OSAKA
       
KUNISADA
        KUNISUKE
        TSUDA
        OSAKA TAMBA
        HIDARE MUTSU  SAKAKURA
        IKKANSHI TADATSUNA
        OSAKA ISHIDO
         TAKAI
         OZAKI
         GASSAN
  Copyright Robert Cole 2015
 No copying or distributing
Inaba ~Primer~ 
Mino Influences
INABA
KANESAKI KEI-CHO 1596         TADAKUNI (YAMASHIRO) KAN-EI 1624
___|____                    ___|____
KANESAKI                    TADAKUNI
___|____                    ___|____
KANESAKI (3rd)                 TADAKUNI
_|_        TAIJIMA KANETSUGU   _|_ ___|____          ___|____
KANESAKI (8th) MEIJI          TADAKUNI (8th) BUN-KA 1804

TADAKUNI:Like KANESAKI KANESAKI: Skin steel is ITAME KO-MOKUME with MASAME.
HOSO-SUGU is usual but GUNOME, NOTARE GUNOME as well.
SANBONSUGI have been seen.

KANETSUGU GEN-ROKU (t: KANESAKI): TAJIMA JU. WAZAMONO.
TANSHU IZUISHI JU KANETSUGUInaba Kanesaki
Nagasa:
25 1/4"

Moto-Haba:
1 3/16"

Saki-Haba: 15/16"


1.5" Strong Kissaki
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, strong Sugata with strong and elongated Chu-Kissaki.

Gunome Notare, Chu-widthYakiba has Togari.
Mokume Itame mix
Gunome-Midare with Ko-nie
Suriage and Machi-okuri with two Mekugi-ana.
   Inshu ju Kanesaki

Appears to be the 3rd or 4th Kanesaki who worked in late 1600s.  Work shows Mino School origins.Heianjo Tadakuni Yoroidoshi
Nagasa:8 Sun 8 Bu 3 Rin (26.75cm)
Moto-Kasane: 3 Bu 4 Rin (1.3cm)
Nakago: 3 Sun 5 Bu 10.6cm)


Hira-Tsukuri, Ihori-Mune, Uchizori Yoroidoshi.
Engraved on the Mune: Bonji and Suken.
Itame Hada has Ji-Nie and Chikei.
Gunome Choji-Midare Ba with deep Ashi that is brushed with Sunagashi through the troughs. In bright, clear Nioi and Nie.
Suguha Sunagashi and Hakikake Boshi with Kinsuji and Hakikake Ko-Maru and long Kaeri.

Kurijiri,
Ubu Maru-mune Nakago has one Mekugi-ana and signed on the Mune. Kuni is rendered as Koku, with Tama inside.
Heianjo Junin Tadakuni


Courtesy and Permissions Dr Tokuno Kazuo