Copyright Robert Cole 1999, 2014 - No copying or distributing
Japanese Sword Smiths

       Nagahiro to Ryosai

f = "father"
t = "teacher" 

 
1               2          3             4            5        6       7         8           9            10        11
Name    |      Gen    | Date/time  |  Province   |   Toko  | Taikan  | FS   |  Hawley   |  Level      |  Point  | School
           Alternate
          Name/School

NAGAHIRO                KEI-O 1865      SUWO          453                      NAG 9       JO-SAKU        300    t SUKENAGA NAGAIYE                 SHI-TOKU 1384   CHIKUGO       451                      NAG 18      JO-SAKU        500      NAGAKUNI                KEM-MU 1334     BIZEN         451                      NAG 31      JO-JO/JUYO     700      NAGAKUNI                KAN-BUN 1661    HIGO          451              S 184   NAG 33      JO-SAKU        350    t KUNIMASA NAGAMICHI               MAN-JI 1658     SETTSU        454              S 155   NAG 45      JO-SAKU        300    t KUNIMICHI NAGAMITSU               EI-SHO 1504     BIZEN         454                      NAG 51      JO-SAKU/JUYO   600    GOROJIRO NAGAMITSU               KYO-ROKU 1528   BIZEN       454-455                    NAG 54      JO-SAKU        550    SABUROBEIJO NAGAMITSU               EI-ROKU 1558    BIZEN         455                      NAG 58      JO-SAKU        450    JIROBEIJO NAGANORI         1st    EI-KYO 1429     BIZEN         453              K 243   NAG 83      JO-SAKU/JUYO   500    YOSHII NAGASADA                MAN-EN 1860     MINO        451-452                    NAG 96      JO-SAKU        450      NAGASHIGE               KAN-SEI 1789    RIKUZEN       452                      NAG 104     CHU-JO         200    t TSUGUHIRA NAGASHIGE        3rd    SHO-O 1652      RIKUZEN       452                      NAG 101     CHU-JO         250    t KIYONOBU NAGASHIGE        5th    HO-REKI 1751    RIKUZEN     452-453                    NAG 102     CHU-JO         200    t NAGATOSHI NAGATOMO                TEN-MEI 1781    UZEN          453                      NAG 122     CHU-JO         200    AKIMOTO NAGATOSHI        4th    GEN-ROKU 1688   RIKUZEN       453                                  CHU-JO         250    t YASUTOMO NAGATSUGU               SHO-CHU 1324    BITCHU        453                      NAG 129     JO-JO          650    AOE NAGAYOSHI               EI-SHO 1504     BIZEN         455                      NAG 139     JO-SAKU        300      NAGAYOSHI               KEI-O 1865      KOZUKE        455                      NAG 141     CHU-SAKU       130    t TERUYOSHI NAGAYUKI                EI-ROKU 1558    BUNGO         455                      NAG 149     CHU-JO         250    TAKATA NAGACHIKA               GEN-KYO 1321    BIZEN         457                      NAG 159     JO-JO          850      NAGAHIRO         3rd    EI-ROKU 1558    MINO          461                      NAG 195     JO-SAKU        280    f NAGAHIRO NAGAHIRO                GEN-ROKU 1688   SETTSU        461                      NAG 200     CHU-JO         200    f NAGAHIRO NAGAKAGE                EI-KYO 1429     BIZEN         456                      NAG 221     JO-SAKU        380    t NAGAKIYO NAGAKATSU               BUN-MEI 1469    MINO          456                      NAG 237     JO-SAKU        350      NAGAKAZU                KA-EI 1848      HITACHI       456                      NAG 242     CHU-SAKU       130      NAGAKUNI                GEN-WA 1615     IWASHIRO      456                      NAG 251     JO-SAKU        400    YASUHIRO NAGAKUNI                KAN-BUN 1661    BUZEN         456                      NAG 248     CHU-JO         200      NAGAMICHI        1st    KAN-BUN 1661    IWASHIRO      461              S 173   NAG 264     JO-SAKU/JUYO   600    MICHINAGA NAGAMICHI        2nd    TEN-WA 1681     IWASHIRO      462                      NAG 265     CHU-JO         250    NAGAHIRO NAGAMICHI        3rd    GEN-ROKU 1688   IWASHIRO      462                      NAG 266     CHU-JO         250      NAGAMICHI        8th    AN-SEI 1854     IWASHIRO      462                                  CHU-JO         220      NAGAMITSU               SHO-O 1288      BIZEN       462-463                    NAG 281     SAI-JO        2800    f MITSUTADA NAGAMITSU        2nd    KA-GEN 1303     BIZEN                                  NAG 282     SAI-JO        1500    f JUNKEI NAGAMITSU        3rd    EN-BUN 1356     BIZEN                                  NAG 283     JO-JO/JUYO     700    f SHIGEMITSU NAGAMITSU               GEN-O 1319      YAMASHIRO     463                      NAG 301     SAI-JO         650    t SHINTOGO NAGAMITSU               KEM-MU 1334     RIKUOKU       463                      NAG 290     JO-SAKU/JUYO   500    GASSAN NAGAMORI     BUNKASAI   BUN-PO 1317     BIZEN         465                      NAG 312     SAI-JO         800    t NAGAMITSU NAGAMORI                TEI-JI 1362     BIZEN         465              K 242   NAG 315     JO-SAKU/JUYO   550    t CHOGI NAGAMORI                O-EI 1394       BUNGO         465                      NAG 323     JO-SAKU        350    TAKATA NAGAMORI         2nd    KA-KICHI 1441   BUNGO                                  NAG 324     JO-JO/JUYO     700    HORIMONO NAGAMORI         3rd    EI-SHO 1504     BUNGO       465-466            K 240   NAG 326     JO-SAKU        450      NAGAMORI         1st    BUN-GI 1501     MINO          466                      NAG 331     JO-SAKU        280      NAGAMORI         2nd    TEN-MON 1532    MINO          466                      NAG 334     CHU-JO         200      NAGAMOTO    ICHIMONJI   BUN-O 1260      BIZEN                                  NAG 337     SAI-JO/JUYO   1000    FUKUOKA NAGAMOTO         2nd    SHO-AN 1299     BIZEN         464              K 240   NAG 338     JO-JO/JUYO     900    t NAGAMITSU NAGAMOTO                BUN-MEI 1469    HIZEN         465                      NAG 343     JO-SAKU        350      NAGAMOTO                KO-AN 1278      BIZEN         465                      NAG 344     JO-JO          700    t NAGAMITSU NAGAMUNE         1st    KAN-BUN 1661    MUSASHI     463-464            S 166   NAG 350     JO-SAKU        350      NAGAMUNE    ICHIMONJI   KO-AN 1278      BIZEN         464                      NAG 355     SAI-JO         900    FUKUOKA NAGAMUNE                SHO-AN 1299     BIZEN         464                      NAG 356     JO-JO          800    t NAGAMITSU NAGAMUNE         2nd    GEN-ROKU 1688   MUSASHI       464              S 167   NAG 364     JO-SAKU        300      NAGANOBU                KA-KICHI 1441   IWAMI         459                      NAG 378     JO-SAKU        300    f SADAYUKI NAGANOBU                TEN-PO 1830     IZUMO       459-460            S 168   NAG 379     JO-SAKU        450    t TSUNATOSHI NAGANORI     BUNKASAI   EI-NIN 1293     BIZEN         460              K 288   NAG 387     JO-JO/JUYO     800    FUKUOKA NAGANORI         2nd    KEN-GEN 1302    BIZEN         460                      NAG 388     JO-JO          800    f NAGANORI NAGANORI         3rd    TEI-WA 1345     BIZEN         460                      NAG 389     JO-SAKU        600    YOSHII NAGASHIGE               KEM-MU 1334     BIZEN       456-457                    NAG 418     JO-JO          900      NAGASUKE                SHO-GEN 1207    BIZEN         457                      NAG 423     SAI-JO        1000    ICHIMONJI NAGATOSHI               KEI-O 1865      MUSASHI     458-459                    NAG 460     CHU-SAKU       120      NAGATOSHI               O-EI 1394       MINO          459                      NAG 454     JO-SAKU        350    KOYAMA SEKI NAGATOSHI        1st    MAN-JI 1658     RIKUZEN       459                      NAG 456     JO-SAKU        350      NAGATSUGU               KO-AN 1278      BITCHU                                 NAG 464     JO-SAKU        550      NAGATSUGU               SHO-WA 1312     BITCHU        458                      NAG 465     JO-JO          700    AOE NAGATSUGU               O-EI 1394       BITCHU        458              K 242   NAG 467     JO-SAKU        380    SUE-AOE NAGATSUGU               SHO-O 1652      KAGA          458              K 458   NAG 474     CHU-JO         250      NAGATSUNA        1st    KO-RYAKU 1379   BIZEN         458                      NAG 478     JO-SAKU        450    t CHOGI NAGATSUNA        2nd    O-EI 1394       BIZEN                                  NAG 480     JO-SAKU        350      NAGATSUNA               KAN-BUN 1661    SETTSU        458              S 165   NAG 488     JO-SAKU        400    t TADATSUNA NAGAYORI                TEN-MON 1532    MINO          471                      NAG 496     CHU-JO         250    KOYAMA SEKI NAGAYOSHI               TEI-JI 1362     YAMATO        467                      NAG 530     JO-JO          700      NAGAYOSHI        1st    TEI-JI 1362     ECHIGO      467-468                    NAG 501     JO-JO          700    t TOSHINAGA NAGAYOSHI        3rd    BUN-MEI 1469    ECHIGO        468                      NAG 503     JO-SAKU        450    f NAGAYOSHI NAGAYOSHI       HEIANJO RYAKU-O 1338    YAMASHIRO                              NAG 522     JO-JO          650      NAGAYOSHI        1st    O-EI 1394       YAMASHIRO   468-469                    NAG 523     JO-SAKU        450    f YOSHINAGA NAGAYOSHI        2nd    KA-KICHI 1441   YAMASHIRO                              NAG 524     JO-SAKU        400      NAGAYOSHI        