Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO
SANINDO - The Eight Roads of KOTO
IWAMI NAOTSUNA - SADATSUNA School
NAOTSUNA(1) KEM-MU 1334
____|____
SADATSUNA(1) SHO-HEI 1346
    |____________________________ ___________________
____|____                     ___|____               |
SADATSUNA(2) O-EI 1394        SUYESADA(1) O-EI 1394  |
____|____                        |__________         |
SADATSUNA(3)                  ___|____   ___|____    |
    | EI-KYO 1429             SADASUYE   SUKESUYE    |
    |______________________    - KYO-TOKU 1452 -     |
____|____               ___|____                     |
SUYETSUGU BUN-MEI 1469  MASAHIRO CHO-ROKU 1457       |
____|____               ___|____                     |
SUYETSUGU EI-SHO 1504   MASAHIRO(2) BUN-MEI 1469     |
                        ___|____                     |
                        MASAHIRO(3) TEN-MON 1532     |
    ______________________________________________ __|
___|____                                 _________|____ 
SADAYUKI(1) O-EI 1394                    O-EI MASATOSHI (IZUMO)
   |____________                          _____________
___|____        |                         NOTO SANEMOTO O-EI 1394
SADAYUKI(2)     |
KO-SHO 1455     |
    ____________|____________ __________ 
___|____     ___|_____    ___|____   ___|____ 
NAGANOBU     YOSHISUYE(1) KANESADA   SADASUYE KYO-TOKU 1452
KA-KICHI 1441   | - BUN-AN 1444 -    ___|____          
                |                    SUYEKAGE CHO-ROKU 1457
                |__________________________       
              __|______                ____|____     
              YOSHISUYE(2)             SUYEYOSHI(1) CHO-ROKU 1457
     ___________| CHO-KYO 1487         ____|____ 
____|____     __|______                SUYEYOSHI(2) TEN-MON 1532
YOSHISADA     YOSHISUYE(3) EI-SHO 1504    ________
TAI-EI 1521   __|______                   SANEHIRO KYO-ROKU 1528
              YOSHISUYE(4) TEN-SHO 1573   ________
                                          SADAYUKI TEN-SHO 1573
_________                           
MORIYOSHI TEN-MON 1532              
   TENMANGU Shrine                3rd Generation from NAOTSUNA
________                            _________                 
KANESADA TEN-MON 1532               HIROTSUGU O-EI 1394       
_________                           ____|____                 
MORIYOSHI TEN-MON 1532              TSUGUHIRO(1) EI-KYO 1429  
                                    ____|____                 
                                    TSUGUHIRO(2) CHO-ROKU 1457
                                    ____|____                 
                                    TSUGUHIRO(3) BUN-MEI 1469 
                                    ____|____                 
                                    TSUGUHIRO(4) EI-SHO 1504  
_________                           ____|____                 
NAGATSUGU TEN-SHO 1573              TSUGUHIRO(5) TEN-MON 1532 

IWAMI NAOTSUNA - SADATSUNA School
SADATSUNA(1) SHO-HEI (f: NAOTSUNA): TAKATSU JU. Work from SHO-HEI
        to BUN-WA 1352. TACHI and wide MITSU-MUNE TANTO. Steel is
        KO-ITAME HADA with JI-NIE. KO-NIESUGU KO-NOTARE 
        KO-GUNOME, KO-GUNOME KO-MIDARE or CHOJI BA. BOSHI can be
        SUGU or NOTARE where deep FUKASHI-KAERI falls from 
        YUBASHIRI in the head.
    MEI: SADATSUNA
         IZUHA JU SADATSUNA
         SEKISHU SADATSUNA SAKU
         SEKISHU IZUHA JU SADATSUNA
         SEKISHU IZUHA SADATSUNA SAKU

SADATSUNA(2) O-EI (f: 1st SADATSUNA): IZUHA. Worked from MEI-TOKU
        to O-EI 1394. SUGUHA, GUNOME-MIDARE, some SUGU GUNOME-
        CHOJI BA in NIE.
    MEI: IZUHA SADATSUNA SAKU
         SEKISHU IZUHA JU SADATSUNA
         SEKISHU IZUHA JU SADATSUNA SAKU

