Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
 
The Eight DO
SANYODO
- The Eight Roads of KOTOICHIJO School - ASHIDA MIHARA 

   SUGUHA with ASHI, GUNOME-MIDARE BA in the OEI
   HOKKE: Banner for NICHIREN-SHU "Shinning Lotus of the Sun"
__________________
KOKUBUNJI SUKEKUNI
___|___________             _________
ICHIJO KANEYUKI ASHIDA O-AN 1368     YUKIYOSHI(2) TEI-JI 1362
  |_______________ ___________ ____________
___|____    ___|____  ___|____  ____|____        
MASAKANE    KANEYUKI  KANEYASU  YUKIYOSHI(3) O-EI 1394  
KYO-TOKU 1452  O-EI 1394  O-AN 1368  ____|____        
_________                YUKIYOSHI(4) EI-KYO 1429 
SUYETSUGU(1) BUN-WA 1352        ____|____        
____|____    __________ _________  YUKIYOSHI(5) BUN-MEI 1469
SUYETSUGU(2)  CHIKATSUGU KANETSUGU  ____|____        
  O-AN 1368   - EN-BUN 1356 -    YUKIYOSHI(6) EI-SHO 1504

_______       _________   _______      
NOBUIYE O-EI 1394  NOBUTSUGU   MORIIYE(1) TEI-JI 1362
                    |____________________
HOKKE "Lotus" ICHIJO School     ___|___   ___________|___
  |__________________________   MORIIYE(2)  ASHIDA KANEKIYO
___|__   - brothers -  ___|___  O-EI 1394     O-AN 1368
ICHIJO(1) ICHIJO Founder  NICHIJO         
  | O-EI 1394       O-EI 1394       
  |_________________________ ________________________ _________
___|__          ___|___         ____|___   |
ICHIJO(2) KA-KICHI 1441  MORIIYE(3) EI-KYO 1429 KANEMORI   |
___|__          ___|____        KA-KICHI 1441 |
ICHIJO(3) BUN-MEI 1469  MORIYUKI BUN-MEI 1469         |
___|__          ________               |
ICHIJO(4) EI-SHO 1504   KANESUYE CHO-ROKU 1457        |
                          ________ ___|
________________       ________      ___|___ ___|___
ASHIDA KANEMITSU O-EI 1394  IYESHIGE      SANEIYE KUNIIYE
____________|___       EI-KYO 1429     - EI-KYO 1429 - 
ASHIDA KUNIYOSHI EI-KYO 1429      

_______       __________       ________ 
IYEHISA EI-SHO 1504 TSUGUYOSHI MEI-O 1492 SHIGEUJI BUN-MEI 1469
________________          __________        
ASHIDA HIDETSUGU(1) MEI-TOKU 1390  YOSHITSUGU(1) MEI-TOKU 1390
___________|____          ____|_____   
ASHIDA HIDETSUGU(2) BUN-AN 1444   YOSHITSUGU(2) EI-KYO 1429
 

ICHIJO O-EI: ICHIJO founder. HOKKE "Lotus" title. HOKKE MIHARA.
    The supposed son of MASAIYE answered the call of the 
    ASHIDA MIHARA to become the ASHIDA star, making swords at
    ASHIDA GOKUSADO in the general OEI style. SUGUHA and
    GUNOME-MIDARE where ASHI is seen.
   ICHIJO
   HOKKE ICHIJO
   BINGO-no-KUNI JU ICHIJO
   BINGO-no-KUNI JU ICHIJO SAKUKOKKE ICHIJO - ASHIDA MIHARA NICHIJO O-EI (br: ICHIJO): SUGUHA. KUNIIYE EI-KYO (t: ICHIJO 1): KO-ITAME. SUGU GUNOME-CHOJI MIDARE. NOBUIYE O-EI: SUGUHA, KO-GUNOME, GUNOME-MIDARE and CHOJI-MIDARE. KANEYUKI O-AN: KOKUBUNJI SUKEKUNI line. ITAME HADA. SUGUHA and GUNOME-MIDARE BA. ICHIJO KANEYUKI KANEYASU O-AN (f: KANEYUKI, grf: SUKEKUNI): 2nd line from KOKUBUNJI SUKEKUNI. Wide and long O-TANTO. ITAME/KO-MOKUME HADA. SUGUHA and KO-MIDARE BA in tightly held NIOI. BISHU JU KANEYASU KANEYUKI O-EI (t: KANEYUKI): KANE form: KIN "Gold". ITAME MASAME. KO-NIE SUGU KO-MIDARE. ICHIJO KANEYUKI SAKU MASAKANE KYO-TOKU (f: KANEYUKI): MOKUME with MASAME. SUGUHA. KANEKIYO O-AN (f: MORIIYE): ASHIDA MIHARA. ITAME HADA. GUNOME and some HITATSURA BA. RYO-WAZAMONO. ICHI KANEKIYO ICHIJO KANEKIYO ICHIJO KANEKIYO SAKU KANEMORI KA-KICHI: Same as AKI KANEMORI and YOSHIMOTO. SUGUHA and NOTARE BA. ICHIJO KANEMORI SAKU KANESUYE CHO-ROKU: ASHIDA MIHARA stylist. SUGUHA, GUNOME patterns vary with great subtlety. ICHIJO KANESUYE SAKU
Return to: SiteMap
Glossary