3rd    BUN-MEI 1469    YAMASHIRO     469                      NAG 525     JO-SAKU/JUYO   500      NAGAYOSHI        4th    EI-SHO 1504     YAMASHIRO   469-470                    NAG 527     JO-SAKU        550    f YOSHINORI NAGAYOSHI               KAN-BUN 1661    MIKAWA        470                      NAG 514     CHU-JO         200      NAGAYOSHI               BUN-WA 1352     ECHIGO        470                      NAG 539     JO-JO/JUYO     700      NAGAYOSHI       CHOGI   KO-EI 1342      BIZEN       470-471            K 230   NAG 537     SAI-JO/JUYO   2000    f MITSUNAGA NAGAYOSHI        2nd    EI-WA 1375      BIZEN                                  NAG 538     JO-SAKU        600    CHOSEI NAGAYUKI         1st    CHO-KYO 1487    BINGO         466                      NAG 549     JO-SAKU        350      NAGAYUKI         2nd    TEN-MON 1532    BINGO         466                      NAG 550     JO-SAKU        300      NAGAYUKI                KEI-CHO 1596    BUNGO         466                      NAG 554     CHU-JO         250      NAGAYUKI        TATARA  TEN-WA 1681     SETTSU      466-467            S 181   NAG 562     JO-JO/JUYO     750    t YASUNAGA NAOFUSA                 KAN-EI 1624     TANGO         447              S 181   NAO 6       JO-SAKU        280      NAOHIDE                 TEN-SHO 1573    TANGO         446                      NAO 17      JO-SAKU        300    t KANEMICHI NAOHIDE                 AN-SEI 1854     MUSASHI       446                      NAO 14      JO-SAKU        300    f NAOKATSU NAOKAGE                 BUN-SEI 1818    HIGO          440                      NAO 51      CHU-JO         180    t KUNIHIDE NAOKATSU                KAN-SEI 1789    KOZUKE        440                      NAO 55      CHU-SAKU       130    t NAOMICHI NAOKATSU         1st    TEN-PO 1830     MUSASHI     440-441            S 175   NAO 57      JO-SAKU/JUYO   450    t NAOTANE NAOKATSU         2nd    KEI-O 1865      MUSASHI       441              S 177   NAO 58      JO-SAKU        350    f NAOKATSU NAOKIYO          2nd    KA-EI 1848      NAGATO        441                      NAO 63      CHU-JO         180    f NAOKIYO NAOKUNI                 TEN-PO 1830     NAGATO        441                      NAO 74      CHU-JO         200    t NAOTANE NAOMASA                 GEN-JI 1864     IWAKI         447                      NAO 76      CHU-SAKU       150    t NAOTANE NAOMICHI         1st    MAN-JI 1658     SETTSU        447                      NAO 92      JO-SAKU        450    YOSHIMICHI NAOMICHI         3rd    KYO-HO 1716     SETTSU        447              S 182   NAO 94      CHU-JO         250    NAOTSUGU NAOMICHI         6th    KAN-SEI 1789    SETTSU      447-448                    NAO 95      CHU-JO         200    t TOSHINORI NAOMITSU                AN-SEI 1854     MUSASHI       448                      NAO 104     JO-SAKU        280    t NAOKATSU NAOMITSU                GEN-JI 1864     RIKUZEN       448                      NAO 105     CHU-JO         180    f TAMETERU NAOMORI          1st    O-NIN 1467      BUNGO       448-449                    NAO 107     JO-SAKU        300    TAKATA NAOMUNE                 TEN-PO 1830     HIGO          448                      NAO 120     CHU-JO         150    SUISHINSHI NAONAGA          2nd    MEI-O 1492      ETCHU       445-446                    NAO 133     JO-SAKU        350      NAONAGA                 AN-SEI 1854     HIGO          446                      NAO 135     CHU-SAKU       150    t NAOKATSU NAONAWA                 O-AN 1368       IWAMI                                  NAO 138     JO-SAKU        380    f NAOTSUNA NAONORI                 KAN-SEI 1789    SETTSU        446                      NAO 149     CHU-JO         200      NAOSADA                 O-AN 1368       IWAMI         441                      NAO 152     JO-SAKU        450      NAOSHIGE         1st    KAN-BUN 1661    KII         441-442                    NAO 161     CHU-JO         200      NAOSHIGE         2nd    HO-EI 1704      KII                                    NAO 162     CHU-JO         200      NAOSHIGE         3rd    KAN-PO 1741     KII                                    NAO 163     CHU-JO         200    NAOIYE NAOTANE                 BUN-SEI 1818    MUSASHI     442-443            S 178   NAO 183     SAI-JO/JUYO    900      NAOTOSHI                TEN-PO 1830     ETCHU         445                      NAO 192     CHU-SAKU       150    t NAOTANE NAOTSUGU         2nd    KEM-MU 1334     BITCHU      443-444                    NAO 195     SAI-JO        1500    f NAOTSUGU NAOTSUNA         1st    KEM-MU 1334     IWAMI         444                      NAO 211     JO-JO/JUYO     800    t MASAMUNE NAOTSUNA         2nd    EI-WA 1375      IWAMI       