Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO

SANYODO
- The Eight Roads of KOTOSUE-MIHARA 

Raised SHINOGI and wide SHINOGI-JI. KO-MOKU MOKUME. YUBASHIRI-
HADA, some with SUMIHADA. May have MUNE-YAKI. JI-NIE. 
SUGU-KUZURE, CHU-SUGU KO-MIDARE or GUNOME-MIDARE. SUGUHA with 
FUSHI-like (KO-MIDARE) spots. NIOI-KUZURE, ITO "Threads," ASHI 
and YO. NIE can become coarse. TAKIOCHI "Waterfall" KAERI.
_________
MASATSUGU BUN-GI 1501
________
MASAZANE BUN-GI: HIRO-SUGUHA.
___|____
MASAZANE GENBEInoJO TEN-MON 1532 
___|____ 
MASAZANE BUN-ROKU 1592 
_________ 
HISAMITSU EI-SHO 1504
_______
IYETOMO EI-SHO 1504
_________
TAKAMITSU EI-SHO: MOKUME. SUGUHA and GUNOME.
________
MORINOBU EI-SHO 1504
________
KUNIMASA EI-SHO 1504
_________
KUNITSUGU EI-SHO 1504
________
TOMOHISA EI-SHO 1504
________
MUNEHISA EI-SHO: MOKUME with MASAME. SUGUHA and GUNOME.
_______       
MASANAO EI-SHO: KINASHI. Another follows in EI-ROKU 1558.
________
MASANAGA TAI-EI: Another follows in TEN-SHO 1573.
_________
MASAKATSU TAI-EI 1521
________
MASAYASU TEN-MON 1532
________
TADAMASA TEN-MON: MOKUME MASAME. SUGUHA and GUNOME-MIDARE.
_______
MASAIYE TEN-MON: KO-NIE DEKI NOTARE KUICHIGAI BA. 
    TEN-SHO follows.
_________
MASASHIGE TEN-MON: HIRO-SUGUHA.
_________
NAGATSUGU TEN-MON 1532
_______
TOMOIYE TEN-MON 1532
_________
MASATSUNE TEN-MON 1532
________________
MIHARA MASAYOSHI TEN-MON 1532
________
HIRONORI TEN-MON 1532
________
MASASUKE TEN-MON 1532

BINGO SUE-MIHARA ________ SADAHARU TEN-MON 1532 _______________ MIHARA MASANAGA KO-JI 1555 ________ MASASUKE EI-ROKU 1558 ________ KANENAGA EI-ROKU 1558 ________ TOMOYUKI EI-ROKU 1558 _________ TADATSUGU EI-ROKU 1558 ________ MASAKIYO TEN-SHO: ITAME with MASAME. KO-NOTARE KO-GUNOME. ________________ MIHARA MASAYOSHI TEN-SHO 1573 ________________ MIHARA MITSUMASA TEN-SHO 1573 _________ MUNEMITSU TEN-SHO 1573 ________ MASANARI TEN-SHO 1573 _________ MASATOSHI TEN-SHO 1573 ________ MASAYUKI TEN-SHO 1573
Return to: SiteMap
Glossary