SADATSUNA(3): Long career. Saw O-EI, worked to the 1450s.
    MEI: SEKISHU IZUHA JU SADATSUNA SAKU

SADAYUKI(1) O-EI (t: SADATSUNA 1):  SUGUHA and GUNOME seen. 2nd
        follows in KO-SHO 1455. Another SADAYUKI in TEN-SHO.
    MEI: SEKISHU SADAYUKI

KANESADA BUN-AN (f: SADAYUKI): MOKUME HADA. GUNOME HA.
    MEI: SEKISHU NAGAHAMA JU KANESADA
         SEKISHU NAGAHAMA JUNIN KANESADA

NAGANOBU KA-KICHI (f: SADAYUKI): Also said the son of YUKISADA. 
           MOKUME. KO-MIDARE and GUNOME patterns with SUNAGASHI.
    MEI: SEKISHU IZUHA JU NAGANOBU

SADASUYE(1)KYO-TOKU(f:SADAYUKI): NAGAHAMA JU.Made KATANA and 
        TANTO in running ITAME with JI-NIE.KO-NIE DEKI SUGU 
        NOTARE BA or GUNOME within KO-NOTARE BA. BOSHI: NOTARE 
        to a pinched TOGARI from FUKASHI-KAERI.
    MEI: SEKISHU JU SADASUYE
         SEKISHU NAGAHAMA SADASUYE

YOSHISUYE(1) BUN-AN (f: SADAYUKI): YOSHI form: SHO "Good fortune"
          NAGAHAMA. Drawn and running SHIRA-KERU "Turbid-white" 
          KO-ITAME HADA. KO-NIE ASAKI-NOTARE. Rising HOTSURE. 
          NOTARE KO-MARU BOSHI where the KAERI is HAKIKAKE swept.
          BONJI HORIMONO. Signed large with thick strokes. 2nd 
          follows in CHO-KYO 1487.
    MEI: YOSHISUYE SAKU

YOSHISUYE(2) CHO-KYO: From BUN-MEI 1469 to TEN-MON 1532.
    MEI: SEKISHU JU YOSHISUYE
         NAGAHAMA JUNIN YOSHISUYE SAKU
         SEKISHU NAGAHAMA JUNIN YOSHISUYE

IWAMI NAOTSUNA - SADATSUNA School
YOSHISUYE(3) EI-SHO: NAGAHAMA JU. Work to TEN-MON 1532. KATANA,
        WAKIZASHI and TANTO. Running ITAME-HADA that stands has 
        JI-NIE. GUNOME or NOTARE KUICHIGAI patterns throw HOTSURE
        from the line. SUNAGASHI.
    MEI: NAGAHAMA JUNIN YOSHISUYE SAKU
         SEKISHU NAGAHAMA JUNIN YOSHISUYE SAKU

SUYEYOSHI CHO-ROKU (t: YOSHISUYE): NAGAHAMA. KO-ITAME is pulled
        with MASAME. KO-NIE ASAKI-NOTARE line is broken with 
        NIJUBA. BOSHI is MIDARE with TOGARI-KAERI.
    MEI: SEKISHU NAGAHAMA JUNIN SUYEYOSHI

SUYEYOSHI TEN-MON: YOSHI form: SHO "Good fortune." MEI differs.
    MEI: SEKISHU NAGAHAMA JU SUYEYOSHI

YOSHISADA TAI-EI (t:YOSHISUYE 2): YOSHI form: SHO "Good fortune" 
           NAGAHAMA JU. SUGUHA, KO-GUNOME MIDARE HA in MURA-NIE.
    MEI: NAGAHAMA JU YOSHISADA
         SEKISHU NAGAHAMA JU YOSHISADA    

