Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
Japanese Sword Smiths
       Keinin to Kyutetsu

f = "father"
t = "teacher" 

 
1               2          3             4            5        6       7         8           9            10        11
Name    |      Gen    | Date/time  |  Province   |   Toko  | Taikan  | FS   |  Hawley   |  Level      |  Point  | School
           Alternate
          Name/School

KEININ                  KA-EI 1848      YAMASHIRO     231                      KEI 1       CHU-JO         180    t TOMOTAKA KIHO                    TEN-WA 1681     SETTSU        146                      KI 2        JO-SAKU        400      KIJU                    SHO-TOKU 1711   YAMATO        146                      KI 3        JO-SAKU        400    f KANEKUNI KIKUGO      Emperor     SHO-GEN 1207    YAMASHIRO     147                      KIK 2       SAI-JO        2000    GOTOBA-TENNO KIKUHIRA                TEI-KYO 1684    HIZEN         147                      KIK 6       CHU-JO         250      KIKUHIRO                KAN-BUN 1661    YAMASHIRO   147-148                    KIK 7       CHU-JO         200      KINJU                   EN-BUN 1356     MINO        163-164                    KIN 17      JO-JO/JUYO     800      KINJU                   TEI-KYO 1684    HIRAMA        164                      KIN 24      CHU-JO         180      KINMICHI        1st     KEI-CHO 1596    YAMASHIRO   164-165            S 391   KIN 43      JO-JO          650      KINMICHI        2nd     KAN-EI 1624     YAMASHIRO     165                      KIN 46      JO-SAKU        350      KINMICHI        3rd     TEI-KYO 1684    YAMASHIRO     165                      KIN 51      JO-SAKU        300      KINMICHI        10th    KA-EI 1848      YAMASHIRO     166                      KIN 58      CHU-JO         180      KINMICHI        1st     KEI-CHO 1596    YAMASHIRO     166              S 394   KIN 44      JO-SAKU        550      KINMICHI        2nd     KAN-EI 1624     YAMASHIRO     166              S 394   KIN 45      JO-SAKU        350      KINMICHI        3rd     KAN-BUN 1661    YAMASHIRO     166              S 395   KIN 48      JO-SAKU        280      KINMICHI        4th     KYO-HO 1716     YAMASHIRO     167              S 396   KIN 50      CHU-JO         200      KIYOHIDE                TEN-MON 1532    SATSUMA       154                      KIY 56      CHU-JO         250      KIYOHIDE                TEN-PO 1830     CHIKUGO       154                      KIY 57      CHU-SAKU       150    f KIYOHIRO KIYOHIRA                BUN-MEI 1469    SUWO          154                      KIY 79      JO-SAKU        350    NIO KIYOHIRA                KAN-BUN 1661    BUNGO         155                      KIY 64      JO-SAKU        150    TAKATA KIYOHIRA        1st     KAN-BUN 1661    SAGAMI        155                      KIY 69      JO-SAKU        300      KIYOHIRA        2nd     HO-EI 1704      SAGAMI        155                      KIY 70      CHU-JO         200    f KIYOHIRA KIYOHIRA                SHO-WA 1926     NAGANO        155                      KIY 74      JO-SAKU        300      KIYOKAGE                O-EI 1394       BIZEN         148                      KIY 94      JO-SAKU        350    O-EI KIYOKAGE                O-EI 1394       SUWO          148                      KIY 101     JO-SAKU        400    NIO KIYOKUNI                BUN-SEI 1818    NAGATO        149                      KIY 125     CHU-SAKU       150    t NAOTANE KIYOKUNI                BUN-ROKU 1592   HIGO          149                      KIY 127     CHU-JO         250    DOTANUKI KIYOMARO   MASAYUKI     KO-KA 1844      MUSASHI       156              S 400   KIY 132     SAI-JO/JUYO   1700   KIYOMARU                MEI-JI 1868     YAMAGATA      156                      KIY 133     CHU-JO         250    KIYONDO KIYOMASA                MEI-WA 1764     SATSUMA       156                      KIY 135     CHU-JO         180    f KIYOFUSA KIYOMITSU    TOGORO     BUN-AN 1444     KAGA          158                      KIY 232     JO-SAKU        350    f MITSUYUKI KIYOMITSU       2nd     MEI-O 1492      KAGA          158                      KIY 233     JO-SAKU        350    TOSABURO KIYOMITSU       3rd     EI-SHO 1504     KAGA          158                      KIY 234     JO-SAKU        350    TOGORO KIYOMITSU       4th     TEN-MON 1532    KAGA                                   KIY 236     JO-SAKU        300    TOJIRO KIYOMITSU       5th     EI-ROKU 1558    KAGA                                   KIY 237     JO-SAKU        300    TOSABURO KIYOMITSU       6th     TEN-SHO 1573    KAGA                                   KIY 238     JO-SAKU        300    SAKUSUKESEIRO KIYOMITSU  KICHIUEMON   TEN-SHO 1573    To TAKAOKA                                         JO-SAKU        300    br SAKUSUKE KIYOMITSU               TEI-JI 1362     BIZEN         158                      KIY 164     JO-SAKU        700    KOSORI KIYOMITSU               KA-KICHI 1441   BIZEN         158                      KIY 166     JO-SAKU        400      KIYOMITSU   KATSUBEJO   BUN-MEI 1469    BIZEN         158                      KIY 167     JO-SAKU        400    grf TADAMITSU KIYOMITSU  GOROSAEMON   EI-SHO 1504     BIZEN         158                      KIY 169     JO-SAKU        600    f KATSUBEJO KIYOMITSU  