444-445            K 220   NAO 212     JO-JO/JUYO     650      NAOTSUNA         3rd    O-EI 1394       IWAMI         445                      NAO 213     JO-SAKU/JUYO   500    f NAOTSUNA NAOYOSHI                BUN-SEI 1818    OWARI         449                      NAO 230     CHU-SAKU       150    f NAOMICHI NAOYOSHI                EI-KYO 1429     BUZEN         449                      NAO 236     JO-SAKU        350      NAOYOSHI                KEI-O 1865      MIKAWA      449-450                    NAO 245     CHU-JO         250    f NAOMICHI NAOYUKI          1st    MEI-O 1492      BINGO         449                      NAO 247     JO-SAKU        300      NAOYUKI                 KYO-HO 1716     BUNGO         449                      NAO 250     CHU-JO         250    TAKATA NAOHARU                 KEI-O 1865      HOKI          450                      NAO 255     CHU-SAKU       120      NAOMITSU                O-EI 1394       BIZEN         450                      NAO 258     JO-SAKU        450      NAOMUNE                 KA-ROKU 1225    BIZEN         450                      NAO 264     SAI-JO        1800    ICHIMONJI NARIIYE                 TEI-JI 1362     BIZEN         471              K 222   NAR 12      JO-JO          650    f SHIGEYOSHI NARIKANE                NIN-JI 1240     BIZEN         472                      NAR 18      SAI-JO        1500    f TAKATSUNA NARIKANE                TEI-JI 1362     BIZEN                                  NAR 25      SAI-JO        1500    f CHIKAFUSA NARIMUNE                SHO-GEN 1207    BIZEN         473                                  SAI-JO        1300    f NORIMUNE NARINARI                AN-SEI 1854     ETCHU         472                      NAR 48      CHU-JO         180      NARINORI                O-EI 1394       BIZEN         472                      NAR 53      JO-SAKU/JUYO   450     YOSHII NARISHIGE               TEN-MON 1532    KOZUKE        472                      NAR 62      CHU-JO         250      NARITADA                BUN-JI 1185     BIZEN         472                      NAR 69      SAI-JO        1300    t NARITAKA NARITAKA                SHO-AN 1171     BIZEN         472                      NAR 74      SAI-JO/JUYO   1700    KO-BIZEN NARITSUGU               TEI-O 1222      BITCHU                                 NAR 85      JO-JO          800    AOE NARITSUNA               KAN-KI 1279     BIZEN         472                      NAR 92      SAI-JO        1500    f TAKATSUNA NARITSUNA               RYAKU-O 1338    BIZEN         472                      NAR 95      JO-JO          700      NARINORI  MATSUDAIRA    KO-KA 1844      MUSASHI       473                      NAR 127     CHU-SAKU       150    t TERUYOSHI NARIMUNE                EI-WA 1375      SANUKI        473                      NAR 112     JO-SAKU        400    f KUNITOSHI NARIMUNE                BUN-MEI 1469    MIKAWA        473                      NAR 108     JO-SAKU        300    f KUNITSUNA NARITAKA                TEI-O 1222      BITCHU        473                      NAR 118     SAI-JO        1500    KO-AOE NARITAKA                HO-JI 1247      BITCHU                                 NAR 119     SAI-JO        1500    f TOMOTO NICHIJO                 SHO-WA 834      HOKI          473                      NI 13       JO-JO          900    f TAKEYASU NICHIJO                 O-EI 1394       BINGO         474                      NI 11       JO-SAKU        380    br ICHIJO NICHIO                  O-EI 1394       YAMATO        473                      NI 18       JO-SAKU        350      NOBUFUSA                GEN-RYAKU 1184  BIZEN         475                      NOB 8       SAI-JO        1800    KO-BIZEN NOBUFUSA    BUNKASAI    GEN-KYU 1204    BIZEN         475              K 292   NOB 9       SAI-JO/JUYO   2500    ICHIMONJI NOBUHIDE                RYAKU-O 1338    BIZEN         475                      NOB 17      JO-SAKU        500      NOBUKIYO                MEI-O 1492      YAMATO        474                      NOB 36      JO-SAKU        320      NOBUKIYO                TEN-MON 1532    YAMATO        474                      NOB 37      JO-SAKU        280    f NOBUKIYO NOBUMITSU               BUN-AN 1444     MINO          476                      NOB 53      CHU-JO         250      NOBUTSUGU               KEN-EI 1206     BITCHU        474                      NOB 92      SAI-JO        1200    f SADATSUGU NOBUTSUGU               KO-CHO 1261     BITCHU        474                      NOB 94      JO-JO          900    KO-AOE NOBUTSUGU               GEN-KO 1331     BITCHU      474-475                    NOB 96      JO-JO          800    MANJUSHO NOBUTSUGU               EI-SHO 1504     OWARI         475                      NOB 