Ko-Maru Boshi with long Kaeri.

Kurijiri,
Ubu Nakago has two Mekugi-ana.
Shinano Daijo Fujiwara Tadakuni

Tadakuni Daisho
Dai: 1 Shaku 9 Sun 5 Rin (60.5cm)
Sho: 1 Shaku 3 Sun 4 Rin (40.6cm)


Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune,slight curv to Chu-Kissaki.

Ko-Itame Hada has  Ji-Nie.
Dai: Grouped Gunome Chogi Ba with Tobi-Yaki attending. In Nioi and Ko-Nie and streaming Sunagashi striating figures.
Sho: Choji-Midare Ba with Choji-Ashi and Sunagashi in deep Nioi and Ara-Nie.
Ko-Maru Boshi.

Kurijiri,
Ubu Nakago, both with one Mekugi-ana.
   Shinano Daijo Fujiwara Tadakuni
Motoyuki Katana
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 4 Bu 5 Rin (71.05cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.33cm)
Nakago: 7 Sun 3 Bu (22.12cm)


Takatsu Yoshiyuki Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow curve, to Chu-Kissaki.
Tight Ko-Itame Hada has Ji-Nie. Masame in the Shinogi-Ji.
Hiro-Sugu Asaki-Notare becokes O-Midare in the lower. Of Gunome-Midare with Ashi and streaming Sunagashi.
nioi-Fukashi and Ko-Nie.
Midare-Komi Ko-maru Omote Boshi and O-Mare Ura with Hakikake.

Ubu haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

Hizen-no-Kuni Karatsu Ju Kawachi-no-Kami Minamoto Motoyuki Saku 
Sotheby's London
Kikuhira Tachi-Mei
Nagasa:68.5cm

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Koshizori, Chu-Kissaki.
Itame Hada.
Chu-width Asaki-Notare of Nie and Nioi-Fukashi Choji-Midare Ba with Tobi-Yaki.
O-Maru Boshi.
Ubu Kengyo Nakago has one Mekugi-ana.


Hokkyo Iga-no-Kami Nyudo Minamoto Kikuhira