Copyright Robert Cole 2015
 No copying or distributing

MINO  -   Koyama Seki
KOYAMA SEKI - OMI SHIMOSAKA Group from KOYAMA-MURA Village
_________________________________________
TEGAI KANEYOSHI(2) became ZENJO KANEYOSHI MEI-TOKU 1390

____|___ ___|____
HIRONAGA OEI-1394 NAGAHIRO
____|____
NAGAYOSHI EI-KYO 1429
____|___
NAGAMORI KAN-SHO 1460
|_______________________
____|____ ___|____
NAGAKATSU BUN-MEI 1469 NAGAMORI BUN-MEI 1469
____|___
NAGAHIRO BUN-GI 1501
____|________________________
KOYAMA OMI SHIMOSAKA HIRONAGA EI-ROKU 1558 KOYAMA NAGAYORI TEN-MON 1532
|___________________________
____|______________ ____|________________
SHIMOSAKA YASUTSUGU MINO AKASAKA KANESAKI GENKI 1570
TEN-SHO through KEI-CHO
MOMOYAMA Masters bring SHINTO

NAGAKATSU BUN-MEI 1469: Father of KOYAMA HIRONAGA. Tight NIOI-
GUCHI GUNOME MIDARE TOGARI BA. See OMI SHIMOSAKA.

NAGAKATSU
KUSA DOJIMA NAGAKATSU
NOSHU JU NAGAKATSU SAKU


- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns