Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
 
The Eight DO
SANYODO
- The Eight Roads of KOTOAKI SA School  * The Great SA Tree Stretches Its Boughs *

During the contest and collapse of the Southern Cause, CHIKUZEN
smiths followed SADAYUKI to AKI. See CHIKUZEN SA, NAGATO SA, 
OISHISA in CHIKUGO and HIRADO SA in HIZEN.
_______________  __________________ ___________________________
CHIKUZEN NYUSAI  OYAMA-SHO MORIYASU KUNIMITSU br: SA YASUYOSHI
  EI-NIN 1293     KEM-MU 1334 ____|____    KEM-MU 1334
                   NOBUMITSU EN-BUN 1356 
                           _________ 
SA SADAYUKI started the AKI SA            SHIGEMORI 
favoring CHIKUZEN YUKIHIRO style.           TEI-JI 1362
_________________    _____________           
CHIKUZEN SADAYUKI became AKI YASUYOSHI(1) BUN-WA 1352
    |______________________________________________
    |               _________________|__________
    |               CHIKUZEN SA KUNIHIRO SHO-HEI
    |               _________________|__________
    |               CHIKUZEN SA HIROYASU SHO-HEI
_______|___    _____________         ____|______  
SA YASUYUKI became AKI YASUYOSHI(2) O-AN 1368   SA SADAHIRO  
    |________ ______ _________ ___________     O-AN 1368
  ____|____  _|  ___|___  ___|___   ___|____ 
  SHIGEZANE  SA  IKUTAMA  TOMOIYE   MORIYASU O-EI 1394
  ____|____ - O-EI 1394 -  O-AN 1368 ___|_____  
  MITSUZANE      _________     SHIGEMORI EI-KYO 1429
  BUN-AN 1444    MITSUHISA     ___|_____
            O-NIN 1467     MORISHIGE CHO-ROKU 1457
_________             ________   _______   
MITSUFUSA BUN-MEI 1469      TAKENAGA   IYENAGA   
____|___             BUN-MEI 1469 BUN-AN 1444
NAGAHIRO BUN-GI 1501       
Leaves for BIZEN: TAI-EI 1521     _________ 
                   NORIMITSU MEI-O 1492 
                  (f: CHIKUGO OISHI NORINAGA)

AKI YASUYOSHI(1) (SADAYUKI) BUN-WA: KITARO. Student of SA. From
    CHIKUZEN. Some thought he was apprentice to the great
    YUKIHIRO. First signed SADAYUKI and transferred to AKI,
    changing his name as a school flag. ITAME with MASAME.
    HOTSURE through SA-style KO-MIDARE, NOTARE GUNOME mix or
    GUNOME O-MIDARE HA in NIE. TSUKI-AGE "Thrust" BOSHI.
   SA
   YASUYOSHI

CHIKUZEN SA KUNIHIRO SHO-HEI (f: SADAYUKI, t: O-SA): Worked past
    EN-BUN 1356. Following his father, he is said to have 
    brought his son. He made wide TANTO and shallow 
    KOSHIZORI. Running SHIRA-KE HADA with JI-NIE. NIE-DEKI
    NOTARE-MIDARE. MIDARE-BOSHI with SA TOGARI-KAERI.

CHIKUZEN SA HIROYASU SHO-HEI (f: SA KUNIHIRO): Transferred for 
the AKI SA. See CHIKUZEN SA School for example. Wide HIRA-TSUKURI DAMBIRA and TACHI. Running ITAME has JI-NIE. Dark CHIKEI tones the color. GUNOME in NOTARE is combed with SUNAGASHI. ARA-NIE. TSUKI-AGE BOSHI.


Nyusai Tachi
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 6 Bu (71.5cm)
Sori: 8 Bu 5 Rin (2.57cm)
Moto-haba: 9 Bu (2.72cm)
Saki-haba: 5 Bu (1.51cm)
Kissaki-naga: 5 Bu 7 Rin (1.72cm)
Nakago: 5 Sun 8 Bu (17.9cm)


Shinogi-tsukuri, Ihori-mune, Ko-Kissaki.
Made in reverence to the classics, it is pre-Soshu styling and has the appearance of Sanjo's Mikazuki.
Bo-Hi to Kakudome.
Ko-Itame Hada is running roughly. JiNie become thick in places.
Fine Ko-Nie Hoso-Suguha in deep Nioi-Fukashi.
Hoso-Sugu, Ko-Maru Boshi has short Kaeri.
Ubu, two Mekugi-ana.

    Aki-no-Kuni Nyusai
    Ei-Nin Gonen Jun Ju-GatsuHi - 1297

Dated, this sword provides us with the travels of the Ko-Chikuzen.
See Chikuzen
 
Nyusai Tachi - Juyo BunkazaiAKI SA School SA SADAHIRO O-AN (t: CHIKUZEN HIROYASU): From CHIKUZEN. Wide blades, running HADA with JI-NIE. NOTARE GUNOME mix with SUNAGASHI. TSUKI-AGE BOSHI. SADAYUKI O-EI: Leaves for HIZEN and the HIRADO SA. AKI YASUYOSHI(2) (SA YASUYUKI) O-AN (f: SADAYUKI/AKI YASUYOSHI): Came with his father, emulating his name-change under the expanding umbrella of the NAMBOKUCHO SA. SA O-EI (f: YASUYUKI): ITAME. NOTARE GUNOME mix. ___________ SA SADAYASU O-EI 1394: SAEKI-SHO. GUNOME-MIDARE and NOTARE BA. _________ YOSHIMORI O-EI 1394: Same as KANEMORI. Work resembles HOKKE ICHIJO School of BINGO as he is also BINGO ASHIDA ICHIJO KANEMORI. In ITAME with MASAME. SUGUHA. ICHIJO KANEMORI GEISHU JU KANEMORI YOSHIMOTO JU KANEMORI SAKU GEISHU YOSHIMOTO JUNIN KANEMORI AKI SHU YOSHIMOTO JUNIN KANEMORI SAKU _________ NOBUMITSU EN-BUN (f: KUNIMITSU): Nephew of CHIKUZEN SA YASUYOSHI. _______ MITSUYO MEI-TOKU 1390 (f: HIZEN NORISUYE): MIIKE. In the style of the great CHIKUGO MIIKE. ITAME of MASAME. Steel shows "White" standing SHIRA-KE UTSURI. SUGUHA with HOTSURE and GUNOME CHOJI-MIDARE. NIJUBA. This smith is known for enclosed HORIMONO. School mark: BO-HI. _______________ _________ ___________________________ SUE-SA NORIYASU YOSHISUKE YOSHIMOTO (same as KANEMORI) - EI-KYO 1429 -
Return to: SiteMap
Glossary