GOROSAEMON   TEN-MON 1532    BIZEN         158                      KIY 173     JO-SAKU        600    f GOROSAEMON KIYOMITSU  MAGOUEMON    EI-ROKU 1558    BIZEN         159                      KIY 174     JO-SAKU        550      KIYOMITSU   CHOSAEMON   TAI-EI 1521     MINO          159                      KIY 255     CHU-JO         250    SEKI KIYOMITSU               TEN-MON 1532    SUWO        159-160                    KIY 268     JO-SAKU        300    NIO KIYOMITSU               EI-ROKU 1558    SATSUMA       160                      KIY 260     CHU-JO         200      KIYOMITSU               SHO-O 1652      KAGA          160                      KIY 243     CHU-JO         250      KIYOMITSU       1st     EN-PO 1673      KAGA          160                      KIY 246     JO-SAKU        300      KIYOMITSU       2nd     GEN-ROKU 1688   KAGA          160              S 405   KIY 247     CHU-JO         250      KIYOMITSU       3rd     GEN-BUN 1736    KAGA          161                                  CHU-SAKU       150      KIYOMITSU               KAN-BUN 1661    ETCHU         161                      KIY 215     JO-SAKU        350      KIYOMITSU               AN-SEI 1854     KAGA          161                      KIY 253     CHU-JO         180      KIYOMITSU               GEN-ROKU 1688   SATSUMA       162                      KIY 278     JO-SAKU        500    MASAKIYO KIYOMUNE                TEI-JI 1362     YAMATO        162                      KIY 296     JO-SAKU        400      KIYONAGA                O-EI 1394       SUWO          152              K 436   KIY 299     JO-SAKU/JUYO   450      KIYONAGA        1st     SHO-O 1288      SUWO          152                      KIY 319     JO-JO          650      KIYONAGA        2nd     KEM-MU 1334     SUWO          152                      KIY 323     JO-SAKU        550    f KIYOKAGE KIYONDO                 KEI-CHO 1596    MUSASHI       162              S 397   KIY 349     JO-SAKU/JUYO   400      KIYONARI                TAI-EI 1521     SATSUMA       153                      KIY 341     CHU-JO         200      KIYONOBU        1st     GEN-WA 1615     MINO          153                      KIY 367     CHU-JO         250      KIYONOBU        2nd     KAN-BUN 1661    MINO          153              S 399   KIY 368     CHU-JO         230      KIYONORI        1st     EN-BUN 1356     BIZEN         153                      KIY 372     JO-SAKU/JUYO    550      KIYONORI        2nd     O-EI 1394       BIZEN         153                      KIY 456     JO-SAKU/JUYO   450      KIYONORI        3rd     EI-KYO 1429     BIZEN         154                      KIY 374     JO-SAKU        400      KIYONORI        4th     KAN-SHO 1460    BIZEN         154                      KIY 375     JO-SAKU/JUYO   350      KIYONORI        1st     EI-KYO 1429     IZUMO         154                      KIY 384     JO-SAKU        400    t KIYONORI KIYOOKI                 KYO-HO 1716     SATSUMA       148                      KIY 400     CHU-JO         200      KIYOSADA                KA-KICHI 1441   SUWO          149                      KIY 435     JO-SAKU        300      KIYOSADA                EI-SHO 1504     IZUMO         149                      KIY 421     CHU-JO         250      KIYOSADA                TEI-KYO 1684    MINO          149                      KIY 422     CHU-SAKU       150      KIYOSANE                EI-KYO 1429     SUWO        149-150                    KIY 457     JO-SAKU        350      KIYOSANE                KEN-CHO 1249    SUWO          150                      KIY 448     JO-JO          650      KIYOSHIGE               KAN-SHO 1460    SUWO          150                      KIY 491     JO-SAKU        300      KIYOSHIGE               GEN-JI 1864     NAGATO        150                      KIY 485     CHU-SAKU       150      KIYOSHIGE               KEI-O 1865      KOZUKE        150                      KIY 474     CHU-JO         180      KIYOSHIGE               KAN-SEI 1789    IWAMI         150              S 405   KIY 495     CHU-JO         250    t MASASHIGE KIYOSUKE                TAI-EI 1521     SATSUMA       151                      KIY 506     JO-SAKU        350      KIYOTADA                EI-SHO 1504     SUWO          151                      KIY 532     CHU-JO         250      KIYOTANE                CHO-ROKU 1457   SUWO          151                      KIY 539     CHU-JO         250      KIYOTSUGU               EI-SHO 1504     MINO          151                      KIY 562     CHU-JO         200      KIYOTSUNA       1st     GEN-KYU 1204    SUWO          151                      KIY 579     SAI-JO/JUYO   1000    f KIYOSANE KIYOTSUNA               BUN-EI 1264     SUWO          151                      KIY 581     JO-JO/JUYO     800      KIYOTSUNA               EI-NIN 1293     SUWO        151-152                    KIY 583     JO-JO          800    KIYONAWA KIYOTSUNA               GEN-TOKU 1329   SUWO          152              K 454   KIY 584     JO-JO/JUYO     700      KIYOTSUNA               TEI-WA 1345     SUWO          152                      KIY 585     JO-SAKU        600       KIYOTSUNA               O-EI 1394       SUWO          152                      KIY 587     JO-SAKU        500      KIYOTSUNA               KAN-BGUN 1661   SUWO          152                      KIY 