Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO

SANYODO
- The Eight Roads of KOTOBITCHU MANJUSHO 
                      YUKITSUGU SHO-KYU 1219

SUKETSUGU SHO-WA:MANJUSHO. Wide bodied, thick KASANE. KO-ITAME
    MOKUME with JI-NIE and SUMI-HADA.Usually SUGUHA with 
    SAKA-ASHI. KO-MIDARE HA and SAKA-MIDARE. NEZUMI. Said to
    resemble BIZEN KAGEMITSUs' "Stooped-shoulders."

MUNESUYE SHO-WA: SUKESAEMON. MOKUME. SUGUHA having NEZUMI-ASHI.

YOSHITSUGU KA-REKI (f: TOSHICHIRO YOSHITSUGU): MANJUSHO JU.
    UEMON. Later KAMAKURA TACHI and curveless TANTO. KO-ITAME
    of MOKUME that runs. SUMI-HADA. TOBI-like JI-NIE spotted
    along the JI appears like UTSURI-MIDARE. NIOI SUGUHA with
    KO-ASHI from the line. KO-NIE SUGU ASAKI-NOTARE to 
    CHOJI-MIDARE where ASHI is SAKA. NIOI is defined. BOSHI
    is MIDARE KO-MARU. Long signatures.
_________     _________       _________       
YUKITSUGU     MORITOSHI KA-GEN 1303 HISATSUGU GEN-TOKU 1329
____|_______________           ________         
TSUNETSUGU SABEInoJO BUN-PO 1317     YUKIZANE BUN-PO 1317   
____|__________________       (f: SANENOBU, grf: TSUGUTANE)   
TSUNETSUGU SAKON SHOGEN TEI-WA 1345   (TSUGUIYE background)   

TSUNETSUGU BUN-PO (f: YUKITSUGU): SABEInoJO. Worked from SHO-WA
    1312 to GEN-TOKU 1329. O-HADA is found in ITAME with 
    veiled JI-NIE "Dappled" on the surface. SAKA-MIDARE HA.
    SUGU of ASAKI-NOTARE (shallow waves). CHOJI of ASHI and
    YO in defined NIOI and KO-NIE. BOSHI: SUGU ASAKI-NOTARE 
    with KO-MARU.
_________
HIDETSUGU KA-GEN 1303 (f: TSUGUHIDE): SAEMONnoJO and JIROZAEMON.
    Standing HADA. AOE style SUGUHA ASHI-IRI and CHOJI BA.
________
SANENAGA EN-KEI 1308: SHINZAEMON. ITAME. SUGU SAKA-MIDARE BA.
_________
NOBUTSUGU GEN-KO 1331: NOBUTSUGU line finishes in MANJUSHO. SUGU
            ASAKI-NOTARE (shallow waves) with KO-ASHI
            in KO-NIE. BOSHI: TOGARI-KAERI.
________
YASUHIRO BUN-PO 1317  YASUHIRO first appears in KO-AOE KEN-PO
___|____        times. KATAYAMA YASUHIRO worked from 
YASUHIRO KEM-MU 1334  BUN-EI 1261 to TOKU-JI 1306. MANJUSHO
_________       YASUHIRO is father of KEM-MU YASUHIRO.
SUKETOSHI KEM-MU 1334 ________       ________
_________       YUKIYASU TEI-WA 1345 YUKIYASU EN-BUN 1356
MORISHIGE RYAKU-O 1338  ________ _______  ________      
 SUGU SAKA-ASHI.     KUNIHIDE ARIHIRO  SANENAGA KA-KEI 1387
             - BUN-WA 1352 -  ________
________                  SUKENORI CHO-KYO 1487
YUKINOBU KEM-MU 1334             ________
___|____                   SUKEYASU MEI-O 1492
YUKINOBU TEI-JI 1362  
___|____        YUKINOBU TEI-JI: MANJUSHO JU. MOKUME with 
YUKINOBU O-EI 1394   MASAME. HOSO-SUGU with SAKA-ASHI and SAKA 
___|____        CHOJI-MIDARE BA. SHO-CHO YUKINOBU went to 
YUKINOBU SHO-CHO 1428 KATAYAMA to finish his career and line. Aoe Tsunetsugu
Namboku style Tachi with elongated O-Kissaki
Strongly running Itame Hada. Jinie is dappled.
Suguha in Ko-Nie wherein Ko-Ashi forms in Ko-Gunome Ba.
Yakiba ever wider through the Monouchi and Boshi area.
Tei-wa at Manju-Sho Manor, Sakon Shogen Tsunetsugu

Manju-Sho Sadatsugu - Kokuho

Manju Sadatsugu - Kokuho
Nagasa: 78.6cm
Moto-Haba: 2.8cm


Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, thick Kasane, Koshizori, Chu-Kissaki.
Strongly running Ko-Itame Namazu "Catfish" patches and Sumi Hada.
Chu-Suguha in tight Nioi with Nezumi-Ashi and Ko-Ashi.
Maru Boshi.
Ubu Kurijiri with two Mekugi-ana.

   Bishu Manju Ju Uemon-no-Jo Yoshitsugu Saku

Sho-shin
Glossary