107     JO-SAKU        300    f KANENOBU NOBUYOSHI               BUN-PO 1317     YAMATO        476              K 290   NOB 117     SAI-JO/JUYO    900    SENJUIN NOBUYOSHI KEITH AUSTIN     1965         CALIFORNIA                             NOB 118     JO-JO SAKU               NOBUCHIKA   ICHIMONJI   TEI-O 1222      BIZEN                                  NOB 128     SAI-JO/JUYO   1000    FUKUOKA NOBUCHIKA               HO-JI 1247      BIZEN         484                      NOB 129     SAI-JO        1000    KO-BIZEN NOBUCHIKA               KAN-SEI 1789    OWARI         484                      NOB 130     CHU-JO         200      NOBUFUSA    TREASURE    GEN-RYAKU 1184  BIZEN       487-488                    NOB 137     SAI-JO/JUYO   2500    KO-BIZEN NOBUFUSA   ICHIMONJI    SHO-GEN 1207    BIZEN         488                      NOB 138     SAI-JO/JUYO   2500    FUKUOKA NOBUHIDE                BUN-KA 1804     TOSA          487                      NOB 178     CHU-SAKU       150    t TOSHIHIDE NOBUHIDE    KURIHARA    GEN-JI 1864     MUSASHI     486-487            S 212   NOB 174     SAI-JO/JUYO    900    t KIYOMARO NOBUHIDE                MEI-JI 1868     OSAKA         487                      NOB 176     CHU-JO         200    t NAGANOBU NOBUIYE                 KEI-CHO 1596    SHINANO       476              K 279   NOB 210     JO-SAKU        280      NOBUIYE                 MEI-REKI 1655   OWARI         477                      NOB 212     CHU-JO         250    t NOBUTAKA NOBUIYE                 O-EI 1394       BINGO         477                      NOB 213     JO-SAKU        350      NOBUKANE                SHO-KYU 1219    BIZEN         477              K 280   NOB 226     SAI-JO        1000    f NOBUFUSA NOBUKAZU                GEN-JI 1864     TAMBA         477              S 212   NOB 243     CHU-JO         200    t KOREKAZU NOBUKUNI    NOBUHISA    KEM-MU 1334     YAMASHIRO   477-478            K 281   NOB 300     SAI-JO/JUYO   1000    f HISANOBU NOBUKUNI         2nd    EN-BUN 1356     YAMASHIRO     478                      NOB 301     JO-JO/JUYO     900    t SADAMUNE NOBUKUNI         3rd    SHI-TOKU 1384   YAMASHIRO   478-479                    NOB 305     JO-JO          700      NOBUKUNI         4th    O-EI 1394       YAMASHIRO   479-480            K 288   NOB 309     JO-JO/JUYO     800     NOBUMITSU NOBUKUNI         5th    O-EI 1394       YAMASHIRO     480                      NOB 312     JO-JO          800     NOBUSADA NOBUKUNI         6th    KAN-SHO 1460    YAMASHIRO   480-481                    NOB 313     JO-SAKU        450      NOBUKUNI                TEI-JI 1362     YAMASHIRO     481              K 287   NOB 304     JO-JO/JUYO     700     SADAKUNI NOBUKUNI                O-EI 1394       BUZEN         481                      NOB 262     JO-SAKU        450     SADAMITSU NOBUKUNI                GEN-ROKU 1688   RIKUCHU       481                      NOB 282     CHU-JO         200     KUNIYOSHI NOBUMASA                O-EI 1394       ECHIGO        489                      NOB 328     JO-SAKU        300    f NOBUKUNI NOBUMASA    ICHIMONJI   TEI-O 1222      BIZEN         489                      NOB 323     SAI-JO/JUYO   1000    FUKUOKA NOBUMASA                HO-REKI 1751    MINO          489                      NOB 341     CHU-SAKU       120    t NOBUTAKA NOBUMITSU               EI-KYO 1429     BUZEN         489                      NOB 355     JO-SAKU        380      NOBUNAGA         1st    O-AN 1368       YAMATO        485                      NOB 400     JO-JO/JUYO     700    t ARITOSHI NOBUNAGA         2nd    O-EI 1394       ECHIZEN       486                      NOB 390     JO-SAKU        450    t TOMOKIYO NOBUNAGA         3rd    SHO-CHO 1428    ECHIZEN       486                      NOB 391     JO-SAKU        350      NOBUNAGA         1st    O-EI 1394       KAGA          486                      NOB 394     JO-SAKU        450    t YUKIMITSU NOBUNAGA         2nd    O-NIN 1467      KAGA          486                      NOB 395     JO-SAKU        350      NOBUNAO                 MEI-O 1492      BIZEN         485                      NOB 407     JO-SAKU        300      NOBUSADA                KAN-EI 1624     MINO          481                      NOB 430     CHU-JO         200      NOBUSADA         1st    KAN-BUN 1661    KAGA        481-482                    NOB 426     CHU-JO         250      NOBUSHIGE               O-AN 1368       NAGATO        482                      NOB 469     JO-SAKU        400    t YASUYOSHI NOBUSHIGE               O-EI 1394       ECHIGO        482                      NOB 460     JO-SAKU        350       NOBUSHIGE               BUN-MEI 1469    UZEN          482                      NOB 459     CHU-JO         250     