Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
The Eight DO
SANYODO - The Eight Roads of KOTOAKI - OYAMA 
_______________                
OYAMA MUNESHIGE(1) CHO-ROKU 1457
      ____|____                
      MUNESHIGE(2) EI-SHO 1504 
      ____|____                
      MUNESHIGE(3) EI-ROKU 1558
      ____|____                
      MUNESHIGE(4) TEN-SHO 1573

MUNESHIGE(1) CHO-ROKU: OYAMA. From BINGO. MOKUME with MASAME.
        SUGUHA and GUNOME HA.
     GEISHU OYAMA JU MUNESHIGE
     GEISHU OYAMA JU MUNESHIGE SAKU

MUNESHIGE(2) EI-SHO: OYAMA. MOKUME with MASAME. SUGUHA and 
        GUNOME MIDARE BA.
     GEISHU OYAMA JU MUNESHIGE SAKU

MUNESHIGE(3) CHO-ROKU: OYAMA. MOKUME HADA with MASAME running.
        SUGUHA and GUNOME HA.
     GEISHU OYAMA JU MUNESHIGE SAKU
     GEISHU OYAMA JUNIN MUNESHIGE SAKU

MITSUHISA O-NIN: NIE GUNOME-MIDARE HA.
     OHARU MITSUHISA
     OHARU JU MITSUHISA
     AKI OHARU JU MITSUHISA


_________________
OISHI SA TOMOHIRO EN-TOKU 1489: OISHI SA. SUGUHA and GUNOME.

____________   ________            _________________             
AKI TOMOYASU   SADAYASU            HASEBE TSUNEYOSHI TEN-SHO 1573
    - EI-ROKU 1558 -

HASEBE TSUNEYOSHI TEN-SHO: HASEBE migrates into AKI. TSUNEYOSHI
        to BUN-ROKU 1592. 
     GEISHU HIROSHIMA JU TSUNEYOSHI

AKI NIO
_____________
NIO YOSHIKIYO BUN-MEI 1469: From SUWO. ITAME with MASAME having
        intermittent UTSURI. SUGU ASAKI-NOTARE KO-MIDARE HA in
        KO-NIE.
____________                   ____________
NIO SADAKIYO EI-SHO 1504       NIO MOTOMASA TEN-MON 1532
_______|____
NIO SADAKIYO EI-ROKU 1558

SADAKIYO EI-SHO: MOKUME. SUGUHA and GUNOME.

SADAKIYO EI-ROKU: MOKUME. SUGU GUNOME-MIDARE. 
Return to: SiteMap
Glossary