Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
The Eight DO
GO KINAI - The Eight Roads of KOTO
YAMASHIRO and YAMATO are each, one of the five capitol provinces
that make up the GO KINAI. They are also each, one of the major
schools of the KOTO Period. - See The Five Schools of KOTO pg ##.
KAWACHI 

Old KAWACHI: SANJO and BIZEN influence. NASHI-like KO-MOKU. 
             SUGU KO-CHOJI MIDARE. KO-NIE and NIOI-FUKASHI.

KAWACHI                                 (NOBUFUSA)       ________
(MUNECHIKA) -(O-SHU ARIMASA DEN)-   KANEHIRA EI-EN 987   ARITSUNE
   |_______________________________ "The Three HIRAs" SHO-RYAKU
___|___       -brothers-        ___|__                        990
ARINARI (ARIMORI) CHO-WA 1012   ARIUJI (TSUKIUJI) JI-AN 1021
   |_____________________          |_________ _______________
___|___               ___|____  ___|____ ____|____        ___|___
ARIKUNI CHO-GEN 1028  ARITSUNA  ARIMITSU TAMEYOSHI CHO-   TAMEUJI
   |_______ _______     -EI-SHO 1046-    ____|___  RYAKU  KAN-NIN
___|___ ___|___ ___|____                 TAMENARI   1037     1017
ARIMASA ARIMOTO YOSHIUJI CHO-KYU 1040    ____|___ 
___|___                                  TAMETOMO KAN-JI 1087
ARIYUKI EN-KYU 1069

ARINARI CHO-WA (f: MUNECHIKA): KO-NIE KO-MIDARE BA.

ARIKUNI CHO-GEN (t: ARIKUNI, f: KYO ARIKUNI): MOKUME HADA with 
           MASAME. KO-NIE KO-MIDARE BA.

KAMAKURA:           _______ _________
(Mid-period)        TAMEUJI TAMEYOSHI HEI-JI 1159
_______             ________                _______
ARIKUNI EI-MAN 1165 TAMETOMO SHO-AN 1171    ARIMORI SHO-GEN 1207
___|____ ________ ________                    (KOZUKE ARIKAZE)
TAMENARI ARITSUNA KANEHIRA GEN-RYAKU 1184     _______
__________________                            ARIYUKI KEN-PO 1213
AWATAGUCHI ARIMOTO BUN-EI 1264                ___|___
________                                      ARIMASA HO-JI 1247
YOSHIUJI GEN-O 1319                    _____________
__________                             HATA KANEHIRA EI-TOKU 1381
YOSHITSUNA SHO-HEI 1346                _________|___
______________   _______               HATA KANEHIRA SHO-CHO 1428
ARIO (ARIMITSU)  IYEYASU               Last of the Long Line
     - O-EI 1394 -                     ________
                                       ARISHIGE KAN-SHO 1460
   __________            ________________        _____________
   YOSHITSUGU            YAMATO YOSHISADA        ISE MASASHIGE
  CHO-KYO 1487              EI-SHO 1504           TEN-MON 1532


KANEHIRA EI-TOKU: Work into SHO-CHO 1428. End of HATA. HATA Group
starts in EI-EN with HATA founder KO-BIZEN KANEHIRA.
HATA KANEHIRA
HATA KANEHIRA SAKU

    
 SiteMap
Glossary