KYOTO
 
HORIKAWA
  HORIKAWA-DEN
 
MISHINA
  MORIOKA
OSAKA
   
KUNISADA

     KUNISUKE

    TSUDA
    OSAKA TAMBA
    HIDARE MUTSU  SAKAKURA
     IKKANSHI TADATSUNA
     OSAKA ISHIDO
     TAKAI
     OZAKI
     GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
Suruga  ~Primer~

SURUGA        MOKUME-MASAME. Can be SUGUHA,
KO-MIDARE BA or HITATSURA.
_________
YOSHISUKE       HIROSUKE(3) KAN-EI 1624  SUKEMUNE KAN-EI 1624
____|____                 ___|____   ___|____ _________
YOSHISUKE  KAN-BUN 1661   HIROSUKE(4) EN-PO 1673 SUKEMUNE
HIROTSUGU ___|____
KANEHIRO MAN-JI 1658 HIROSUKE(5) GEN-BUN 1736


KANENORI KEI-CHO 1596: MINO KANENORI transferred in KO-JI 1555 to HAMAMATSU
in TOTOMI. His son TEN-SHO KANENORI travels in his later years to
SURUGA. TOKUGAWA IYEYASU had great confidence in KANENORI from his
HAMAMATSU history (See SHINGEN) which favored SHINTO SURUGA KAJI.
Standing ITAME HADA with MASAME has SHIRAKE.
KO-NIE DEKI NOTARE has GUNOME-MIADRE with TOGARI.
NOTARE BOSHI to KO-MARU.
NOSHU SEKI SURUGA JU FUJIWARA SUKEUEMONnoJO KANENORI

KANEHIRO MAN-JI: Late SOSHU SUKEHIRO School. GUNOME-MIDARE BA.
WAZAMONO.
SUNSHU FUJI-KORI KANEHIRO