KYOTO
 
HORIKAWA
  HORIKAWA-DEN
 
MISHINA
  MORIOKA
OSAKA
   
KUNISADA

     KUNISUKE

    TSUDA
    OSAKA TAMBA
    HIDARE MUTSU  SAKAKURA
    IKKANSHI TADATSUNA
     OSAKA ISHIDO
     TAKAI
     OZAKI
     GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
Shinto Owari
OWARI                        

  The 2nd OWARI UJIFUSA is known for
ABARERU (wild or riotous) O-NOTARE,
HITATSURA, or more quiet forms.
ITAME-MASAME. See ZENJO for UJIFUSA(1).
MASATSUNE KEI-CHO 1596        UJIFUSA 
____|____                     ___|___
MASATSUNE                     UJIFUSA (MINO) KEI-CHO 1596
____|____               ___|___
MASATSUNE                    UJIFUSA (MINO) KAN-EI 1624
|__________ _____________________
____|____  ____|____              ___|____    _____
MASATSUNE  TOMOTSUNE KAN-BUN 1661 HIDETOKI(1)  DAIDO GEN-ROKU 1688
____|____                        (OSAKA & EDO) __|__
MASATSUNE DAIDO (MINO)
 ITAME, MASAME with SUGUHA,       SHINANOnoKAMI Group
SUGU-NOTARE KUZURE, GUNOME,
GUNOME-MIDARE,  and some
O-MIDARE in NIE and NIOI.    

_____            _______
NOBUTAKA KEI-CHO 1596      JUMYO KEI-CHO      MITSUYO  KAN-BUN
___|____                 __|__  1596   ___|___   1661
NOBUTAKA                   JUMYO              MITSUYO
|_________                                 ________
___|____ ___|___                             YASUYUKI EN-PO 1673
NOBUTAKA  NOBUIYE (NOBUHIRO) MEI-REKI 1655 
___|____ ___|____  
NOBUTAKA   MOKU-MASA. HAKO and MIMIGATA-like  
YASUYUKI GUNOME-NOTARE MIDARE, long NOTARE, ___|____
 
and NOTARE O-MIDARE. YASUYUKI GEN-ROKU
                                     1688
_________                  ________       YASUYUKI: SUGUHA,
MASAMITSU KAN-BUN 1661     TAKANAGA          SUGU  KO-MIDARE,
________                   _________         and GUNOME.
SADAYUKI  MAN-JI 1658      TAKAMICHI
___|____                   ____|____     _________
SADAYUKI                   YASUMICHI        SADASHIGE MAN-JI 1658
MOKUME-MASAME, various MIDARE. MIKAWA KANETOKI SHO-O 1652
TOTOMI MITSUHIDE BUN-KA 1804
(MASAHIDE School)


Nobutaka(2) Kanei: Kawamura Hoki. Son of 1st Nobutaka. Born Kei-cho
Hachi 8th year, 1603 (the year Iyeyasu took the title of Shogun).
He was awarded Hoki-no-Kami in Kanei Ju-nen, 1633.
He retires
Heiyu at Sangetsu "Moon over Mountain" in Kanbun Ni-nen, 1662,
taking his vows and retiring Inkyo as priest, whereafter, he
includes Nyudo to his Mei. 
Nobutaka dies Gen-Roku Ni-nen Kyu-gatsu, ninth month, 1689;
Hachi-Ju-Shichi - 87 years.
Many swords appear in the style of the 1st in his Chu-Suguha,
NotareBa, Gunome patterns and of his Nie and Nioi. His will be
Ko-Nie Deki Gunome-Choji Midare Ba. His Choji patterns are
particularly splendid. 
The 2nd Nobutaka work period spans Kanei NiJu-nen through
Tei-kyo Ni-nen.
Nakago are TakanoHa Yasuri to Haagari Jiri.


HIDETOKI(1) SHO-HO (t: MASATSUNE): GONBEI. SEKI TOKUIN Group, he moves
to OSAKA.

KANETOKI
SHO-O: KANE form: KIN "Gold". From MIKAWA. TOKUIN Line.
SEKI JU. Made swords in EDO. MOKUME HADA. SUGUHA. Defined MEI of
thin strokes.
INABAnoKAMI KANETOKI


Ujifusa
Nagasa: 2 Shaku 2 Sun 8 Bu 5 Rin (69.24cm)
Moto-Haba: 1 Sun 4 Rin (3.15cm)
Nakago: 5 Sun 9 Bu (17.88cm)


Okajima Motomitsu Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, deep curve Sakizori to elongated Chu-Kissaki.
Bo-Hi on both sides. Carved Suken in the Koshi-Moto.
Running Itame Hada with Ji-Nie.
Notare Gunome-Togari Ba. Deep Nioi-Guchi with Sunagashi, Kinsuji and Mura-Nie.
Midare-Komi Boshi has Maru where Omote has streaming Hakikake and Ura is Kuzure.