592     CHU-JO         180      KIYOYASU                TEN-MON 1532    SATSUMA       162                      KIY 615     CHU-JO         250      KIYOYOSHI               TEN-MON 1532    SATSUMA       162                                  CHU-JO         250    f KIYOSUKE KIYOYOSHI               O-EI 1394       BIZEN         162                      KIY 621     JO-SAKU        350      KOFUKUJI                KEN-KYU 1190    YAMATO        232                      KO 40       JO-JO          700      KOREHIRA                KAN-BUN 1661    KAGA          235                      KOR 11      JO-SAKU        350      KOREKAZU                MAN-JI 1658     MUSASHI       232                      KOR 17      JO-SAKU        400       KOREKAZU        2nd     EN-PO 1673      MUSASHI       233              S 356   KOR 18      JO-SAKU        300    KORENAGA KOREKAZU        3rd     KYO-WA 1716     MUSASHI       233                      KOR 19      CHU-JO         200      KOREKAZU        7th     AN-SEI 1854     MUSASHI       233              S 357   KOR 23      JO-SAKU/JUYO   400      KOREMITSU       1st     O-EI 1394       BIZEN       235-236                    KOR 32      JO-SAKU        450    f NOBUNAGA KOREMUNE                GEN-O 1319      BIZEN         236                      KOR 38      JO-JO          800      KORESHIGE               O-EI 1394       KAGA          234                      KOR 58      JO-SAKU        380    FUJISHIMA KORESHIGE               MEI-O 1492      KAGA                                   KOR 59      JO-SAKU        300      KORESUKE    ICHIMONJI   SHO-GEN 1207    BIZEN         234                      KOR 65      SAI-JO        1000    FUKUOKA KORESUKE                TEI-JI 1362     BIZEN         234                      KOR 66      JO-SAKU        500    KOREYOSHI KORESUKE    ICHIMONJI   KEN-KYU 1190    BIZEN         234                      KOR 70      SAI-JO        1000    FUKUOKA KORESUKE                BUN-RYAKU 1234  CHIKUZEN                               KOR 68      JO-JO          850    RYOSAI KORETOSHI               AN-SEI 1854     UZEN          235                      KOR 89      JO-SAKU        300    TSUNATOSHI KORETSUGU               KAN-BUN 1661    CHIKUZEN      235              S 359   KOR 96      JO-SAKU/JUYO   400    KOREKAZU KOTENGU                 KO-KA 1844      SETTSU        231                      KO 17       CHU-SAKU       150    t SADAYOSHI KOTETSU    OKISATO      KAN-BUN 1661    MUSASHI       231                      KO 29       SAI-JO/JUYO   1800     KOZUKENOSUKE            KEI-CHO 1596    HIGO          232                      KO 6        CHU-JO         220    DOTANUKI KUNITOSHI    KUNIHIKO   KO-KA 1844      MUSASHI       167                      KUN 8       CHU-SAKU       130    t TOSHIYUKI KUNIARI                 TEN-MEI 1781    SATSUMA       167                      KUN 19      CHU-JO         180      KUNIFUSA        1st     EI-TOKU 1381    ETCHU         205                      KUN 34      JO-JO          650    f KUNIMITSU KUNIFUSA        2nd     O-EI 1394       ETCHU         205              K 325   KUN 35      JO-JO          550    HACHIRO KUNIFUSA        3rd     BUN-AN 1444     ETCHU                                  KUN 36      JO-SAKU        350    UDA KUNIFUSA        4th     O-NIN 1467      ETCHU                                  KUN 37      JO-SAKU        350    UDA KUNIFUSA        5th     BUN-MEI 1469    ETCHU         206                      KUN 38      JO-SAKU        350    UDA KUNIFUSA        6th     EI-SHO 1504     ETCHU                                  KUN 39      JO-SAKU        300      KUNIFUSA        1st     EI-WA 1375      HIGO          206                      KUN 40      JO-SAKU        450    f KUNIYOSHI KUNIFUSA        1st     GEN-WA 1615     IYO           206                      KUN 45      JO-SAKU        300    KUNIMORI KUNIFUSA        2nd     KAN-BUN 1661    IYO           206                      KUN 47      CHU-JO         200    t YOSHIMICHI KUNIFUSA        8th     AN-SEI 1854     IYO           206                      KUN 54      CHU-JO         200      KUNIHARU                EI-SHO 1504     HIGO          199                      KUN 78      CHU-JO         250      KUNIHIDE                TEI-WA 1345     YAMASHIRO     200                      KUN 128     JO-JO          600    RAI KUNIHIDE                BUN-KA 1804     UZEN          200                      KUN 122     CHU-JO         200      KUNIHIDE                TEN-PO 1830     KOZUKE        200                      KUN 116     CHU-JO         180      KUNIHIDE        1st     BUN-KA 1804     HIGO        200-201                    KUN 112     CHU-JO         220    SUISHINSHI KUNIHIDE        3rd     AN-SEI 1854     HIGO          201                      KUN 113     CHU-SAKU       150      KUNIHIRA                MEI-O 1492      ETCHU         201                      KUN 141     JO-SAKU        350    t KUNIKIYO KUNIHIRA                EN-BUN 1356     YAMASHIRO     201              K 349   KUN 160     JO-JO          600    f KUNISHIGE KUNIHIRA        1st     EN-PO 1673      SETTSU        201              S 269   KUN 158     CHU-JO         250    t SHINKAI KUNIHIRA        1st     SHO-TOKU 1711   KAGA          201                      KUN 147     CHU-JO         250    f IYEHIRA KUNIHIRA                KAN-BUN 