MASATOSHI O-EI (f:MORITOSHI, t: SADATSUNA): Worked in IZUMO and
        IWAMI. ITAME with MASAME. SUGU GUNOME-MIDARE HA.
    MEI: SEKISHU JU MASATOSHI

SUYESADA(1) O-EI (f: SADATSUNA): Also reported as the son of
        NAOSADA. Drawn and running ITAME with MASA in the 
        SHINOGI-JI.Lines are GUNOME-MIDARE and NOTARE BA in NIE.
        NIE devours ASHI under SUNAGASHI.
    MEI: SUYESADA
         SEKISHU JU SUYESADA
         SEKISHU NAGAHAMA JU SUYESADA

MASAHIRO(1) CHO-ROKU (t:SADATSUNA): NAGAHAMA KAJI. 2nd and 3rd
        follow.
    MEI: SEKISHU NAGAHAMA JU MASAHIRO

SUYETSUGU(1) BUN-MEI (f: SADATSUNA): NAGAHAMA JU. ITAME. SUGUHA,
        KO-MIDARE and GUNOME patterns.
    MEI: SEKISHU SUYETSUGU SAKU
         SEKISHU JUNIN SUYETSUGU SAKU
         SEKISHU NAGAHAMA JUNIN SUYETSUGU 

SUYETSUGU(2) EI-SHO: Swords resemble late SADATSUNA style.
    MEI: SEKISHU NAGAHAMA JUNIN SUYETSUGU

HIROTSUGU O-EI: NAGAHAMA JU. SUGUHA, GUNOME-MIDARE. SUNAGASHI.
    MEI: SEKISHU JU HIROTSUGU

HIROTSUNA EI-KYO: MOKUME. SUGUHA and GUNOME-MIDARE HA.
    MEI: SEKISHU HIROTSUNA

IWAMI NAOTSUNA Group Smiths
TSUGUHIRO EI-KYO (f: HIROTSUGU): TAROZAEMON. NAGAHAMA JU. This 
        line is descended from NAOTSUNA. SUGUHA with ASHI and YO.
        Later generations produced more GUNOME patterns on 
        standing HADA. ASHI and YO the mark.
    MEI: TSUGUHIRO
         SEKISHU NAGAHAMA JU TSUGUHIRO

SANEMOTO O-EI (t: MASATOSHI): ETCHU and NOTO. Made arrows. MOKUME
        HADA. SUGUHA and GUNOME HA.
    MEI: SEKISHU IZUHA JU SANEMOTO
         NOTO TAMESUZAKI JU SANEMOTO
         ETCHU KAIHA-GORI JU SANEMOTO

KANESADA TEN-MON: NAGAHAMA JU. KO-MIDARE KO-GUNOME HA.
    MEI: SEKISHU NAGAHAMA JU KANESADA

SANEHIRO KYO-ROKU: SANE form: JITSU "Truth." GUNOME-MIDARE where 
           KO-ASHI falls.
    MEI: SEKISHU JU SANEHIRO

MORIYOSHI TEN-MON: YOSHI form: SHO "Good fortune." He worked near 
           the TENMANGU SHINTO Shrine at NAGAHAMA. ITAME. SUGUHA 
           and GUNOME-MIDARE HA.
    MEI: SEKISHU NAGAHAMA MORIYOSHI
         SEKISHU NAGAHAMA JU MORIYOSHI

MORIYOSHI TEN-MON: YOSHI form: SHO "Good fortune."  NAGAHAMA JU. 
           SUGUHA and GUNOME-MIDARE.
    MEI: SEKISHU NAGAHAMA JU MORIYOSHI

SADAYUKI TEN-SHO: ITAME HADA. SUGUHA and GUNOME-MIDARE HA.
    MEI: SEKISHU SADAYUKI
         SEKISHU JU SADAYUKI SAKU 
NAGATSUGU TEN-SHO 11 1583
    MEI: SEKISHU YUCHI-GORI NAGATSUGU 
         SEKISHU NAGAHAMA JU YUCHI-GORI NAGATSUGU 
Return to: SiteMap
Glossary