Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
The Eight DO

SANYODO
- The Eight Roads of KOTO
BINGO GOAMI School - ONOMICHI   SHIMBO branch school 
_________   __________________  _________________
TSUGUSADA   MIHARA JU MASAHISA  ONOMICHI MASUMORI TEI-JI 1362
KEM-MU 1334   KO-AN 1361      _______________
                   BITCHU SANESADA(1) O-EI 1394
________        ________ _________ _________ 
MORIYUKI MEI-TOKU 1390 SADAHIRA SADATSUGU YOSHISADA 
___|____           - O-EI 1394 -     
MORIYUKI KO-SHO 1455            ________     
___|____                  MASAMUNE EI-TOKU 1381
MORIYUKI BUN-MEI 1469            ___|____       
___|____                  MASAMUNE EI-KYO 1429 
MORIYUKI EI-SHO 1504            ___|____       
___|____                  MASAMUNE KO-SHO 1455 
MORIYUKI TEN-MON 1532    _______________ _________    
___|____           MIHARA SADAKUNI NORIMOCHI    
MORIYUKI TEN-SHO 1573       - KA-KICHI 1441 -      
               _________            
_________          MASAYOSHI CHO-ROKU 1457     
HIDETSUGU TAI-EI 1521    ___|____             
____|_____          MASANORI BUN-MEI 1469      
CHIKATSUGU EI-SHO 1504       ________ ________ ________ 
                  SADAKUNI SADAMASA SADAZANE 
                    - BUN-MEI 1469 -   
      
 _________ ________    _________ _________    ________
 MORICHIKA SANENOBU    SANETOSHI SANETSUGU    SANEKAGE
   - MEI-O 1492 -      - BUN-GI 1501 -    EN-TOKU 1489
_______          ________       
NAOYUKI(1) MEI-O 1492   SADANOBU(1) MEI-O 1492  
___|___          ___|____  
NAOYUKI(2) TEN-MON 1532  SADANOBU(2) EI-SHO 1504 
________  
HIDEYUKI      ________            ________ 
 TAI-EI 1521    NAGAYUKI(1) CHO-KYO 1487    SADAYUKI 
          ___|____           CHO-KYO 1487
          NAGAYUKI(2) TEN-MON 1532

    _________ ________ ________ ________ ________
    SADATSUGU NOBUYUKI SADAYUKI ARISHIGE NORIYUKI 
________ _________ _________ _______  - TEN-MON 1532 - 
SADAHIRO MITSUMASA MASATSUNE MASAUJI     ________      
     - TEN-SHO 1573 -          TADAYUKI KO-JI 1555


MASUMORI TEI-JI: ITAME. SUGUHA, GUNOME-MIDARE and CHOJI HA.

SANESADA(1) O-EI: Moved from BITCHU in O-AN. SUGU KO-MIDARE HA.

YOSHISADA O-EI: SUGU KO-MIDARE GUNOME HA.

SADAKUNI KA-KICHI: SUGU KO-MIDARE.

NORIMOCHI KA-KICHI: SUGUHA, SUGU KO-NOTARE or KO-GUNOME HA.BINGO GOAMI School - ONOMICHI MASAMUNE KO-SHO: KO-NIE DEKI KO-MIDARE HA. MASANORI BUN-MEI: (f: MASAYOSHI): CHU-SUGU KO-MIDARE with ASHI. NAGAYUKI(1) CHO-KYO: MOKUME with MASAME. GUNOME HA. NAOYUKI(1) MEI-O: KO-ITAME MASAME with JI-NIE. KO-NIE CHU-SUGUHA. MORICHIKA MEI-O: MOKUME. SUGUHA and GUNOME HA. HIDETSUGU TAI-EI: MOKUME with MASAME. SUGUHA, CHOJI-GUNOME HA.
BINGO GOAMI School - SHIMBO Branch ONOMICHI JU HIDEYUKI TAI-EI: SUGUHA and GUNOME. SADAYUKI TEN-MON: GOAMI. ITAME with MASA on the HA. NIOI-DEKI SUGUHA, KO-NOTARE KO-MIDARE in KO-NIE. NOBUYUKI TEN-MON: GOAMI and SHINBO. MOKUME with MASAME. SUGU KO-GUNOME GUNOME-MIDARE in KO-NIE. MORIYUKI TEN-MON: MOKUME with MASAME. SUGUHA and GUNOME. TADAYUKI KO-JI: KO-MOKUME with MASAME. SUGUHA and GUNOME-MIDARE.
Return to: SiteMap
Glossary