1661    BUNGO       201-202                    KUN 139     CHU-JO         200    YOSHIYUKI KUNIHIRA                EN-KYO 1744     SATSUMA       202              S 269   KUN 157     CHU-JO/JUYO    250    t MASAFUSA KUNIHIRO                GEN-KYO 1321    SAGAMI        202              K 346   KUN 220     SAI-JO/JUYO   1000    HASEBE KUNIHIRO                KEI-CHO 1596    YAMASHIRO   202-203                    KUN 232     SAI-JO/JUYO   2000    HORIKAWA KUNIHIRO                KAN-BUN 1661    ECHIZEN       203                      KUN 187     CHU-JO         250    SHIMOSAKA KUNIHIRO                SHO-HO 1644     HIZEN         204              S 208   KUN 195     CHU-JO         250      KUNIHIRO                O-EI 1394       ETCHU         204                      KUN 172     JO-SAKU        380    t KUNIFUSA KUNIHIRO                SHO-HEI 1346    CHIKUZEN      204              K 348   KUN 170     JO-JO/JUYO     600    AKI KUNIHIRO                EN-PO 1673      ECHIZEN       205                      KUN 239     CHU-JO         200      KUNIHISA        1st     O-EI 1394       ETCHU         199                      KUN 254     JO-SAKU/JUYO   400    f KUNIFUSA KUNIHISA        2nd     HO-TOKU 1449    ETCHU         199                      KUN 255     JO-SAKU        350      KUNIIYE                 GEN-RYAKU 1184  YAMASHIRO     167                      KUN 293     SAI-JO        2000    AWATAGUCHI KUNIIYE                 KEM-MU 1334     HIGO          167                      KUN 288     JO-SAKU        500    ENJU KUNIKANE        1st     KAN-EI 1624     RIKUZEN     168-169                    KUN 305     JO-JO/JUYO     800      KUNIKANE        2nd     KAN-BUN 1661    RIKUZEN       169              S 228   KUN 306     JO-SAKU/JUYO   450      KUNIKANE        3rd     TEI-KYO 1684    RIKUZEN     169-170            S 230   KUN 307     JO-SAKU        380      KUNIKANE        4th     TEI-KYO 1684    RIKUZEN       170                      KUN 308     JO-SAKU        300      KUNIKANE                EI-SHO 1504     KAGA          170                      KUN 325     JO-SAKU        280      KUNIKATSU               TEN-SHO 1573    HIGO          168                      KUN 330     JO-SAKU        280    DOTANUKI KUNIKATSU               GEN-BUN 1736    KII           168                      KUN 338     CHU-JO         200    SHIGEKATSU KUNIKATSU               MEI-WA 1764     KII           168                      KUN 339     CHU-JO         250    f KUNIKATSU KUNIKAZU                KEI-CHO 1596    OWARI         168                      KUN 346     CHU-JO         200      KUNIKAZU                GEN-JI 1864     RIKUOKU       168                      KUN 350     CHU-SAKU       120      KUNIKIYO    BUNKASAI    KEN-NIN 1201    YAMASHIRO     170              K 328   KUN 387     SAI-JO        2000    AWATAGUCHI KUNIKIYO                SHO-HEI 1346    HIGO          170                      KUN 378     JO-SAKU        500    f KUNIYOSHI KUNIKIYO        1st     EI-KYO 1429     ETCHU       170-171                    KUN 374     JO-SAKU        350    f KUNIHISA KUNIKIYO        1st     KAN-EI 1624     ECHIZEN       171              S 248   KUN 361     JO-JO/JUYO     550    SUKEMUNE KUNIKIYO        2nd     KAN-BUN 1661    ECHIZEN     171-172            S 250   KUN 362     JO-SAKU/JUYO   350      KUNIKIYO                GEN-ROKU 1688   ETCHU         172                      KUN 376     CHU-SAKU       150      KUNIMASA                O-AN 1368       HIGO          207                      KUN 417     JO-SAKU        400    ENJU KUNIMASA        2nd     BUN-MEI 1469    ETCHU         207                      KUN 413     JO-SAKU        350    f KUNIFUSA KUNIMASA        1st     KEM-MU 1334     IYO           207                      KUN 419     JO-SAKU        350    f KUNIYOSHI KUNIMASA        2nd     EN-BUN 1356     IYO           207                      KUN 420     JO-SAKU        350      KUNIMASA        3rd     O-EI 1394       IYO           207                      KUN 421     JO-SAKU        350      KUNIMASA                KAN-EI 1624     YAMASHIRO     207                      KUN 454     JO-SAKU        450    HORIKAWA KUNIMASA        1st     EN-PO 1673      MUSASHI     207-208            S 241   KUN 438     JO-SAKU        400      KUNIMASA        2nd     GEN-ROKU 1688   MUSASHI       208                      KUN 441     JO-SAKU        300      KUNIMASA        3rd     KYO-HO 1716     MUSASHI       208                      KUN 443     JO-SAKU        300      KUNIMASA        4th     KAN-PO 1741     MUSASHI       208                      KUN 444     JO-SAKU        280      KUNIMASA        7th     KA-EI 1848      MUSASHI       208                      KUN 451     CHU-JO         250      KUNIMASA                GEN-ROKU 1688   MUSASHI       209                      KUN 440     CHU-JO         250    t KUNITOKI KUNIMASA        1st     MAN-JI 1658     IYO           209                      KUN 423     JO-SAKU        280      KUNIMASA        1st     TEI-KYO 1684    BUNGO         209                      KUN 408     CHU-JO         200      KUNIMASA                TEN-SHO 1573    HYUGA         209              K 324   KUN 457     JO-SAKU        500      KUNIMASA                KEI-CHO 1596    YAMASHIRO   209-210                    KUN 462     JO-JO          650    