Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO

SANYODO
- The Eight Roads of KOTOBITCHU CHU-AOE School - ORPHANS & TWILIGHT 
________ 
TSUGUNAO BUN-EI 1264   
  |________________________  
___|____        ____|____ 
MOROHISA - KO-AN 1278 - TSUGUYORI 

TSUGUNAO BUN-EI: SAKA-MIDARE.

TSUGUYORI KO-AN (f: TSUGUNAO): SUGUHA with SAKA-ASHI.


_________          __________         
NORITSUGU KAN-GEN 1243   TSUNETSUGU SABEInoJO HO-JI 1247
   KO-MIDARE HA      _________
_________          SANETSUGU KEN-CHO 1249   
NORITSUGU KO-AN 1278    ____|____         
              YASUTSUGU (YASU) SHO-O 1288
              _________
              MUNETSUNE EI-NIN 1293
_________
TSUGUZANE(1) KAN-GEN 1243 (MARETO)  
____|____               
TSUGUZANE(2) KO-CHO 1261        
                            
TSUGUZANE(1) KAN-GEN: Also known as MARETO. ITAME. KO-NIE HOSO-
    SUGU or KO-MIDARE BA.


________
SUKEYORI SHO-O 1288: KO-ITAME veiled in JI-NIE having CHIJI-MEN
    and SUMI-HADA. SUGU KO-MIDARE with ASHI and YO. Two-
    character MEI below the ANA.
_________
TSUGUHIDE KEN-JI 1275: SUGUHA with ASHI.
_________
YORITSUGU KEN-JI 1275: SUGUHA and KO-MIDARE BA with KO-ASHI. 
________
MORINAGA KO-AN 1278: MOKUME with MASAME. HOSO-SUGU SAKA-ASHI.   __________ _________  _________  ________ ________
   YOSHITSUGU YASUTSUGU  KIYOTSUGU  ARITSUGU SANEYASU 
    - HO-JI 1247 -    BUN-O 1260  - KO-AN 1278 -   
          ________ _________ _________
          KANENAGA YASUTOSHI TSUNEYORI
             - BUN-EI 1264 -
 _________    _________ ________ ________    _________
 YUKITSUGU    KAGEYOSHI SUKEMASA TAMEYASU    SANETSUGU
 KEN-JI 1275      - SHO-O 1288 -       EI-NIN 1293
BITCHU CHU-AOE School - ORPHANS & TWILIGHT ________ YUKIZANE(1) HO-JI 1247 YUKIZANE: 1st and 2nd YUKIZANE are of ____|___ KO-AOE style. 3rd lives in MANJUSHO. YUKIZANE(2) KEN-JI 1275 4th and 5th are CHU-AOE smiths. ____|___ YUKIZANE(3) BUN-PO 1317 MANJUSHO ____|___ YUKIZANE(4) KEM-MU 1334 ____|___ YUKIZANE(5) TEI-JI 1362 _________ NAGATSUGU SHO-WA 1312: MOKUME HADA. SUGU SAKA-MIDARE with ASHI and SAKA CHOJI-MIDARE BA. _________ CHIKAYORI BUN-PO 1317: MOKUME with MASAME. SUGUHA with ASHI and SAKA CHOJI-MIDARE BA. _________ YASUTSUGU BUN-PO 1317: MOKUME. SUGU O-MIDARE and NEZUMI-ASHI. _________ YORITSUGU BUN-PO 1317: KO-MOKUME with thin veil of JI-NIE. KO-NIE embraces SUGUHA and ASAKI-NOTARE HA (shallow). NEZUMI. _________ CHIKANORI SHO-CHU 1324: SUGUHA and CHOJI. _________ NAGATSUGU SHO-CHU 1324: SUGU SAKA-ASHI. _________ HIROTSUNE GEN-KO 1331: SUGU SAKA-ASHI. _________ YUKITSUGU O-CHO 1311 ____|____ TADATSUGU KEM-MU 1334 TADATSUGU KEM-MU: MOKUME. SUGUHA and TOGARI-MIDARE BA. ________ YASUYUKI KEM-MU 1334: Unaffiliated smith. Noted for CHOJI-MIDARE of SAKA-ASHI. Two-character MEI. _______ NAONOBU KEM-MU 1334: MOKUME. SUGU SAKA-ASHI. _________ SANETSUGU RYAKU-O 1338: ITAME of MOKUME. SAKA NOTARE-MIDARE BA. _________ SUKEYOSHI RYAKU-O 1338: ITAME MOKUME with SUMI-HADA and JI-NIE. SUGUHA SAKA-ASHI in clear NIOI. _________ SUKETSUGU KO-KOKU 1340: Master of the Manor.MOKUME HADA. HOSO- SUGU and SUGU SAKA-MIDARE BA. _________ TSUGUHISA KO-EI 1342: CHU-AOE smith in MIZUTA see MIZUTA
BITCHU CHU-AOE - ORPHANS & TWILIGHT YUKISUYE ____|____ SHIGESUYE SHO-WA 1312 _________ ____________| SUKECHIKA(1) SHO-KEI 1332 ____|____ ____|___ ____|____ YUKITOSHI KUNISUYE SHO-KEI 1332 SUKECHIKA(2) EN-BUN 1356 O-AN 1368 SUKECHIKA(2) EN-BUN (f: SUKECHIKA 1): ITAME. SUGUHA with ASHI and SAKA CHOJI-MIDARE BA. __________ TOSHITSUGU EN-BUN 1356: MOKUME. SUGU NOTARE BA. _________ MUNETSUGU EN-BUN 1356: This line works through the SUE-AOE. _________ KAGESHIGE EN-BUN 1356: SUGU KO-MIDARE GUNOME-MIDARE with KO-ASHI. _______ ARIHIRO ___|____ MUNETADA TOKU-JI 1306 SUKENOBU TEI-JI (f: MUNETADA): ___|____ SUGUHA with ASHI and SAKA CHOJI-MIDARE. SUKENOBU TEI-JI 1362 _________ TSUGUMASA TEI-JI 1362: SUGU SAKA-ASHI and SAKA CHOJI-MIDARE. _________ YORITSUGU TEI-JI 1362: SUGUHA. _______ ARIHIRO O-AN 1368: SUGUHA and SAKA CHOJI-MIDARE BA. ________ YASUTADA O-AN 1368: MOKUME with MASAME. SUGU KO-MIDARE SAKA-ASHI. ________ YASUSADA O-AN 1368: SAKA-ASHI KO-MIDARE BA. ________ IYETSUGU O-AN 1368: AOI KAJI Line. From TEI-JI 1362 through OAN.
SUGUHA with ASHI. KOSHI-HIRAKI of leaning SAKA CHOJI-MIDARE
in tight NIOI-GUCHI. O-WAZAMONO.
IYETSUGU
BITCHUnoKUNI JU IYETSUGU SAKU
_________ YOSHINORI MEI-TOKU 1390: AOI JU. MOKUME HADA with MASAME. CHOJI KO-MIDARE BA. ________ _________ _________ _________ MASAMUNE TSUGUYORI TSUGUHIRO SHIGENORI KA-GEN 1303 TOKU-JI 1306 EN-KEI 1308 O-CHO 1311 __________ _________ _________ ____________________ SHIGETSUGU TSUGUSADA SUYEMITSU SHIGETSUGU SABEInoJO - BUN-PO 1317 - SHO-CHU 1324 KEM-MU 1334 _________ _________ ________ _________ __________ _________ SHIGENORI TOKITSUGU KUNIMUNE MORITOSHI TSUGUTOSHI TAMEYOSHI - KEM-MU 1334 - ________ _________ _________ KUNIHISA KO-EI 1342 KUNITSUGU - EN-BUN 1356 - YOSHINAGA ________ _________ ____________________ IYETSUNE TADATSUGU SUKENAGA JIUEMONnoJO - TEI-JI 1362 - KO-WA 1381
Return to: SiteMap
Glossary