KYOTO
 
HORIKAWA
  HORIKAWA-DEN
 
MISHINA
  MORIOKA
OSAKA
   
KUNISADA

     KUNISUKE

    TSUDA
    OSAKA TAMBA
    HIDARE MUTSU  SAKAKURA
     IKKANSHI TADATSUNA
     OSAKA ISHIDO
     TAKAI
     OZAKI
     GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
Shinto Sagami 
                     ~Primer~


SAGAMI
TSUNAHIRO (3rd) KEI-CHO 1596     TSUNAHIRO  line  evolved  its
____|____                         forebears' SOSHU HITATSURA
TSUNAHIRO                         into  a rolling NOTARE-MIDARE.
____|____                         High TORAN with TOBI are seen.
TSUNAHIRO (5th) MAN-JI 1658        TSUNAHIRO is tight MOKUME or
_|_                            KO-MOKU.
____|____
TSUNAHIRO (16TH) TAI-SHO 1912