HORIKAWA KUNIMASU                EN-PO 1673      TOSA          210                      KUN 468     CHU-JO         200    t YOSHIMICHI KUNIMICHI               GEN-WA 1615     YAMASHIRO     210              S 252   KUN 481     SAI-JO/JUYO    850    t KINMICHI KUNIMITSU   TREASURE    KEN-CHO 1249    YAMASHIRO     211                      KUN 556     SAI-JO/JUYO   1500     KUNIMITSU               KA-REKI 1326    YAMASHIRO   211-212            K 332   KUN 557     SAI-JO/JUYO   1800     KUNIMITSU               SHO-AN 1299     SAGAMI      212-214            K 335   KUN 539     SAI-JO/JUYO   1800     KUNIMITSU               BUN-PO 1317     ETCHU         214                      KUN 502     JO-JO/JUYO     600      KUNIMITSU       2nd     KO-AN 1361      ETCHU         214                      KUN 503     JO-SAKU        600      KUNIMITSU       1st     TEI-JI 1362     TAJIMA      214-215                    KUN 550     JO-JO/JUYO     700    HOJOJI KUNIMITSU       2nd     O-EI 1394       TAJIMA        215              K 339   KUN 551     JO-JO/JUYO     500    HOJOJI KUNIMITSU               EI-ROKU 1558    MINO          215                      KUN 528     CHU-JO         180    AKASAKA KUNIMITSU               KAN-EI 1624     BITCHU        215                      KUN 489     CHU-JO         200      KUNIMITSU               KAN-BUN 1661    SETTSU      215-216                    KUN 549     CHU-SAKU       150      KUNIMORI     OMIYA      BUN-O 1260      BIZEN                                  KUN 605     JO-SAKU        400    MUNENOBU KUNIMORI     OMIYA      EI-NIN 1293     BIZEN                                  KUN 606     JO-SAKU        350      KUNIMORI     OMIYA      EN-BUN 1356     BIZEN                                  KUN 607     JO-SAKU        300      KUNIMOTO                O-EI 1394       HIGO          221                      KUN 627     JO-SAKU        300    f KUNIYASU KUNIMUNE     RAI        BUN-WA 1352     YAMASHIRO       216                    KUN 685     JO-JO/JUYO     700    t TOMOKUNI KUNIMUNE        1st     EI-TOKU 1381    ETCHU       216-217                    KUN 652     JO-SAKU        500    f KUNIMITSU KUNIMUNE        2nd     O-EI 1394       ETCHU         217                      KUN 653     JO-SAKU        400    UDA KUNIMUNE        3rd     HO-TOKU 1449    ETCHU         217                      KUN 654     JO-SAKU        300    UDA KUNIMUNE        4th     BUN-MEI 1469    ETCHU         217                      KUN 655     JO-SAKU        350    f KUNITOMO KUNIMUNE  f MOTOSHIGE   EI-NIN 1293     HOKI          218                      KUN 666     JO-JO/JUYO     800    t KUNIMUNE KUNIMUNE                KA-GEN 1303     MIKAWA        218                      KUN 672     JO-JO/JUYO     900      KUNIMUNE        1st     SHO-GEN 1259    BIZEN       218-219            K 315   KUN 636     SAI-JO/JUYO   1800    NAOMUNE KUNIMUNE        2nd     SHO-WA 1312     BIZEN         219                      KUN 637     SAI-JO/JUYO   1500     KUNIMUNE                KAN-BUN 1661    ECHIZEN       220                      KUN 649     JO-SAKU        300    f KUNIKIYO KUNIMUNE        1st     MAN-JI 1658     BIZEN         220                      KUN 642     CHU-JO         180    t MASANARI KUNIMUNE        2nd     TEI-KYO 1684    BIZEN         220                      KUN 643     CHU-SAKU       150    f KUNIMUNE KUNIMUNE                KO-KA 1844      IWASHIRO      220                      KUN 668     CHU-SAKU       120    t MOTOOKI KUNIMURA      ENJU      SHO-WA 1312     HIGO          220              K 319   KUN 692     SAI-JO/JUYO   1000    f HIROMURA KUNINAGA                TEN-KI 1053     YAMASHIRO   194-195                    KUN 723     SAI-JO        2000    SANJO KUNINAGA                SHI-TOKU 1384   HIGO          195                      KUN 708     JO-SAKU        450    ENJU KUNINAGA                TEN-WA 1681     RIKUCHU       195                      KUN 717     CHU-SAKU       150    t KUNIYOSHI KUNINAGA        1st     GEN-TOKU 1329   SETTSU        195                      KUN 771     JO-JO          800    t KUNITOSHI KUNINAGA        2nd     EN-BUN 1356     SETTSU        195              K 311   KUN 772     JO-JO/JUYO     750      KUNINAGA    HEIANJO     EN-BUN 1356     YAMASHIRO   195-196                    KUN 780     JO-JO          600    f NAGAYOSHI KUNINAGA        1st     EN-BUN 1356     MINO          196                      KUN 761     JO-SAKU        400    AKASAKA KUNINAGA                TAI-EI 1521     MINO        196-197                    KUN 766     JO-SAKU        280    AKASAKA KUNINAGA        1st     EI-KYO 1429     ETCHU         197                      KUN 741     JO-SAKU        350    t KUNIFUSA KUNINAGA                KYO-ROKU 1528   ETCHU         197                      KUN 743     JO-SAKU        350      KUNINARI                BUN-MEI 1469    ETCHU         197                      KUN 803     JO-SAKU        280    UDA KUNINOBU   AWATAGUCHI   KO-CHO 1261     YAMASHIRO     197                      KUN 814     JO-JO          700    t KUNIYOSHI KUNINOBU     ENJU       KA-REKI 1326    HIGO          197                      KUN 826     JO-JO/JUYO     800    t KUNIMURA KUNINOBU    HASEBE      BUN-WA 1352     YAMASHIRO     198              K 320   KUN 840     JO-JO/JUYO     700    f KUNISHIGE KUNINOBU                