GASSAN NOBUSHIGE               TEN-SHO 1573    KOZUKE        482                      NOB 463     CHU-JO         200      NOBUSHIGE               GEN-JI 1864     MUSASHI       482                      NOB 468     CHU-JO         180      NOBUSHIGE               KEI-O 1865      ETCHU         482                      NOB 462     CHU-SAKU       150      NOBUTADA                SHO-O 1652      KAGA          484                      NOB 483     JO-SAKU        300      NOBUTAKA         1st    KEI-CHO 1596    OWARI         483              S 207   NOB 487     JO-JO/JUYO     600      NOBUTAKA         2nd    KAN-EI 1624     OWARI       483-484            S 208   NOB 488     JO-SAKU/JUYO   400    f NOBUTAKA NOBUTAKA         3rd    KAN-BUN 1661    OWARI         484              S 209   NOB 489     JO-SAKU        350     NOBUTERU NOBUTAKA         4th    SHO-TOKU 1711   OWARI         484                      NOB 490     CHU-JO         250     NOBUTERU NOBUTAKA         8th    KAN-SEI 1789    OWARI         484                      NOB 495     CHU-JO         220      NOBUTAKA                KO-KA 1844      MIMASAKA      484                      NOB 486     CHU-JO         180     SUISHINSHI NOBUTAKA                KA-EI 1848      TOSA          484                      NOB 500     CHU-SAKU       130    t KATSUHIRO NOBUTOMO         4th    KAN-BUN 1661    KAGA          485              S 204   NOB 520     JO-SAKU        280    f NOBUTOMO NOBUTOMO         6th    KYO-HO 1716     KAGA          485                      NOB 522     CHU-JO         250      NOBUTSURA               KEI-O 1865      SETTSU        485                      NOB 551     CHU-JO         250    t NOBUHIDE NOBUYASU                O-EI 1394       BIZEN         489                      NOB 562     JO-SAKU        400     OEI NOBUYOSHI        1st    SHO-HO 1644     YAMASHIRO     490              S 205   NOB 591     JO-SAKU/JUYO   350      NOBUYOSHI        2nd    EN-PO 1673      YAMASHIRO     490                      NOB 592     JO-SAKU        280      NOBUYOSHI               KAN-BUN 1661    SETTSU        490              S 205   NOB 586     JO-SAKU/JUYO   400     TOMONOBU NOBUYOSHI               KAN-BUN 1661    SETTSU        490                      NOB 585     JO-SAKU        300      NOBUYOSHI               KAN-SEI 1789    RIKUCHU       490                      NOB 583     CHU-SAKU       130      NOBUYOSHI               EI-ROKU 1558    HIGO          490                      NOB 589     CHU-JO         250     DOTANUKI NOBUYOSHI               BUN-KYU 1861    KAGA          491                      NOB 609     CHU-SAKU       100      NOBUYOSHI               KEI-O 1865      IZUMO         491                      NOB 607     CHU-JO         200    f NAGANOBU NOBUYUKI                O-EI 1394       BUZEN       489-490                    NOB 623     JO-SAKU        350     RYOKAI NOBUKATSU               BUN-KYU 1861    HIGO          491                      NOB 648     CHU-SAKU       150    t MASATOSHI NOBUMITSU       RYOKAI  KEM-MU 1334     YAMASHIRO     491                      NOB 654     JO-JO          750    f HISANOBU NOBUSADA                KAN-EI 1624     HIGO          491                      NOB 656     CHU-JO         250      NOBUTOSHI               GEN-JI 1864     HIGO          491                      NOB 664     CHU-SAKU       150     UJITOSHI NOBUYASU                BUN-SHO 1466    SATSUMA       491              K 293   NOB 666     JO-SAKU        280     NAMINOHIRA NOBUYUKI                TEN-MON 1532    BINGO         492                      NOB 674     JO-SAKU        300      NOBUNAO                 KEI-CHO 1596    MINO          492              S 215   NOB 686     JO-SAKU        300      NORIMICHI               KAN-EI 1624     YAMASHIRO     492              S 216   NOR 8       JO-SAKU        280      NORIMITSU        1st    O-AN 1368       BIZEN         492                      NOR 10      JO-SAKU        550      NORIMITSU        2nd    MEI-TOKU 1390   BIZEN         492                      NOR 11      JO-SAKU        500      NORIMITSU        3rd    BUN-AN 1444     BIZEN         492              K 278   NOR 12      JO-SAKU        450    t NORIMORI NORIMITSU        4th    BUN-MEI 1469    BIZEN         492              K 278   NOR 13      JO-SAKU        450      NORIMITSU        5th    EI-SHO 1504     BIZEN         493                      NOR 14      JO-SAKU        550      NORIMITSU        6th    TEN-MON 1532    BIZEN         493              K 279   NOR 15      JO-SAKU/JUYO   450      NORISUKE                BUN-MEI 1469    BIZEN         492                      NOR 21      JO-SAKU        350    t NORIMITSU NORIFUSA    ICHIMONJI   KEN-CHO 1249    BIZEN       500-501                    NOR 39      