Ubu
Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.
Hida-no-Kami Fujiwara Ason Ujifusa Saku


Ujifusa
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 2 Bu 5 Rin (70.45cm)
Moto-Haba: 1 Sun (3.03cm)
Nakago: 6 Sun 2 Bu (18.94cm)


  Fukuda Isao Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, deeply curved to elongated Chu-Kissaki.
Tight Itame, Mokume running Shirake Hada has Ji-Nie.
Large swells Asaki-Notare has leaning Gunome-Midare has Ashi and Yo. Sunagashi pulls Nijuba Kuzure Ba.
Chu-Sugu Ichimae Boshi.
Ubu Haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

  Hida-no-Kami Fujiwara Ason Ujifusa Saku
Keicho Junen Hachi Gatsu Kichi Nichi

Walter Compton Collection

Ujifusa Dambira
Nagasa: 1 Shaku 1 Sun 3 Bu (34.3cm)

Hira-Tsukuri, Mitsu-Mune Dambira.
ToHi Soebi
Ko-Itame Hada runs along the Mune.
Asaki-Notare with Gunome-Midare in Nioi and fine Ko-Nie, that becomes Ara in places. Sunagashi brushes through the Habuchi.
Saagari Hakikake, Ko-Maru Boshi with deep Kaeri.
Ubu Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.

Hida-no-Kami Fujiwara Ujifusa
Masatsune Katana
Nagasa: 2 Shaku 5 Sun 4 Bu 4 Rin (77.1cm)
Moto-Haba: 1 Sun 7 Rin (3.25cm)
Nakago: 6 Sun 8 Bu (20.6cm)


Wide, strong Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, slight curve to elongated Chu-Kissaki.
Suken in the Koshimoto.
Bo-Hi on both sides. Carved Suken in the Koshi-Moto.
Standing Ko-Itame Hada has strong Ji-Nie and Chikei. Yubashiri drifts up from surface Nie.
Ko-Nie Hiro-Suguha with KuichigaiBa. Sunagashi and Kinsuji cut through the Habachi of Ashi-iri and Yo.
Sugu O-Maru Boshi of Hakikake has medium Kaeri.

Ubu
Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.

Sagami-no-Kami Masatsune Nyudo

Masatsune Naginata
Nagasa: 1 Shaku 8 Sun 3 Bu (55.45cm)
Moto-Haba: 9 Bu 4 Rin (2.85cm)
Nakago: 1 Shaku 9 Sun (57.57cm)


Washimi Shigenobu Family Possession.
Naginata Hi, Mitsu-Mune, wide and deeply curved.
Running Ko-Itame Hada has Ji-Nie.
Notare and Gunome mixed in Nioi-Fukashi and Ko-Nie.
Notare-Komi Jizo Boshi with deep Kaeri.

Ubu
Haagari Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana.
Sagami-no-Kami Masatsune Nyudo

Masatsune
Nagasa: 9 Sun 9 Bu (30.15cm)
Moto-Haba: 8 Bu 4 Rin (2.55cm)
Nakago: 2 Sun 4 Bu (11.82cm)


Yoneda Kenjiro Family Possession.
Hira-tsukuri, Mitsu-Mune, wide Fukura.
Clearly standing Itame Hada that runs.
Notare holds islated Gunome with Ashi that is swept and cut with Sunagashi and Ko-Nie.
Notare-Komi Saagari Boshi with Maru Kaeri.

Ubu
Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana, one filled.
Sagami-no-Kami Masatsune NyudoNobutaka
Nagasa: 2 Shaku 4 Sun 5 Bu 5 Rin (74.39cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 7 Sun (21.21cm)


Nakajima Fujiyoshi Family Possession.

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Sakizori to elongated Chu-Kissaki.
Bo-Hi to maru-Dome.

Ko-Itame Mokume mix, standing Hada with Ji-Nie.
An energetic and billowing O-Midare Gunome-Midare throws Tobi-yaki into the Ji. Sunagashi streams through high-standing figures. In clear Nioi-Fukashi, Nie and Ara-Nie.
Hiro-width Midare-Komi Boshi to Ko-Maru.

Ubu
Haagri Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.

Hoki-no-Kami Fujiwara Nobutaka
Nyudo


Sadashige
NAGASA: 64.5cm SORI: .5cm

From OSAKA to OWARI. NAGOYA JU. 

A tight, flawless JI-GANE shows OSAKA style MOKUME HADA. 

GUNOME-NOTARE KUZURE BA has running SUNAGASHI through the HABUCHI. NIOI-FUKASHI and profuse NIE.
SUNAGASHI whisks from the CHU-SUGU BOSHI. KAEN and straight-falling HAKIKAKE Kaeri. 

Ubu, Kengyo mekugi-ana Hitotsu.
Tsushima-no-Kami Fujiwara Sadashige