GEN-JI 1864     UGO           198                      KUN 823     CHU-SAKU       120    t KUNISHIGE KUNINORI                TAI-EI 1521     BITCHU        198                      KUN 850     JO-SAKU        280    MIZUTA KUNINORI    HORIKAWA    GEN-WA 1615     YAMASHIRO   198-199                    KUN 863     JO-SAKU        400    t KUNIHIRO KUNISADA        1st     KAN-EI 1624     IWASHIRO      172                      KUN 897     CHU-JO         200      KUNISADA        2nd     KAN-BUN 1661    IWASHIRO      172                      KUN 898     CHU-JO         150      KUNISADA                KAN-BUN 1661    MINO          172                      KUN 894     CHU-JO         150      KUNISADA        1st     KAN-EI 1624     SETTSU        173                      KUN 940     JO-JO/JUYO     800    t KUNIHIRO KUNISADA        2nd     KAN-BUN 1661    SETTSU        173                      KUN 941     SAI-JO         900    SHINKAI KUNISADA        3rd     GEN-ROKU 1688   SETTSU                                 KUN 942     JO-SAKU        500    f SHINKAI KUNISANE                KAN-BUN 1661    MINO          174                      KUN 975     CHU-SAKU       150      KUNISANE                GEN-ROKU 1688   MUSASHI       174                      KUN 976     CHU-SAKU       150    f KUNISANE KUNISHIGE       1st     KEM-MU 1334     YAMASHIRO     174              K 339   KUN 1150    SAI-JO/JUYO   1000    HASEBE KUNISHIGE       2nd     EN-BUN 1356     YAMASHIRO     175                      KUN 1151    SAI-JO        1000    HASEBE KUNISHIGE       3rd     O-EI 1394       SETTSU      175-176                    KUN 1152    JO-SAKU        500    HASEBE KUNISHIGE               O-EI 1394       BUNGO         176                      KUN 1064    JO-SAKU        280      KUNISHIGE               O-EI 1394       ETCHU         176                      KUN 1074    JO-SAKU        380    UDA KUNISHIGE       1st     TAI-EI 1521     BITCHU        176                      KUN 1009    JO-SAKU        350      KUNISHIGE       2nd     TEN-MON 1532    BITCHU        177                      KUN 1010    JO-SAKU        350      KUNISHIGE       3rd     TEN-SHO 1573    BITCHU        177                      KUN 1013    JO-SAKU        350       KUNISHIGE               BUN-ROKU 1592   BITCHU        177                      KUN 1012    JO-SAKU        300    t KUNISHIGE KUNISHIGE       4th     KEI-CHO 1596    BITCHU        177              S 255   KUN 1020    JO-SAKU        350    f KUNISHIGE KUNISHIGE       5th     KAN-EI 1624     BITCHU        177                      KUN 1022    JO-SAKU        450    f KUNISHIGE KUNISHIGE               KAN-EI 1624     BITCHU        178                      KUN 1024    JO-SAKU        300    KUNIYOSHI KUNISHIGE       6th     KAN-BUN 1661    BITCHU        178                      KUN 1029    CHU-JO         250    KUNIHARU KUNISHIGE               TEI-KYO 1684    BITCHU        178              S 259   KUN 1026    CHU-JO         200    t KUNISHIGE KUNISHIGE               TEN-WA 1681     SETTSU        178                      KUN 1135    JO-SAKU        280    t KUNISUKE KUNISHIGE       1st     KAN-EI 1624     MUSASHI       179                      KUN 1112    CHU-JO         150    t KUNISHIGE KUNISHIGE       3rd     GEN-ROKU 1688   MUSASHI       179                      KUN 1114    CHU-JO         150    SHIMOHARA KUNISHIGE               AN-SEI 1854     UGO           179                      KUN 1148    CHU-JO         120    t YOSHIHIRO KUNISHIRO               MEI-WA 1764     SATSUMA       179                      KUN 1172    CHU-JO         180      KUNISUKE                KAN-BUN 1661    AKI           179                      KUN 1177    CHU-SAKU       120    t NORIFUSA KUNISUKE        2nd     TEN-SHO 1573    SURUGA      179-180            K 351   KUN 1204    JO-SAKU        280      KUNISUKE        1st     KAN-EI 1624     SETTSU        180              S 272   KUN 1197    JO-JO/JUYO     700    t KUNIHIRO KUNISUKE        2nd     KAN-BUN 1661    SETTSU      180-181            S 274   KUN 1198    JO-SAKU/JUYO   450    KUNITOYO KUNISUKE        3rd     GEN-ROKU 1688   SETTSU        181              S 276   KUN 1200    JO-SAKU        300    f KUNISUKE KUNISUKE        4th     HO-EI 1704      SETTSU        181              S 276   KUN 1202    CHU-JO         200      KUNISUKE        1st     MAN-JI 1658     ISE           181                      KUN 1199    JO-SAKU        450      KUNISUKE        2nd     TEI-KYO 1684    SETTSU        182                      KUN 1201    CHU-JO         200      KUNISUKE                HO-EI 1704      HIZEN         182                      KUN 1188    CHU-JO         180      KUNISUKE        1st     KA-REKI 1326    HIGO          182                      KUN 1211    JO-JO/JUYO     800    f KUNIMURA KUNISUKE        2nd     HO-HEI 1346     HIGO          182                      KUN 1212    JO-JO/JUYO     650    f KUNIYASU KUNISUMI        1st     KAN-SEI 1789    IYO           182                      KUN 1215    CHU-SAKU       120    t KUNIYOSHI KUNITADA                EI-KYO 1429     CHIKUZEN      183                      KUN 1240    JO-SAKU        300    SA KUNITAKE   YOSHINORI    KAN-EI 1624     YAMASHIRO   182-183            S 234   KUN 1263    JO-SAKU        300    t KUNIHIRO KUNITAKE   SUKEKANE     TEI-KYO 1684    