SAI-JO/JUYO   2500    KATAYAMA NORIFUSA                KO-JI 1555      MINO          501                      NOR 52      CHU-JO         200    f NORIFUSA NORIFUSA                KEI-AN 1648     AKI           501                      NOR 37      CHU-JO         250      NORIFUSA                MEI-REKI 1655   MUSASHI       501                      NOR 53      JO-SAKU        350      NORIHIRA                TEN-PO 1830     ETCHU         500                      NOR 68      CHU-SAKU       120      NORIHIRA                TEN-PO 1830     BUNGO         500                      NOR 67      CHU-SAKU       120      NORIHIRO                TEI-KYO 1684    SETTSU        500                      NOR 84      CHU-JO         200      NORIHIRO                KEN-JI 1275     YAMATO        500                      NOR 76      SAI-JO        1500     NORIKAGE                KYO-TOKU 1452   BIZEN         493                      NOR 108     JO-SAKU        400      NORIKANE    ICHIMONJI   KEN-CHO 1249    BIZEN         493                      NOR 113     SAI-JO/JUYO    900    f SUKEFUSA NORIKANE                EI-WA 1375      OMI           493                      NOR 117     JO-SAKU        550    t YOSHIKANE NORIKUNI    TREASURE    SHO-KYU 1219    YAMASHIRO   493-494                    NOR 145     SAI-JO/JUYO   3000    f KUNITOMO NORIKUNI                EN-TOKU 1489    BIZEN         494                      NOR 136     JO-SAKU        400      NORIMITSU               KA-GEN 1303     YAMATO        501                      NOR 187     JO-JO          700      NORIMITSU        1st    KA-GEN 1303     BIZEN       501-502            K 271   NOR 159     JO-JO/JUYO     850     t NAGAMITSU NORIMITSU        2nd    EN-BUN 1356     BIZEN         502                      NOR 160     JO-JO          700      NORIMITSU        4th    EI-KYO 1429     BIZEN         502              K 272   NOR 162     JO-JO/JUYO     650      NORIMITSU               MEI-O 1492      BIZEN         502                      NOR 170     JO-SAKU        550      NORIMITSU               BUN-MEI 1469    BIZEN                                  NOR 168     JO-SAKU        450     JIROSAEMONJO NORIMITSU               BUN-MEI 1469    BIZEN                                  NOR 169     JO-SAKU        450     HIKOBEIJO NORIMITSU               TEN-MON 1532    BIZEN         502                      NOR 172     JO-SAKU        450     TAROSAEMONJO NORIMITSU               TEN-SHO 1573    BIZEN                                  NOR 174     JO-SAKU        450     HIKOBEIJO NORIMITSU               EI-SHO 1504     KAGA          502                      NOR 178     JO-SAKU        300      NORIMUNE    TREASURE    SHO-GEN 1207    BIZEN         503              K 268   NOR 200     SAI-JO/JUYO   3000    f SADANORI NORINAGA    BUNKASAI    SHO-O 1288      YAMATO      498-499            K 266   NOR 237     SAI-JO/JUYO   1800    SHIKKAKE NORINAGA         2nd    TEI-JI 1362     YAMATO        499                      NOR 238     JO-JO/JUYO     800      NORINAGA         3rd    O-EI 1394       YAMATO        499                      NOR 239     JO-SAKU        600      NORINAGA         4th    EI-KYO 1429     YAMATO        499                      NOR 240     JO-SAKU        400      NORINARI    ICHIMONJI   KEN-JI 1275     BIZEN         499                      NOR 251     JO-JO          800     FUKUOKA NORINARI                GEN-KYO 1321    YAMATO        500                      NOR 259     JO-JO          700     NORINAGA NORISADA         2nd    TEI-KYO 1684    YAMASHIRO     494                      NOR 273     CHU-JO         200    f NORISADA NORISANE    TACHIBANA   SHO-GEN 1207    BITCHU        494                      NOR 296     SAI-JO        1000    br NORITAKA NORISANE                KO-CHO 1261     BITCHU        494                      NOR 297     JO-JO          750     KATAYAMA NORISHIGE               KAN-KI 1229     BIZEN         495                      NOR 303     SAI-JO/JUYO   1000     NORISHIGE   TREASURE    EN-KEI 1308     ETCHU       495-496            K 275   NOR 312     SAI-JO/JUYO   2000    t KUNIMITSU NORISHIGE               TEI-JI 1362     ECHIGO        496                      NOR 311     JO-JO          800    t YOSHIHIRO NORISUKE   ICHIMONJI    SHO-O 1288      BIZEN         496                      NOR 322     JO-JO          800     FUKUOKA NORISUYE         1st    TEI-WA 1345     HIZEN         496                      NOR 335     JO-SAKU        500      NORISUYE         2nd    O-EI 1394       HIZEN         496                      NOR 336     JO-SAKU        400      NORISUYE         3rd    BUN-AN 1444     HIZEN         496                      NOR 337     JO-SAKU        350      NORITADA                KAN-BUN 1661    