YAMATO        183              S 234   KUN 1264    CHU-JO         200    t KUNISUKE KUNITAKE                KEI-O 1865      MIKAWA        183                      KUN 1257    CHU-SAKU       120      KUNITERU                EN-PO 1673      MUSASHI       189                      KUN 1269    CHU-JO         250    HOJOJI KUNITERU                HO-EI 1704      SATSUMA       189                      KUN 1270    CHU-JO         220    f YOSHITSUGU KUNITERU                EN-PO 1673      SETTSU      189-190                    KUN 1279    JO-SAKU        400    t KUNISUKE KUNITERU        1st     KAN-BUN 1661    IYO           190                      KUN 1272    CHU-JO         250      KUNITERU        2nd     GEN-ROKU 1688   IYO           190                      KUN 1273    CHU-JO         200      KUNITERU        5th     MEI-WA 1764     IYO           190                      KUN 1276    CHU-JO         200    NAGATSUGU KUNITOKI        1st     BUN-PO 1317     HIGO          190                      KUN 1293    JO-JO/JUYO     900    ENJU KUNITOKI        2nd     SHO-HEI 1346    HIGO          191                      KUN 1294    JO-JO/JUYO     500    ENJU KUNITOMI                TEN-WA 1681     HYUGA         193              S 222   KUN 1309    JO-SAKU        280    t SHINKAI KUNITOMI                GEN-ROKU 1688   NAGATO        193              S 221   KUN 1310    CHU-JO         180      KUNITOMO                KEN-KYU 1190    YAMASHIRO     193                      KUN 1339    SAI-JO        2500    AWATAGUCHI KUNITOMO                TEI-WA 1345     HIGO          193                      KUN 1322    JO-JO          550      KUNITOMO                GEN-WA 1651     YAMASHIRO   193-194            S 323   KUN 1350    JO-JO/JUYO     850    t KUNIHIRO KUNITORA                TEI-KYO 1684    IWAKI         194              S 222   KUN 1351    JO-SAKU        400    t SHINKAI KUNITOSHI               MEI-JI 1868     BUNGO         191                      KUN 1421    CHU-SAKU       100      KUNITOSHI       1st     KO-AN 1278      YAMASHIRO     191              K 295   KUN 1408    SAI-JO/JUYO   2000    RAI KUNITOSHI       2nd     SHO-CHU 1324    YAMASHIRO                              KUN 1411    SAI-JO        1250    TAMBA KUNITOSHI               O-EI 1394       YAMASHIRO     192                      KUN 1412    JO-SAKU        350      KUNITOSHI       1st     BUN-PO 1317     OMI                                    KUN 1401    SAI-JO        1250    RAI KUNITOSHI       2nd     SHO-CHU 1324    OMI                                    KUN 1402    JO-JO          900    RAI KUNITOSHI               BUN-WA 1352     BUNGO                                  KUN 1390    JO-JO          800     KUNITSUGU               GEN-TOKU 1329   YAMASHIRO   183-184            K 306   KUN 1544    SAI-JO/JUYO   1500    RAI KUNITSUGU               KO-AN 1361      YAMASHIRO                              KUN 1545    SAI-JO/JUYO   1500    RAI KUNITSUGU               BUN-MEI 1469    MINO          184                      KUN 1504    JO-SAKU        300    YAMADA KUNITSUGU               O-AN 1368       KAGA          184                      KUN 1494    JO-SAKU        400    f SANEKAGE KUNITSUGU       1st     EN-BUN 1356     ETCHU         184                      KUN 1468    JO-SAKU        450    KO-UDA KUNITSUGU       2nd     SHI-TOKU 1384   ETCHU                                  KUN 1469    JO-SAKU        400      KUNITSUGU       3rd     EI-KYO 1429     ETCHU         184              K 309   KUN 1470    JO-SAKU        400    f KUNIFUSA KUNITSUGU       4th     BUN-MEI 1469    ETCHU       184-185            K 310   KUN 1473    JO-SAKU        350    UDA KUNITSUGU       5th     MEI-O 1492      ETCHU         185                      KUN 1474    JO-SAKU        350    UDA KUNITSUGU               MEI-O 1492      KII           185                      KUN 1498    JO-SAKU        350      KUNITSUGU               KEM-MU 1334     HIGO          185                      KUN 1477    JO-SAKU        500    SUE-ENJU KUNITSUGU       1st     KAN-EI 1624     YAMASHIRO   185-186            S 236   KUN 1550    JO-SAKU        350      KUNITSUGU       2nd     KAN-BUN 1661    YAMASHIRO     186                      KUN 1551    CHU-JO         250      KUNITSUGU               KAN-BUN 1661    SETTSU        186                      KUN 1538    CHU-JO         250    t KUNISUKE KUNITSUGU       1st     GEN-WA 1615     ECHIZEN       186              S 235   KUN 1458    JO-SAKU        350    f MASANORI KUNITSUGU       2nd     KEI-AN 1648     ECHIZEN       186                      KUN 1459    JO-SAKU        300      KUNITSUGU       3rd     KAN-BUN 1661    ECHIZEN       186                      KUN 1461    JO-SAKU        280      KUNITSUGU               TEI-KYO 1684    ECHIZEN     186-187                    KUN 1464    JO-SAKU        280    SHIMOSAKA KUNITSUGU               GEN-ROKU 1688   ECHIZEN       187                      KUN 1465    CHU-JO         250    SHIMOSAKA KUNITSUGU               KAN-BUN 1661    BITCHU        187                      KUN 1445    CHU-JO         200    ICHI KUNITSUGU               KAN-BUN 1661    HIZEN         187                      KUN 1484    CHU-JO         180    KUNIHIRO KUNITSUGU               KYO-WA 1801     BUNGO         187                                   CHU-JO        160    TAKATA KUNITSUNA   BUNKASAI    KEN-CHO 1249    YAMASHIRO   187-188                    KUN 1640    SAI-JO/JUYO   2500    AWATAGUCHI KUNITSUNA               EI-KYO 1429     MIKAWA        188                      KUN 1625    JO-SAKU        350      KUNITSUNA               SHO-HEI 1346    HIGO          188                      KUN 1608    JO-SAKU/JUYO   500    KUNIYOSHI KUNITSUNA       1st     KEI-AN 1648     ECHIZEN       188              S 234   KUN 1604    CHU-JO         250    SHIMOSAKA KUNITSUNA       2nd     TEI-KYO 1684    ECHIZEN       189                      KUN 1605    CHU-JO         200    SHIMOSAKA KUNITSUNA               KAN-BUN 1661    AWA           189                      KUN 1583    CHU-SAKU       150      KUNITSUNE               MAN-JI 1658     MINO          189                      KUN 1653    CHU-JO         200    f KANETSUNE KUNIYASU    BUNKASAI    SHO-JI 1199     YAMASHIRO     221              K 322   KUN 1701    SAI-JO        1800     KUNIYASU                GEN-TOKU 1329   SETTSU      221-222                    KUN 1692    JO-JO          800    f KUNIIYE KUNIYASU        1st     TEI-JI 1362     ECHIZEN       222                      KUN 1672    JO-JO          700      KUNIYASU                KEI-CHO 1596    YAMASHIRO     222              S 238   KUN 1707    JO-JO          850    HORIKAWA KUNIYASU                TEI-KYO 1684    ECHIZEN       222                      KUN 1676    CHU-SAKU       150      KUNIYASU                KA-REKI 1326    HIGO          223              K 323   KUN 1719    JO-JO          750    f KUNIMURA KUNIYASU                EN-PO 1673      YAMATO        223                      KUN 1716    CHU-JO         180      KUNIYASU        1st     KAN-BU8N 1661   SETTSU        223                      KUN 1732    JO-SAKU/JUYO   300      KUNIYASU        2nd     GEN-ROKU 1688   SETTSU        223              S 240   KUN 1733    CHU-JO         250      KUNIYORI                BUN-ROKU 1592   MUSASHI       231                      KUN 1738    CHU-JO         180      KUNIYOSHI   BUNKASAI    HO-JI 1247      YAMASHIRO     227              K 302   KUN 1828    SAI-JO/JUYO   2000    f NORIKUNI KUNIYOSHI       1st     KA-GEN 1303     YAMATO        227                      KUN 1839    JO-JO          550    KONO KUNIYOSHI       2nd     SHO-CHU 1324    YAMATO        228                      KUN 1840    JO-SAKU        450      KUNIYOSHI               EI-KYO 1429     ETCHU         228                      KUN 1767    JO-SAKU        350      KUNIYOSHI               O-EI 1394       ECHIGO        228                      KUN 1764    JO-SAKU        300      KUNIYOSHI               BUN-MEI 1469    BINGO         228                      KUN 1744    CHU-JO         250    MIHARA KUNIYOSHI               TEN-SHO 1573    TAJIMA        228                      KUN 1824    CHU-JO/JUYO    200      KUNIYOSHI       1st     KEM-MU 1334     HIGO          228              K 304   KUN 1772    JO-JO/JUYO     750    f KUNIMURA KUNIYOSHI       2nd     O-EI 1394       HIGO          228                      KUN 1773    JO-SAKU        450    ENJU KUNIYOSHI   BUNKASAI    BUN-PO 1317     CHIKUZEN    228-229                    KUN 1761    SAI-JO         800    SAIREN KUNIYOSHI               TEI-KYO 1684    MUSASHI       229                      KUN 1802    CHU-JO         250    t MASATSUGU KUNIYOSHI               KAN-SEI 1789    IYO           229                      KUN 1845    CHU-JO         190    SUISHINSHI KUNIYOSHI       1st     TEI-KYO 1684    RIKUCHU     229-230            S 233   KUN 1870    CHU-JO         200    f YOSHISUKE KUNIYOSHI               KAN-BUN 1661    IWAMI         230                      KUN 1867    CHU-JO         250      KUNIYOSHI               KAN-BUN 1661    YAMASHIRO     230                      KUN 1877    CHU-JO         200      KUNIYOSHI               EN-PO 1673      HIZEN       230-231                    KUN 1881    CHU-SAKU       150      KUNIYUKI    TREASURE    SHO-GEN 1259    YAMASHIRO   223-225                    KUN 1925    SAI-JO        2000    f KUNIYOSHI KUNIYUKI        3rd     EI-NIN 1293     YAMASHIRO                              KUN 1927    SAI-JO         900      KUNIYUKI        4th     SHO-CHU 1324    YAMASHIRO                              KUN 1928    JO-JO          700      KUNIYUKI                KEM-MU 1334     YAMASHIRO                              KUN 1929    JO-SAKU/JUYO   550    SUYEYUKI 1 KUNIYUKI                SHO-O 1288      YAMATO      225-226                    KUN 1933    SAI-JO/JUYO   1500    TAIMA KUNIYUKI                KEM-MU 1334     YAMATO                                 KUN 1934    SAI-JO/JUYO   1500     KUNIYUKI     SENJUIN    TEI-JI 1362     ECHIZEN       226              K 332   KUN 1903    JO-JO/JUYO     550    AKASAKA KUNIYUKI                O-EI 1394       MINO          226                      KUN 1914    JO-SAKU        400    AKASAKA KUNIYUKI                KAN-BUN 1661    BUNGO         226              S 251   KUN 1898    CHU-JO         200      KUNIYUKI                KAN-EI 1624     SETTSU        227                      KUN 1938    JO-SAKU/JUYO   380    t KUNIHIRO KYUTETSU                EN-PO 1673      HIZEN         148                      KYU 5       JO-SAKU        400    TADAKUNI
Sho-shin

- NENGO Chrono
- NENGO Alpha

Titles
Personal Titles
Sovereigns