HIZEN         497                      NOR 345     CHU-JO         200      NORITAKA                KEN-NIN 1201    BITCHU        496                      NOR 347     SAI-JO/JUYO   2000     NORITERU    ICHIMONJI   GEN-O 1319      BIZEN         497                      NOR 359     JO-JO          850     FUKUOKA NORITOSHI        1st    TEN-WA 1681     HITACHI     497-498                    NOR 364     JO-SAKU        350    f NORIFUSA NORITOSHI        2nd    KYO-HO 1716     HITACHI       498                      NOR 365     CHU-JO         250      NORITOSHI        5th    KA-EI 1848      HITACHI       498                      NOR 366     CHU-JO         200      NORITSUNA   ICHIMONJI   KEN-CHO 1249    BIZEN         497                      NOR 383     JO-JO          900     FUKUOKA NORITSUNA        1st    MEI-TOKU 1390   BIZEN         497              K 265   NOR 389     JO-SAKU/JUYO   400     YOSHII NORITSUNA        2nd    KA-KICHI 1441   IZUMO         497                      NOR 394     JO-SAKU        350     YOSHII NORITSUNA               KAN-BUN 1661    AKI           497                      NOR 382     CHU-JO         200      NORIYUKI                O-EI 1394       HIZEN         503                      NOR 460     JO-SAKU        300      NORIYUKI         1st    KAN-BUN 1661    BUNGO       503-504                    NOR 452     CHU-JO         250    t MASAYUKI NORIKAGE                KYO-ROKU 1528   ECHIZEN       504                      NOR 475     JO-SAKU        350      NORIMITSU               KYO-ROKU 1528   CHIKUGO       504                      NOR 480     JO-SAKU        300    f NORINAGA NORIMOCHI               KA-KICHI 1441   BINGO         504                      NOR 482     JO-SAKU        350      NORINAGA                BUN-MEI 1469    CHIKUGO       504              K 277   NOR 483     JO-SAKU        380    f IYENAGA NORICHIKA        1st    BUN-SEI 1818    HITACHI     505-506            S 217   NOR 499     JO-SAKU        380      NORICHIKA        2nd    AN-SEI 1854     HITACHI       506                      NOR 500     JO-SAKU        280      NORIHIRO                TEN-PO 1830     HITACHI     506-507                    NOR 501     CHU-JO         180    t NORICHIKA NORIKANE                BUN-KYU 1861    HITACHI       505                      NOR 503     CHU-SAKU       170    t MUNETSUGU NORIKATSU               BUN-KYU 1861    HITACHI       505              S 218   NOR 507     JO-SAKU        300      NORIKATSU        2nd    MEI-JI 1868     HITACHI       505              S 220   NOR 508     CHU-JO         200    f NORIKATSU NORIMUNE                KA-EI 1848      HITACHI       507              S 221   NOR 514     CHU-JO         220      NORIYOSHI               EI-KYO 1429     BUZEN         507                      NOR 527     JO-SAKU        350     RYOKAI NORIYOSHI               MEI-O 1492      BUZEN                                  NOR 528     JO-SAKU        300      NORIYOSHI               TEN-MON 1532    BUZEN                                  NOR 529     CHU-JO         250      NORISHIGE               TEN-MON 1532    KOZUKE        507                      NOR 539     CHU-JO         250      NORIYORI                TEN-MON 1532    HITACHI       507                      NOR 542     CHU-JO         200      OKIHISA                 EN-PO 1673      MUSASHI        31              S 32    OKI 6       JO-SAKU/JUYO   500    t KOTETSU OKIMASA                 EN-PO 1673      MUSASHI        31              S 25    OKI 7       JO-JO/JUYO     800    t KOTETSU OKINAO                  EN-PO 1673      MUSASHI        31                      OKI 9       JO-SAKU/JUYO   500    t KOTETSU OKISATO                 KAN-BUN 1661    MUSASHI      29-31             S 27    OKI 10      SAI-JO/JUYO   1800    KOTETSU ONIOMARU                EI-RYAKU 1160   DEWA                                   ONI 4       SAI-JO         900    f MORIFUSA REKKO                   KO-KA 1844      HITACHI       782              S 147   REK 1       JO-SAKU        300      RIKIO                   SHO-GEN 1207    YAMATO        779                      RIK 3       JO-JO          800    f SHIGEHIRO RIKIO                   TEI-JI 1362     YAMATO        780                      RIK 7       JO-JO          700     SENJUIN RIKIO                   O-EI 1394       YAMATO        780                      RIK 8       JO-SAKU        380     SENJUIN RYOKAI  BUNKASAI        EI-NIN 1293     YAMASHIRO   780-781            K 48    RYO 10      SAI-JO         800    f KUNITOSHI RYOKAI           2nd    EN-KEI 1308     YAMASHIRO     781                      RYO 11      JO-JO          800    f RYOKAI RYOSAI                  KO-AN 1278      CHIKUZEN    781-782                    RYO 16      JO-JO          850

Sho-shin